Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 272388-2019

12/06/2019    S111

Chequia-Praga: Infraestructura de red

2019/S 111-272388

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Středočeský kraj
Número de identificación fiscal: 70891095
Dirección postal: Zborovská 11
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 150 21
País: Chequia
Persona de contacto: Mgr. Ing. Eva Rafajová
Correo electrónico: vz@akvt.cz
Teléfono: +420 270006260
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.kr-stredocesky.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_4257.html
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Número de identificación fiscal: 02476649
Dirección postal: Panská 895/6
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 11000
País: Chequia
Persona de contacto: Mgr. Ing. Eva Rafajová
Correo electrónico: vz@akvt.cz
Teléfono: +420 270006260
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.kr-stredocesky.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_4257.html
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních systémů krajského úřadu (II)

II.1.2)Código CPV principal
32424000 Infraestructura de red - FB09 - CB19 - JA13 - JA02
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek zboží (HW a SW produkty) a zajištění externích služeb, včetně integrace dodaných komponent a migrace stávajících dat, jehož cílem je vytvoření systému zajišťujícího kybernetickou bezpečnost významných informačních systémů Středočeského kraje a to pomocí implementovaných technologií, které zajistí komplexní monitoring ICT prostředků, kontrolu činností všech registrovaných uživatelů na všech úrovních zpracování dat, sledování datového provozu informační infrastruktury a které budou registrovat útoky na prostředky ICT a průběžně odhalovat případné interní a externí útočníky a nestandardní chování.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 30 703 925.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32424000 Infraestructura de red - FB09 - CB19 - JA13 - JA02
32422000 Componentes de red - FB09 - CB19 - JA13 - JA02
32425000 Sistema de explotación de red - FB09 - CB19 - JA13 - JA02
72268000 Servicios de suministro de software - FB09 - CB19 - JA13 - JA02
72263000 Servicios de implementación de software - FB09 - CB19 - JA13 - JA02
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo - FB09 - CB19 - JA13 - JA02
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

a) Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

b) Oblastní nemocnice Kladno, Vančurova 1548, 272 59 Kladno.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek zboží (HW a SW produkty) a zajištění externích služeb, včetně integrace dodaných komponent a migrace stávajících dat, jehož cílem je vytvoření systému zajišťujícího kybernetickou bezpečnost významných informačních systémů Středočeského kraje a to pomocí implementovaných technologií, které zajistí komplexní monitoring ICT prostředků, kontrolu činností všech registrovaných uživatelů na všech úrovních zpracování dat, sledování datového provozu informační infrastruktury a které budou registrovat útoky na prostředky ICT a průběžně odhalovat případné interní a externí útočníky a nestandardní chování (dále jen též „systém“).

Tento systém má naplnit povinnosti Středočeského kraje vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti a rovněž spojené s podporou implementace povinností zadavatele dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na následující logické celky (obsahující implementaci dodávek a související podporu) včetně sdílených služeb kybernetické bezpečnosti a dále služeb, jež bude zadavatel dle čl. III odst. 5.3 Smlouvy o dílo oprávněn (nikoli však povinen) čerpat. Bližší informace jsou v zadávací dokumentaci a v návrhu smlouvy o dílo.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 30 703 925.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Přílohu č. 6 – Technická specifikace předmětu zakázky, Článek 7.7 bod 1) a 2) vypracovala osoba odlišná od zadavatele, a to: ELAT s.r.o., IČO: 25580825, Kuřimská 1503/42, Řečkovice, Brno. Hodnoty SLA v Příloze č. 6 ZD – Technická specifikace předmětu zakázky vypracovala osoba odlišná od zadavatele, a to: KPMG Česká republika, s.r.o., IČO: 00553115, Pobřežní 648/1a, Praha 8

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/07/2019
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/07/2019
Hora local: 13:05
Lugar:

Elektronicky

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Zadavatel připouští předložení certifikátů dle odst. 7.7 bod 2) ZD též v anglickém jazyce.

Přílohu č. 6 – Technická specifikace předmětu zakázky, Článek 7.7 bod 1) a 2) vypracovala osoba odlišná od zadavatele, a to: ELAT s.r.o., IČO: 25580825, Kuřimská 1503/42, Řečkovice, Brno. Hodnoty SLA v Příloze č. 6 ZD – Technická specifikace předmětu zakázky vypracovala osoba odlišná od zadavatele, a to: KPMG Česká republika, s.r.o., IČO: 00553115, Pobřežní 648/1a, Praha 8

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/06/2019