Suministros - 273731-2020

12/06/2020    S113

Bulgaria-Plovdiv: Máquinas y aparatos con una función propia

2020/S 113-273731

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Meditsinski universitet — Plovdiv
Número de identificación fiscal: 000455471
Dirección postal: bul. „Vasil Aprilov“ No. 15A
Localidad: Plovdiv
Código NUTS: BG421 Пловдив
Código postal: 4000
País: Bulgaria
Persona de contacto: prof. d-r Mariana Murdzheva, dm, mzm — Rektor na MU Plovdiv
Correo electrónico: intrel@meduniversity-plovdiv.bg
Teléfono: +359 32602321
Fax: +359 32602534
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://meduniversity-plovdiv.bg
Dirección del perfil de comprador: https://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524/3932-00512-2020-0015_aparati_fni
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524/3932-00512-2020-0015_aparati_fni
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на научно оборудване по проекти, финансирани от

II.1.2)Código CPV principal
31640000 Máquinas y aparatos con una función propia
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на обществената поръчка е доставка на научно оборудване за реализиране на проекти към Фонд Научни изследвания – Министерство на образованието и науката, обособено в 3 позиции:

Обособена позиция № 1: CO2 инкубатор;

Обособена позиция № 2: система за мониторинг и наблюдение на клетъчни култури;

Обособена позиция № 3: перфузионна система за клетъчни култури — перисталтична помпа за ниска поточна скорост и прилежащи маркучи и конектори.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 35 020.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

CO2 инкубатор

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31640000 Máquinas y aparatos con una función propia
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421 Пловдив
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15А или друг посочен от възложителя адрес в гр. Пловдив.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка и инсталиране на CO2 инкубатор и осигуряване на гаранционен срок.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: „Допълнителни предложения“ / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 20 830.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Тази обособена позиция се реализира при изпълнението на проект с договор № КП-06-ПH33/12-2019 „Възпаление и митохондриална функция при деца с разстройство от аутистичния спектър“ към Фонд Научни изследвания, МОН.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Система за мониторинг и наблюдение на клетъчни култури

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31640000 Máquinas y aparatos con una función propia
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421 Пловдив
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е гр. Пловдив 4002, Република БЪЛГАРИЯ, бул. „Васил Априлов“ № 15А или на друг, посочен от възложителя, адрес в гр. Пловдив.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на система за мониторинг и наблюдение на клетъчни култури. В предмета на поръчката е включено: доставка, инсталиране, осигуряване на гаранционен срок и гаранционно поддържане по време на гаранционния срок.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: „Допълнителни предложения“ / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 10 650.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 13
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Срокът, посочен в II.2.7) е минималния срок, който е обвързан с гаранционния срок. В случай, че участника оферира по-голям гаранционен срок, срокът на договора се увеличава пропорционално. Тази обособена позиция се реализира при изпълнението на проект с договор № КП-06-ПH33/12-2019 „Възпаление и митохондриална функция при деца с разстройство от аутистичния спектър“ към Фонд Научни изследвания, МОН.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Перфузионна система за клетъчни култури — перисталтична помпа за ниска поточна скорост и прилежащи маркучи и конектори

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31640000 Máquinas y aparatos con una función propia
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421 Пловдив
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е гр. Пловдив 4002, Република БЪЛГАРИЯ, бул. „Васил Априлов“ № 15А или на друг, посочен от възложителя, адрес в гр. Пловдив.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка, инсталиране и осигуряване на гаранционен срок на перфузионна система за клетъчни култури — перисталтична помпа за ниска поточна скорост и прилежащи маркучи и конектори.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: „Допълнителни предложения“ / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 540.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Тази обособена позиция се реализира при изпълнението на проект с договор № КП-06-М21/9 от 18.12.2018 „Ефект на митохондриални инхибитори in vitro и ex vivo върху резистентна и рецидивираща остра лимфобластна левкемия в детската възраст“ към Фонд „Научни изследвания“.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Възложителят не поставя критерии за подбор към участниците, които се отнасят до годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Възложителят не поставя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участникът следва да е изпълнил за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, доставки с предмет идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

За последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

За доставка със сходен предмет възложителят ще приеме изпълнение на доставка на оборудване или апаратура за изследователска и/или лабораторна работа.

Възложителят не поставя изискване за сходен или идентичен обем.

За доказване на критерия за подбор участникът попълва: част IV: „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, от еЕЕДОП — приложен образец към документацията, с посочване на предмета, стойностите без ДДС, датите (посочва се начална и крайна дата на извършената доставка) и получателите на извършените доставки.

За доказване на съответствието с минималното изискване възложителят може да изиска от участника допълнително по всяко време, след отваряне на офертите, при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, а при сключване на договор определеният изпълнител представя, за описаните в еЕЕДОП доставки, отговарящи на изискванията на възложителя, списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите (посочва се начална и крайна дата на извършената доставка) и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки, посочени в ЕЕДОП.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Доставчикът доставя оборудването в пълен комплект за осигуряване работата му по предназначение и в съответствие с минималните технически характеристики, посочени в техническата спецификация на възложителя и техническа документация на производителя.

2. Доставеното оборудване трябва да е ново и неупотребявано и в съответствие с техническите изисквания. Да се достави в оригинална опаковка с ненарушена цялост.

3. Оборудването трябва да се достави с инструкция за експлоатация на български език, принадлежности и комплектации, когато са необходими за инсталирането му и правилна работа.

4. Доставеното оборудване трябва да бъде придружено с документи, регламентиращи гаранционния срок.

5. По време на изпълнение на поръчката да се изпълняват изискванията за визуализация на научно-изследователски проект в Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания — 2018 г. към Фонд „Научни изследвания“, МОН.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/07/2020
Hora local: 16:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 07/10/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 10/07/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Ректорат на Медицински университет Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов“ № 15А.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от неговата стойност без ДДС. Представя се от изпълнителя преди сключване на договора в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Банковата гаранция за изпълнение и застраховката имат срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с един месец.

2. Начинът на освобождаване или задържане на гаранцията е уреден в проекта на договор.

3. Участник в процедурата се отстранява при наличие на основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; чл. 107 от ЗОП и чл. 35а, ал. 3 от ППЗОП; чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона; чл. 69 от ЗПКОНПИ; а не се сключва договор с участник, определен за изпълнител, за когото не може да бъде извършено идентифициране и проверка на идентификацията на клиента, чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане способи.

4. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

5. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите за подбор. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

6. По всяко време на провеждане на процедурата, след отваряне на офертите, възложителят на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП може да изиска от участниците представянето на документи, доказващи посочените в еЕЕДОП данни.

7. Плащането се извършва в размер на 1000 % от стойността на договора, в срок до 30 дни след издаване на фактура — оригинал и подписване на двустранен протокол за приемане на извършена доставка и инсталация на оборудването.

8. Обществената поръчка се финансира със средства по проект с договор № КП-06-ПH33/12-2019 „Възпаление и митохондриална функция при деца с разстройство от аутистичния спектър“ и проект с договор № КП-06-М21/9 от 18.12.2018 „Ефект на митохондриални инхибитори in vitro и ex vivo върху резистентна и рецидивираща остра лимфобластна левкемия в детската възраст“ за финансиране на научно-изследователски проект в Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания — 2018 г. към Фонд „Научни изследвания“, МОН.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава на основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-десет дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/06/2020