El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Servicios - 273367-2019

12/06/2019    S111

Polska-Łódź: Usługi dostawy oprogramowania

2019/S 111-273367

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 092-222507)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Łódzki
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 724-000-32-43
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 68
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-136
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Rudziński
E-mail: przetargi@uni.lodz.pl
Tel.: +48 426354353
Faks: +48 42634326
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uni.lodz.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemu do obsługi procesów rekrutacji wraz z usługą powdrożeniową

Numer referencyjny: 36/ZP/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie, uruchomienie wraz z usługą powdrożeniową kompleksowego Systemu informatycznego do obsługi procesów rekrutacji (zwanego dalej Systemem) prowadzonych przez Biuro Współpracy z Zagranica UŁ (BWZ UŁ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 092-222507

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:00 w dniu 17.6.2019 r., w pokoju nr 222, W Gmachu Rektoratu UŁ przy Narutowicza 68, 90-136 Łódź, POLSKA.

Powinno być:

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:00 w dniu 24.6.2019 r., w pokoju nr 222, W Gmachu Rektoratu UŁ przy Narutowicza 68, 90-136 Łódź, POLSKA.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/06/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/06/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: