Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 272751-2019

Submission deadline has been amended by:  432008-2019
12/06/2019    S111

Hungría-Budapest: Servicios de desarrollo de software personalizado

2019/S 111-272751

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Número de identificación fiscal: EKRSZ_23305041
Dirección postal: Széchenyi utca 2.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 1054
País: Hungría
Persona de contacto: Póczosné Jákfalvi Szilvia
Correo electrónico: jakfalvi.szilvia@nav.gov.hu
Teléfono: +36 14125850
Fax: +36 14125515
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nav.gov.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000501222019/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000501222019/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

KFP-504/2018 - publikációs felület megvalósítása

Número de referencia: EKR000501222019
II.1.2)Código CPV principal
72230000 Servicios de desarrollo de software personalizado
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás Elleni Információs Iroda (PEII) publikációs felület megvalósítása vállalkozási szerződés keretében (a támogatási projekt azonosítója: KÖFOP-1.0.0 - VEKOP-15 - 2016 - 00035).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72230000 Servicios de desarrollo de software personalizado
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1023 Budapest, Lajos u. 17-21.

II.2.4)Descripción del contrato:

A szerződés keretében elvégzendő feladatok [zárójelben az egyes feladatrészek becsült külső (ajánlattevői) erőforrás igénye szakértői órában megadva / összesítve = 22 197 szakértői óra]:

1. A lekérdezések felügyeletét ellátó nyilvántartó keretrendszer kialakítása (2 720, ebből oktatás: 24 óra)

2. Az adatpiac töltő eljárások, folyamatok kialakítása a lekérdezések kiszolgálására (2 400, ebből oktatás 8 óra)

3. Az egyes lekérdezés típusok megvalósítása (10 400, ebből oktatás: 24 óra)

4. Hálózat vizualizálás, az ehhez szükséges speciális adatpiacok kialakítása és a kapcsolódó szolgáltatások (6 240, ebből oktatás: 48 óra)

5. Projekt zárás (437)

Az egyes feladatcsoportok keretében elvégzendő feladatokat, funkcionális és egyéb követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részletesen tartalmazzák (a feladatok elvégzéséhez Oracle 12c, Oracle BI és hálózatvizualizálási tapasztalat szükséges!).

Az eredménytermék felhasználók részére történő oktatásához az 1-4. feladatcsoportokban 3-3 fő belső mentorok felkészítése ajánlattevő feladata.

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 2. Az M2.1. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (legalább 0, legfeljebb 12 hónap) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: 3. Az M2.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (legalább 0, legfeljebb 12 hónap) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: 4. Az M2.3. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (legalább 0, legfeljebb 24 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 70
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 10
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00035

II.2.14)Información adicional

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzést folytat le, melynek részletes leírását a karakterkorlátozás okán a felhívás VI.4.3) pontja tartalmazza.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§ (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.

Öntisztázás a Kbt.64.§ szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban: EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.

Előzetes igazolás:

Ajánlattevő a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (továbbiakban:Kr.) 1.§(1) alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1) és (2) hatálya alá. A Kr.2.§(3)a) pontjára tekintettel az EEKD-ban ajánlattevőnek fel kell tüntetni az ajánlat benyújtásakor már ismert olyan alvállalkozókat is, amelyek kapacitásaira nem támaszkodik.

Az EEKD-ban ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr.4.§(1) szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.

A Kr.3.§(2) értelmében és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése figyelembevételével Ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetekre vonatkozóan is be kell nyújtania a külön EEKD-t az ajánlatban.

Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére tekintettel az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőnek valamennyi közös ajánlattevői tag képviseletében külön-külön kell benyújtania.

Igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr.8.§ és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12-16.§-ában foglaltakra.

A Kr. 15.§(1) alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr.15.§(2)értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, ajánlattevőnek a Kbt.67.§(4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, az Ajánlatkérő által kiadott űrlapon.

A KR. 1.§(7) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontja tekintetében ha ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni Ajánlatkérő által, az EKR rendszerben létrehozott űrlap benyújtásával.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban), amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni (Kr. 13.), EKR-ben létrehozott űrlap alkalmazásával.

A Kbt. 69.§(6) esetén Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem értékelési sorrendben az azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére tekintettel az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőnek valamennyi közös Ajánlattevő képviseletében külön-külön formanyomtatványt kell benyújtania.

A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján).

M1. Az ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján mutassa be a felhívás megküldését megelőző 3 év (36 hónap) közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásait a Kr. 22. § (1) szerint meghatározott formában igazolva. A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

a) a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét;

b) a teljesítés időtartamát, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);

c) a teljesített szolgáltatás megnevezését és mennyiségét olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;

d) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;

e) a saját teljesítés arányát.

A Kr. 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján, ha ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

A Kr. 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M2. Ajánlattevő mutassa be a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azokat a szakembereket - a megnevezés, képzettség, szakmai tapasztalat ismertetésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra,

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,

— a végzettséget/képzettséget/jogosultságot igazoló dokumentumok egyszerű másolati példánya,

— a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (9) bekezdés is irányadó.

A Kbt. 67. § (3) bekezdés irányadó.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik

a) legalább 1000 szakértői óra mennyiségű, az előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített, hálózat vizualizációs (beleértve a szükséges adatpiac kialakítást és/vagy adatpiac szervezést is) fejlesztési szolgáltatásra vonatkozó referenciával.

(Hálózat vizualizáció: a vizsgált entitások közötti specifikus kapcsolatok grafikus megjelenítése, úgy, hogy a hálózati csomópontok maguk az entitások, a köztük lévő kapcsolatokat pedig a csomópontok összekötő élek (vonalak) szemléltetik. Az élek színe, mérete, stb. és/vagy a hozzájuk rendelt szövegek, a kapcsolat minőségét szemléltetik.)

Az M1. a) pontban meghatározott követelményeknek való megfelelés több referenciával is igazolható.

M2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe az alábbi szakembereket:

M2.1. 1 fő szakember, aki Oracle 12c adatbázison (vagy azzal egyenértékű relációs adatbázis kezelővel) minimum 36 hónap adattárház építési és/vagy adatpiac szervezési szakmai tapasztalattal rendelkezik;

M2.2. 1 fő rendszerszervező szakember, minimum 36 hónap rendszerszervezői tapasztalattal rendelkezik;

M2.3. 1 fő szoftverfejlesztő, minimum 36 hónap szoftverfejlesztői szakmai tapasztalattal és ezen belül Oracle BI fejlesztési és/vagy hálózat vizualizációs szakmai tapasztalattal is rendelkezik.

Az M2. alkalmassági követelményeknek egy szakemberrel is meg lehet felelni. Egy szakember több alkalmassági követelménynek is megfelelhet.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

A teljesítésre a Kbt. 135. § (1), (4)-(6), és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései irányadók.

A beszerzés finanszírozásának módja „szállítói finanszírozás”.

Szállító finanszírozás esetén szállítói előleg a 272/2015. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bek. szerint biztosított. Kötbér ajánlattevő Ptk. 6:186. § (1) szerinti felelőssége esetén: késedelmi kötbér (0,5 %/naptári nap, a szerződéstervezetben részletezettek szerint), meghiúsulási kötbér (25 %).

A szerződés elszámolható összegének 30 %-os mértékéig szállítói előleg igénylésének lehetősége biztosította 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § és 119. § szerint szállítói finanszírozás esetén. Az előlegként kifizetett összeg elszámolása a számlákból arányosan történik. Jótállás: 12 hónap.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155 § rendelkezéseire.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/07/2019
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/07/2019
Hora local: 17:00
Lugar:

Elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az AT részére elérhetővé teszi.

A bontási eljárás a Kbt. 68. § szerint és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. §- nak megfelelően történik.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Berei Szandra, lajstromszáma: 01031.

2. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

3. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

4. Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges.

5. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésben meghatározott információkat.

7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 41/A. § az irányadó.

8. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatosan (nemleges tartalommal is).

9. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére Ajánlatkérő kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét kizárólag az EKR rendszeren keresztül. Ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását.

11. Ajánlatkérő jelen eljárásban konzultációt nem tart.

12. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.

13. Gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.

14. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai az irányadók. További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban találhatók.

15. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

16. Értékelés: pontskála valamennyi értékelési szempont esetében: 0-100. Az értékelés módszerei: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: egyenes arányosítás. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

17. A részajánlattétel kizárásának indokolása kiegészítés a felhívás II.1.6) pont kapcsán: Ebben az esetben nem biztosítható az egyes részfeladatok egyenszilárdságú, koherens teljesítése. A beszerzés tárgya egy konkrét eredménytermék létrehozása a fejlesztő részéről, azegyes részfeladatok önmagukban történő teljesítése nem elégítené ki ajánlatkérő jelen beszerzés során megvalósítani kívánt célját, és nem is tudná azokat önmagukban avagy részeik egységében hasznosítani.

18. Az ajánlathoz részletes kereskedelmi ajánlatot kell csatolni az ajánlati ár részletezésére.

19. Az Alaptörvény 39. cikke alapján a központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható. Ajánlattevőnek ajánlatában a mellékelt minta szerint nyilatkoznia kell az átláthatóságról.

20. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: Ész-Ker Zrt. cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. I. emelet, fax: +36 17896943

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Kiegészítés a felhívás II.2.14) pontjához: Ajánlatkérő az anyagi fedezet biztosítása érdekében a projekt megkezdhetőségére vonatkozó támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet nyújtott be. A Kbt. 53. § (6) bek. alapján Ajánlatkérő a támogatásra irányuló (módosított) igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja vagy a szerződéskötéstől elállhat. A Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján a projekt megkezdhetőségére vonatkozó módosított támogatási szerződés megkötése a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele.

Kiegészítés a felhívás VI.3) További információk pontjához:

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás a 301/2018 (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

A Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a 301/2018. (XII.27.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti engedélyezés elutasítása esetén az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő a 301/2018. (XII.27.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti engedély elutasítását vagy elmaradását a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek tekintheti.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2019