Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 275174-2019

13/06/2019    S112

Polonia-Kolbuszowa: Servicios de tratamiento de datos

2019/S 112-275174

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Kolbuszowski
Número de identificación fiscal: PL32
Dirección postal: ul. 11-go Listopada 10
Localidad: Kolbuszowa
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Código postal: 36-100
País: Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Ziółkowska,Dorota Dworak
Correo electrónico: przetargi@kolbuszowski.pl
Teléfono: +48 172275880
Fax: +48 172271523
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.powiat.kolbuszowski.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.powiat.kolbuszowa.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGiK w Kolbuszowej

Número de referencia: OR.272.1.2019
II.1.2)Código CPV principal
72310000 Servicios de tratamiento de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1.Przedmiotem zam. jest cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGiK w Kolbuszowej. Celem zam. jest: Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; Zabezpieczenie zasobu, sporządzenie kopii zabezpieczających; Rozbudowa bazy danych służącej internetowemu udostępnianiu zasobu. Skanowaniu i archiwizacji będzie podlegać ok. 136,5 m. b (złożonych do formatu A4) operatów technicznych (dotychczas niezeskanowane operaty prawne w tym głównie modernizacje EGiB, podziały, rozgraniczenia, wykazy zmian, operaty syt-wys) wraz z załadowaniem opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym, uzupełnieniem brakujących zakresów dla zarchiwizowanych już operatów prawnych będących w zasobie oraz uzupełnienie danych dla zarchiwizowanych już operatów ewid. jedn. oraz wszystkich zeskanowanych operatów.Szczegóły w zał. nr 1 do SIWZ na str http://bip.powiat.kolbuszowa.pl.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
72312000 Servicios de introducción de datos
79999100 Servicios de escaneado
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat kolbuszowski

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGiK w Kolbuszowej.

Celem zamówienia jest:

— cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

— zabezpieczenie zasobu, sporządzenie kopii zabezpieczających,

— rozbudowa bazy danych służącej internetowemu udostępnianiu zasobu.

Skanowaniu i archiwizacji będzie podlegać około 136,5 metrów bieżących (złożonych do formatu A4) operatów technicznych (dotychczas niezeskanowane operaty prawne w tym głównie modernizacje EGiB, podziały, rozgraniczenia, wykazy zmian, operaty syt-wys) wraz z załadowaniem opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym, uzupełnieniem brakujących zakresów dla zarchiwizowanych już operatów prawnych będących w zasobie oraz uzupełnienie danych dla zarchiwizowanych już operatów ewidencyjnych jednostkowych oraz wszystkich zeskanowanych operatów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ na stronie: htpp://bip.powiat.kolbuszowa.pl

2.Zamawiający wymaga udzielenia na wykonany przedmiot zamówienia, co najmniej 3-letniego okresu gwarancji .(okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert 3.Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy . Kodeks pracy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.:

1) Zamawiający wymaga, aby czynności podejmowane przez wykonawcę lub podwykonawcę związane z realizacją zamówienia tj: indeksacja i tworzenie metadanych, wprowadzania danych wykonanych w zamówieniu do bazy danych zamawiającego, wykonywane były przez pracownika/ów w zatrudnionego/ych na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy).Wykonawca oraz każdy podwykonawca jest zobowiązany dokumentować zatrudnienie tych osób w taki sposób, aby Zamawiający w każdej chwili miał dostęp do informacji nt. zatrudnienia tych osób, w szczególności imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę oraz zakresu obowiązków pracownika.

2) Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji zamówienia, do weryfikacji formy zatrudnienia pracowników o których mowa w ppkt 1 przy jej wykonywaniu. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, na żądanie Zamawiającego przedstawi dowody potwierdzające spełnienie obowiązku, o którym mowa w ppkt 1.

3) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca i podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, zgodnie z jego oczekiwaniem, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z osobami wykonującymi wskazane wyżej czynności na podstawie umowy o pracę lub oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę lub inne dokumenty. Kopia umowy/umów lub oświadczenie lub inne dokumenty, o których mowa w powyżej powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, przy czym informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

Zamawiający przewiduje sankcję za niespełnienie powyższego wymogu określoną we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 25/09/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPPK.02.01.00-18-0037/16 Projekt: "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej"II oś priorytetowa,Cyfrowe Podkarpacie RPO WP na lata 2014-2020

II.2.14)Información adicional

Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp Zamawiający w pierwszej kolejności może dokonać oceny ofert,a następnie zbadać,czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca wniesie wadium przed upływem terminu składania ofert w wys.13 000 PLN brutto.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp., spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów.:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (składane w term.3 dni od zamieszczenia na str int. informacji o kt. mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp.)

3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1)- ust.2) lit a). składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

2)- ust 2) lit. b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 4 stosuje się.

6.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 2) lit. a), składa dokument, o którym mowa w ust.3 pkt 1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m. przed upływem terminu składania ofert. WAŻNE: ciąg dalszy warunków zawarto w sekcji III.1.2).

III.1.2)Situación económica y financiera
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W tej sekcji zamawiający nie określa warunków sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (art.24 ust.1 ustawy Pzp): 1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo o kt. mowa w art. w art. 24 ust 1 pkt 13 ustawy Pzp. 3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2). 4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami, lub grzywnami, lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje, lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych 10). Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2. 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wyklucza się Wykonawcę na podst.art.25 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp-Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2 2003 r. – Prawo upadłościowe.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa:

a) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom wymaganych standardów: 1.Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; co najmniej jedną usługę polegającą na cyfryzacji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności tworzeniu metadanych (georeferencji) dla zeskanowanych dokumentów o wartości, co najmniej 400 000 PLN brutto.

Zamawiający wymaga, aby usługa, którą Wykonawca wykazał na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej obejmowała swym zakresem, również cyfryzację operatów z kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w szczególności tworzenie zakresów obszarowych i działkowych dla poszczególnych dokumentów operatu.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku usług z różnych kontraktów w celu spełnienia wyżej wymienionego warunku. Zamówienie winno być wykonane w ramach jednej umowy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zam.osobami które będą wykonywać przedmiot zam. spełniającymi następujące wymagania: co najmniej 1 osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika prac.

Posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika przy realizacji, co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu cyfryzacji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W szczególności tworzeniu metadanych (georeferencjii) dla zeskanowanych dokumentów.

— co najmniej 1 osobę, która będzie pełnić funkcję specjalisty ds. indeksacji i tworzenia metadanych do zeskanowanych dokumentów:• posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ciąg dalszy wymagań do sekcji III1.3) co najmniej 2 osoby, która będą pełnić funkcję specjalistów ds. wprowadzania danych do bazy danych Zamawiającego posiadającymi uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. Zamawiający nie dopuszcza łączenia powyższych funkcji.

Ilekroć mowa o uprawnieniach zawodowych geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozumie się przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.) oraz aktów wykonawczych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 1 Sekcji III 1.3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą je spełniać łącznie (z uwzględnieniem zapisów dotyczących warunku zdolności technicznej);

b) żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.Szczegóły określono w SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1.Istotne postanowienia umowy zawiera zał.4 do SIWZ. 2.Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadkach określonych w SIWZ i istotnych postanowieniach umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/07/2019
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/07/2019
Hora local: 12:00
Lugar:

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, lok.220. woj. podkarpackie, Polska

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 24.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz.1986 ze zm. oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, może ono być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, należy wnieść na rachunek Zamawiającego nr 09 1240 1792 1111 0010 8529 4083; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 4 pkt b - e musi zostać złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia

3. Pod terminem związania ofertą 2 miesiące należy rozumieć 60 dni.

4.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Oferta (zał.nr 2 do siwz) powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej, podpisana, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia/zmiany/wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą składa pełnomocnictwo (szczegóły w SIWZ – rozdział X)

5.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Nie przewiduje się: udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie s wobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Powiatu Kolbuszowskiego, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,będą przechowywane, przez okres trwałości projektu RPPK.02.01.00-18-0037/16. Inspektor danych osobowych: iod@kolbuszowski.pl. Szczegóły w SIWZ Rozdział XVIII.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 11 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2019