Servicios - 273924-2019

12/06/2019    S111

Polonia-Gdansk: Servicios de desarrollo de software

2019/S 111-273924

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Energa-Operator SA
Dirección postal: ul. Marynarki Polskiej 130
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 80-857
País: Polonia
Persona de contacto: Bartosz Okuniewski
Correo electrónico: bartosz.okuniewski@energa.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://zakupy.energa-operator.pl
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozwój systemu SID

Número de referencia: P/1/0048/2019
II.1.2)Código CPV principal
72262000 Servicios de desarrollo de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Rozwój w Energa Operator S.A. systemu informacji o dystrybucji

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Zmiany procesów biznesowych zaimplementowanych w SID podnoszące efektywność i ergonomię wsparcia informatycznego. W ramach rozwoju technologicznego aplikacji przewidziano pracę w środowisku Android oraz dodatkowe wykorzystanie technologii utility network ESRI (oprogramowania narzędziowego GIS).

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • ausencia de competencia por razones técnicas
Explicación:

Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki (podać uzasadnienie faktyczne i prawne):

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 1) w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. b) ustawy. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest System SID (System Informacji o Dystrybucji), którego producentem i właścicielem jest firma Apator Rector Sp. z o.o. to strategiczny, wielomodułowy system wykorzystywany w Energa-Operator SA do realizacji kluczowych procesów zarządzania majątkiem sieciowym

Zgodnie z poglądami wyrażonymi w doktrynie i orzecznictwie udzielenie zamówienia z powołaniem się na przesłankę wskazaną w art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy dopuszczalne jest tylko w sytuacji, gdy istnieje tylko jeden wykonawca zdolny do zrealizowania zamówienia ze względu na konieczność ochrony uregulowanych w odrębnych przepisach praw wyłącznych.

Zastosowanie trybu zamówienia z wolej ręki wynika z tego, że:

— Apator Rector Sp. z o.o. posiada wyłączne prawa autorskie dotyczące rozbudowy i modyfikacji oprogramowania w systemie SID,

— Apator Rector Sp. z o.o. jest właścicielem kodów źródłowych do wszystkich modułów w systemie SID, co jest warunkiem koniecznym do modyfikacji istniejących kodów jak również budowy nowych kodów w celu realizacji opisanych powyżej prac,

— Alternatywą do przeprowadzenia zmian rozwojowych dla oprogramowania już wdrożonego we wszystkich Oddziałach Energa-Operator SA byłoby opracowanie i wdrożenie nowego systemu, posiadającego funkcjonalności równoważne do funkcjonalności zapewnionych przez system SID. Jednakże zamówienie nowego systemu, który mógłby zapewne zaspokoić docelowo obecne potrzeby Energa-Operator SA, trudno uznać za realną alternatywę do przedmiotowego Zamówienia. Takie rozwiązanie byłoby z pewnością dużo bardziej kosztowne, przy czym zwiększonym kosztem nie byłaby tylko jego wyższa cena (wykonanie nowego systemu w całym przedsiębiorstwie jest droższe od samego rozszerzenia już funkcjonującego systemu) ale także dodatkowe koszty organizacyjne wynikające z dezorganizacją pracy wynikającej z przejścia na pracę w nowym systemie a także znacznie dłuższego czasu na jego wdrożenie.

W świetle powyższego Apator Rector Sp. z o.o. jest jedynym realnym podmiotem, który może wykonać usługi objęte zamówieniem będącym przedmiotem Zawiadomienia.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
06/03/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/06/2019