Hay un error que afecta a la manera en que se muestran las URL en los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, les sugerimos que eliminen la coma (o cualquier otro carácter especial) que aparezca al final de la URL. Les rogamos disculpen las molestias.

Servicios - 273367-2019

12/06/2019    S111

Polska-Łódź: Usługi dostawy oprogramowania

2019/S 111-273367

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 092-222507)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Łódzki
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 724-000-32-43
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 68
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-136
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Rudziński
E-mail: przetargi@uni.lodz.pl
Tel.: +48 426354353
Faks: +48 42634326
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uni.lodz.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemu do obsługi procesów rekrutacji wraz z usługą powdrożeniową

Numer referencyjny: 36/ZP/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie, uruchomienie wraz z usługą powdrożeniową kompleksowego Systemu informatycznego do obsługi procesów rekrutacji (zwanego dalej Systemem) prowadzonych przez Biuro Współpracy z Zagranica UŁ (BWZ UŁ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 092-222507

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:00 w dniu 17.6.2019 r., w pokoju nr 222, W Gmachu Rektoratu UŁ przy Narutowicza 68, 90-136 Łódź, POLSKA.

Powinno być:

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:00 w dniu 24.6.2019 r., w pokoju nr 222, W Gmachu Rektoratu UŁ przy Narutowicza 68, 90-136 Łódź, POLSKA.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/06/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/06/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: