Suministros - 273420-2022

23/05/2022    S99

Polonia-Częstochowa: Gas natural

2022/S 099-273420

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej
Número de identificación fiscal: 573-11-77-649
Dirección postal: ul. Sabinowska 62/64
Localidad: Częstochowa
Código NUTS: PL224 Częstochowski
Código postal: 42-200
País: Polonia
Persona de contacto: Kamila Kamińska, Marta Bigda
Correo electrónico: przetargi@cspsp.pl
Teléfono: +48 343477603/3477606
Fax: +48 343477104
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.gov.pl/web/cspsp-czestochowa
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/pn/cspsp
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/pn/cspsp
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Número de referencia: WT.2370.17.2022
II.1.2)Código CPV principal
09123000 Gas natural
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego - grupa E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Każda z części obejmuje poszczególny układ pomiarowy (punkt poboru). Części zostały określone następująco: Część I- kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego-grupa E dla punktu poboru PPG 8018590365500000002627 dla obiektu przy ul. Sabinowskiej 62/64, Część II - kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego-grupa E dla punktu poboru PPG 8018590365500030975274 dla obiektu przy ul. Artyleryjskiej 1c. Sprzedaż gazu ziemnego realizowana będzie na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.(Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego-grupa E dla punktu poboru PPG 8018590365500000002627 dla obiektu przy ul. Sabinowskiej 62/64

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09123000 Gas natural
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL224 Częstochowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obiekt Zamawiającej przy ul. Sabinowskiej 62/64, 42-200 Częstochowa, punkt poboru PPG 8018590365500000002627

II.2.4)Descripción del contrato:

Maksymalna ilość gazu ziemnego dostarczona w okresie 12 miesięcy wynosi Dla części I - 5.080.036,00 kWh przy współczynniku konwersji 10,972 [kWh/m3] co daje ok. 463.000,00 m3, Minimalną ilość gazu, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umów, szacuje się w wysokości:Dla części I – 2.500.000 kWh dla punktu poboru PPG 8018590365500000002627. Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny i stanowi ilość maksymalną gazu jaką Zamawiająca zamierza zakupić i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości gazu. W chwili obecnej Centralna Szkoła PSP w Częstochowie związana jest umową kompleksową, obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji gazu odpowiednio dla części I - ul. Sabinowskiej 62/64, Częstochowa: PGNIG Obrót Detaliczny

Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa umowa zawarta została na czas oznaczony do dnia 31.07.2022r. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy prawidłowym i pełnym zrealizowaniu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki ( w tym podatek akcyzowy), a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę jak i koszty przygotowania oferty

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 01.08.2022 roku.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego-grupa E dla punktu poboru PPG 8018590365500030975274 dla obiektu przy ul. Artyleryjskiej 1c

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09123000 Gas natural
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL224 Częstochowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obiekt Zamawiającej przy ul. Artyleryjskiej 1c, 42-200 Częstochowa, punkt poboru PPG 8018590365500030975274

II.2.4)Descripción del contrato:

Maksymalna ilość gazu ziemnego dostarczona w okresie 12 miesięcy wynosi dla części II- 219.440,00 kWh przy współczynniku konwersji 10,972 [kWh/m3] co daje ok. 20.000,00 m3, Minimalną ilość gazu, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umów, szacuje się w wysokości Dla Części II- 100.000 kWh dla punktu poboru PPG 8018590365500030975274 , Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny i stanowi ilość maksymalną gazu jaką Zamawiająca zamierza zakupić i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości gazu, W chwili obecnej Centralna Szkoła PSP w Częstochowie związana jest umową kompleksową, obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji gazu dla części II ul. Artyleryjskiej 1c, Częstochowa: PGNIG Obrót Detaliczny

Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa umowa zawarta została na czas oznaczony do dnia 31.07.2022r. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy prawidłowym i pełnym zrealizowaniu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki ( w tym podatek akcyzowy), a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę jak i koszty przygotowania oferty.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 01.08.2022 roku.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

- Zamawiająca wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym (obrót gazem) lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień wydanych przez URE na obrót gazem ziemnym zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 10.04.1997 Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.)

- W przypadku Wykonawców będących właścicielem systemu dystrybucyjnego Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) Zamawiająca wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję wydaną przez URE

w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 10.04.1997 Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.)

- W przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej Zamawiająca wymaga aby Wykonawca posiadał zawartą umowę lub promesę umowy z lokalnym dystrybutorem na podstawie której można prowadzić sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego Operatora Systemu Dystrybucyjnego do Zamawiającej albo oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu takiej umowy lub promesy

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

- w zakresie Części I Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dostawy (w ramach 2 odrębnych kontraktów), polegających na kompleksowej dostawie gazu ziemnego obejmującego sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji, o łącznej ilości nie mniejszej niż 3 000 000 kWh w każdym z dwóch kontraktów, z potwierdzeniem, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- w zakresie Części II Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dostawy (w ramach 2 odrębnych kontraktów), polegających na kompleksowej dostawie gazu ziemnego obejmującego sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji, o łącznej ilości nie mniejszej niż 50 000 kWh w każdym z dwóch kontraktów, z potwierdzeniem, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

- w zakresie Części I Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dostawy (w ramach 2 odrębnych kontraktów), polegających na kompleksowej dostawie gazu ziemnego obejmującego sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji, o łącznej ilości nie mniejszej niż 3 000 000 kWh w każdym z dwóch kontraktów, z potwierdzeniem, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- w zakresie Części II Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dostawy (w ramach 2 odrębnych kontraktów), polegających na kompleksowej dostawie gazu ziemnego obejmującego sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji, o łącznej ilości nie mniejszej niż 50 000 kWh w każdym z dwóch kontraktów, z potwierdzeniem, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, niezwłocznie po ukazaniu się zawiadomienia o wyborze oferty przedłoży Zamawiającej do akceptacji projekt umowy kompleksowego dostarczania paliwa gazowego(gazu ziemnego wysokometanowego) dla Zamawiającej. Umowa zawierać będzie istotne postanowienia umowy zawarte w pkt 21 swz oraz nie gorsze warunki dla Zamawiającej niż wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych do tej ustawy

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/06/2022
Hora local: 10:45
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 21/09/2022
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/06/2022
Hora local: 11:15
Lugar:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego „platformazakupowa.pl”

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

1.Zamawiająca, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Osoby upoważnione do otwarcia: bryg. Radosław Żurek, st.str. Kamila Kamińska, Marta Bigda

3. Sposób składania i otwarcia ofert znajduje się w pkt 10 i 14 SWZ

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiająca żąda wniesienia wadium, które winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: w zakresie Części I 25.000,00zł, w zakresie Części II 1.500,00zł.Wadium należy wnieść zgodnie z pkt 12 SWZ.

2. Wykaz dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą(zgodnie z pkt 9.1 SWZ):

- Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY Oryginał Wzór stanowi Załącznik nr 0 do SWZ,

- Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę jeżeli umocowanie nie wynika z dołączonych do oferty dokumentów rejestrowych,

-Dowód wniesienia wadium Wadium w kwocie określonej w SWZ,

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 125 Ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) Oryginał Wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ,

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 uPzp) Oryginał, Wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ

- Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Oryginał Wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ

- Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Oryginał Wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dirección postal: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Localidad: Warszawa
Código postal: 00-522
País: Polonia
Correo electrónico: sp@prokuratoria.gov.pl
Teléfono: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Dirección de internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającej stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającej stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3.Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
18/05/2022