Servicios - 272759-2019

12/06/2019    S111    - - Servicios - sistema dinámico de adquisición - Procedimiento restringido 

Finlandia-Helsinki: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 111-272759

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
1567535-0
PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Helsinki
00029
Finlandia
Persona de contacto: Heikki Kähkönen
Teléfono: +358 405737929
Correo electrónico: heikki.kahkonen@hus.fi
Código NUTS: FI1

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.hus.fi

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=243028&tpk=adeeddb5-888d-4145-a100-71ab1fd1697f
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Sairaanhoitopiiri
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

ICT-asiantuntijapalvelut

Número de referencia: 243028
II.1.2)Código CPV principal
72000000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Pyydämme osallistumishakemuksia ICT-asiantuntijapalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään. HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita asiantuntijapalveluita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla. HUS voi tehdä kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja lisäksi miltä tahansa dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyltä toimittajalta.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72200000
72250000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1
II.2.4)Descripción del contrato:

Hankittavat asiantuntijapalvelut kohdistuvat muun muassa sovellusten ja teknologiaratkaisujen kehittämiseen, käyttöönottoon, tukeen, ylläpitoon ja tuottamiseen. Ne voivat sisältää kaikenlaisia muitakin ICT:hen liittyviä asiantuntijapalveluita, kuten suunnittelua, toteuttamista, konsultointia ja koulutusta. HUSin tarkoituksena on mahdollistaa vuoropuhelu valittujen toimittajien kanssa ja toteuttaa asiantuntijapalvelut toimittajien kanssa kulloinkin sovittavilla projektimenetelmillä ja työtavoilla sekä siten, että niiden lopputulokset ovat mahdollisimman laajasti hyödynnettävissä, ellei sisäisessä kilpailutuksessa toisin määritellä.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/07/2019
Fin: 31/07/2021
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

HUS voi pidentää tai lyhentää dynaamista hankintajärjestelmää hankintalain (1397/2016) 50 §:n mukaisesti. Pidentämisestä tai lyhentämisestä julkaistaan erillinen hankintailmoitus.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

HUSilla on sisäisen kilpailutuksen perusteella tehtävän sopimuksen perusteella oikeus tilata toimittajalta sopimuksen kohteen toteuttamiseksi tarpeellisia palveluita, ohjelmistoja, ohjelmistopäivityksiä, versionvaihtoja, laitteita ja tarvikkeita.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa kysymykset pyydetään esittämään 24.7.2019 mennessä, jotta niihin ehditään vastata ennen perustamisvaiheen määräpäivää 5.8.2019.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Ehdokas on merkitty kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

2. Ehdokasta ei koske hankintalain (1397/2016) 80 tai 81 §:n mukainen poissulkemisperuste.

3. Ehdokkaaseen ei kohdistu Euroopan unionin tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

4. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa maksaa verot ja sosiaaliturvamaksut.

5. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa ottaa työntekijöiden eläkevakuutus ja maksaa eläkevakuutusmaksut.

6. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa ottaa tapaturmavakuutus ja maksaa tapaturmavakuutusmaksut.

7. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa maksaa muut mahdolliset lakisääteiset maksut.

8. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä.

9. Ehdokkaan Suomen Asiakastieto Oy:n riskimittarin (ks. http://www.asiakastieto.fi/palvelupaketti/riskimittari.jsp) mukainen viimeisin riskiluokka on RL1–RL3, tai jos ehdokkaan tietoja ei ole saatavana Suomen Asiakastieto Oy:stä, sitä vastaava.

10. Ehdokas vakuuttaa, että sillä on hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan toteuttamiseen.

11. Ehdokas vakuuttaa, että sillä on viimeistään sopimuskauden alkaessa hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät vakuutukset.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 31/07/2021
Hora local: 00:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Finés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Sote- ja maakuntauudistuksesta tai muista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevista uudistuksista, päätöksistä tai sopimuksista saattaa seurata muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin. Jos muutosten seurauksena HUSin tai sen sijaan tulevan organisaation (kuten maakunnan) toimialue laajenee, toimipaikat lisääntyvät tai toiminta kasvaa esimerkiksi tehtävien lisääntymisen vuoksi, HUSilla tai sen sijaan tulevalla organisaatiolla on oikeus vastaavasti laajentaa sisäisten kilpailutusten ja niiden perusteella tehtävien sopimusten kohdetta. HUSilla tai sen sijaan tulevalla organisaatiolla on sama oikeus, jos päätetään tehdä alueellista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kesken. Laajennus voi kattaa maantieteellisesti HYKS-erityisvastuualuetta vastaavan tai sitä laajemman Etelä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämis- tai tuotantoalueen. Erikseen voidaan sopia sopimusten jakamisesta, jos HUSin tai sen sijaan tulevan organisaation toiminta jakautuu edellä mainittujen uudistusten, päätösten tai sopimusten vuoksi useampaan yksikköön. HUSin tehtävien siirtyessä sen sijaan tulevalle organisaatiolle voidaan mahdollisessa siirtymävaiheessa järjestää sisäisiä kilpailutuksia ja tehdä niiden perusteella sopimuksia sekä HUSin että sen sijaan tulevan organisaation käyttöön.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finlandia
Teléfono: +358 295643300
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2019