Servicios - 274562-2022

23/05/2022    S99

Grecia-Atenas: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2022/S 099-274562

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: YP. OIKONOMIKON,GEN. D/NSI OIKONOMIKON YPIRESION, D/NSI PROMIThEION, DIAChEIRISIS YLIKOY KAI YPODOMON
Número de identificación fiscal: 0030
Dirección postal: ChARILAOY TRIKOYPI 6-10
Localidad: AThINA
Código NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Código postal: 106 79
País: Grecia
Persona de contacto: A.STYLIDIOTIS
Correo electrónico: a.stylidiotis@minfin.gr
Teléfono: +30 2131339521
Fax: +30 2105236769
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.minfin.gr
Dirección del perfil de comprador: http://www.minfin.gr
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.promitheus.gov.gr
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://www.promitheus.gov.gr
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας κεντρικού πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπ. Οικονομικών

II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας κεντρικού πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπ. Οικονομικών

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 254 032.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80533100 Servicios de formación informática
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ο κύριος τόπος παροχής των υπηρεσιών του έργου θα είναι η Αττική, καθώς και σε ΑΜΚΕ ανά την Ελλάδα

II.2.4)Descripción del contrato:

H Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) τηρεί Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΠΣΚΕ), στο οποίο θα συνδεθούν όλα τα υφιστάμενα, καθώς και τα υπό προκήρυξη περιφερειακά πληροφοριακά συστήματα κρατικών ενισχύσεων. Εκτός από την ΚΕΜΚΕ πρόσβαση στο ΚΠΣΚΕ θα έχουν οι Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ), όπως και όλοι οι φορείς που εκδίδουν εγκριτικές αποφάσεις για την χορήγηση ενισχύσεων. Κατόπιν των ανωτέρω θα προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός για τις υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας κεντρικού πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπ. Οικονομικών

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 254 032.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 14
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Μετά την σύναψη της αρχικής σύμβασης, κατά την υλοποίηση του έργου η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης με αύξηση του φυσικού αντικειμένου των υπηρεσιών υποστήριξης σε πιλοτική λειτουργία εφαρμογής και των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας συστημάτων με το ΚΠΣΚΕ της σύμβασης, αξίας 112.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Αξία προαίρεσης: 90.725,81€ χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ προαίρεσης: 21.774,19€).Στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της προαίρεσης θα είναι επτά (7) μήνες.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Η παροχή των υπηρεσιών του έργου έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2296/24-12-21 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει λάβει κωδικό MIS 5136060. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2.14)Información adicional

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με την Α.Π.:41618/Ε1411 ΤΡΟΠ.0 Συλλογική Απόφαση Ένταξης, με ενάριθμο του έργου ΣΑΕ 2021ΣΕ14110002.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς να έχουν μέσο όρο ετήσιου γενικού κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων (ήτοι 2019, 2020, 2021), πριν το έτος της διενέργειας του διαγωνισμού τουλάχιστον ίσο με το 200% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού της προαίρεσης. Οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν τα κάτωθι:

Γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη:

• έτος (2019) γενικός κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα ευρώ (……………….€)

• έτος (2020) γενικός κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα ευρώ (……………….€)

• έτος (2021) γενικός κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα ευρώ (……………….€)

Σε περίπτωση οικονομικού φορέα που λειτουργεί λιγότερο από τρία (3) έτη, αρκεί ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για τα έτη που λειτουργεί, να είναι τουλάχιστον ίσος με το 200% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας, η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) έργα με τουλάχιστον π/υ ίσο ή άνω των 100.000 € το καθένα και αντικείμενο την υποστήριξη φορέων σε θέματα διαχείρισης ενταγμένων πράξεων στο ΕΣΠΑ ή σε οποιοδήποτε Διαρθρωτικό & Επενδυτικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε θέματα υποστήριξης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.

Επιτρέπεται η τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη, αλλά δεν ξεπερνά την τελευταία επταετία, για λόγους ανάπτυξης του ανταγωνισμού και λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου της σύμβασης.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

β) να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες (επαγγελματικά προσόντα) για την ανάληψή του έργου. Η προτεινόμενη ομάδα έργου να περιλαμβάνει τουλάχιστον στελέχη με τα ακόλουθα επαγγελματικά προσόντα:

­ Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου με 10ετή εμπειρία στην υποστήριξη φορέων σε θέματα διαχείρισης ενταγμένων πράξεων στο ΕΣΠΑ

­ Ένα (1) στέλεχος με 7ετή εμπειρία στην εκπαίδευση χρηστών πληροφοριακών συστημάτων

­ Ένα (1) στέλεχος με 3ετή εμπειρία στην υποστήριξη φορέων σε θέματα χρήσης πληροφοριακών συστημάτων κρατικών ενισχύσεων

­ Ένα (1) στέλεχος με 5ετή εμπειρία στην υποστήριξη φορέων σε θέματα χρήσης πληροφοριακών συστημάτων

­ Ένα (1) στέλεχος με 5ετή εμπειρία στην υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών, διαλειτουργικότητα συστημάτων και σχεδιασμό ιστοσελίδων

­ Ένα (1) στέλεχος με 5ετή εμπειρία στην υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών, διαλειτουργικότητα συστημάτων και σχεδιασμό ιστοσελίδων

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/06/2022
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Griego
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 17/02/2023
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/06/2022
Hora local: 11:00
Lugar:

Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ) (ηλεκτρονική μορφή)

Πρωτοκόλλου (έντυπη μορφή)

Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών

Ταχ .Δ/νση: Χαριλάου Τρικούπη 6-10, Αθήνα, Τ.Κ. 10679

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Αρχή εξέταση προδικαστικών προσφυγών
Dirección postal: Λ. ΘΗΒΩΝ 196-198, Α.Ι. ΡΕΝΤΗΣ
Localidad: ΑΘΗΝΑ
Código postal: 18233
País: Grecia
Correo electrónico: aepp@aepp-procurement.gr
Teléfono: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229
Dirección de internet: www.promitheus.gov.gr
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Γ.Δ.Ο.Υ., Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Dirección postal: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-10
Localidad: ΑΘΗΝΑ
Código postal: 10679
País: Grecia
Correo electrónico: a.stylidiotis@minfin.gr
Teléfono: +30 2131339521
Dirección de internet: www.promitheus.gov.gr
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Γ.Δ.Ο.Υ., Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Dirección postal: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-10
Localidad: ΑΘΗΝΑ
Código postal: 10679
País: Grecia
Correo electrónico: a.stylidiotis@minfin.gr
Teléfono: +30 2131339521
Fax: +30 2105236769
Dirección de internet: www.promitheus.gov.gr
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
18/05/2022