Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 272641-2019

12/06/2019    S111

Nederland-Zoetermeer: Diensten voor klantenservice

2019/S 111-272641

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: RDW
Nationaal identificatienummer: 27374436
Postadres: Europaweg 205
Plaats: Zoetermeer
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2711 ER
Land: Nederland
Contactpersoon: Aniek Wilpstra
E-mail: AWilpstra@rdw.nl
Telefoon: +31 652402053
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rdw.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=125041
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=125041
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Wegverkeer

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Klantcontactdiensten 2020

Referentienummer: 4306
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79342320 Diensten voor klantenservice
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De huidige Overeenkomst voor klantcontactdiensten van de RDW loopt af per 1.2.2020. Dit is de aanleiding waarom de RDW heeft besloten een Aanbesteding op te starten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 30 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98340000 Accommodatie- en kantoordiensten
79342300 Dienstverlening voor klanten
79342320 Diensten voor klantenservice
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Veendam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze Opdracht bestaat uit 5 hoofddiensten:

1. (AAC) - Het aannemen van een call

2. (BEC) - Het behandelen van een call

3. (BEM) - Het behandelen van een email

4. (AFM) – Het afmelden van een email

5. (UWL) - Uitwijklocatie voor klantcontactdiensten permanent standby

Er zal een Overeenkomst worden gesloten met een initiële duur van vier (4) jaar. De RDW kan eenzijdig de Overeenkomst drie (3) keer - onder gelijkblijvende condities - verlengen met een periode van twaalf (12) maanden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er zal een Overeenkomst worden gesloten met een initiële duur van vier (4) jaar. De RDW kan eenzijdig de Overeenkomst drie (3) keer - onder gelijkblijvende condities - verlengen met een periode van twaalf (12) maanden.

De initiële einddatum van de Overeenkomst is 1.2.2024 en de maximale einddatum (inclusief alle optiejaren) is 1.2.2027.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Onderstaande optionele dienstverlening bij deze Opdracht:

(WBC) - Webcare activiteiten

(CHT) - Live Chat

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De interviews vinden plaats in week 35 in 2019 (28 augustus en 29 augustus), op een nader te bepalen locatie in Veendam. De Inschrijvers die hiervoor worden uitgenodigd worden hier afzonderlijk van op de hoogte gesteld. Inschrijvers worden uitdrukkelijk verzocht de genoemde data vrij te houden voor de interviews, het is niet mogelijk om de interviews op andere tijdstippen dan wel data te plannen.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie aanbestedingsstukken.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/02/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Voor inschrijving worden geen kosten vergoed.

2) De aanbestedende dienst is niet verplicht om een aanbesteding voort te zetten en kan een aanbesteding te allen tijde beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van kosten en/of schaden.

3) Een onderneming mag zich slechts eenmaal, al dan niet in combinatie met andere ondernemingen, inschrijven. Een onderneming kan wel vaker als onderaannemer fungeren.

4) Contractvoorwaarden aanbestedende dienst zijn van toepassing. Branche- en leveranciersvoorwaarden zijn niet van toepassing. De contractvoorwaarden worden vermeld bij de uitnodiging tot inschrijving.

5) Het Nederlandse recht is van toepassing op deze aanbesteding en op de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen.

6) De aanbestedende dienst is gerechtigd verlenging van de gestanddoeningstermijn te vragen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De afgewezen Inschrijvers zullen in de gelegenheid worden gesteld om binnen 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de voorlopige gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te maken bij de bevoegde rechter. Indien binnen deze termijn van 20 kalenderdagen een kort gedingdagvaarding niet correct is betekend, zal de RDW naar verwachting overgaan tot definitieve gunning van de opdracht.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2019