Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 275181-2019

13/06/2019    S112

België-Brussel: Informaticadiensten

2019/S 112-275181

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: asbl i-CITY vzw (anciennement GIAL)
Postadres: E. Jacqmainlaan 95
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: De heer Olivier Lens
E-mail: procurement@i-city.brucity.be
Telefoon: +32 22295467
Fax: +32 22295454
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.i-city.brucity.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/273/GI/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Andere
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Informatica

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Service Desk (Extended Support)

Referentienummer: 2019047PO
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72500000 Informaticadiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bij de opdrachtnemer

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze offerteaanvraag is het uitbesteden van een deel van de verleende prestaties aan een partner met het oog op het verstrekken van diensten van IT-support (servicedesk) volgens uitgebreide uurregelingen aan de verschillende klanten: de ambtenaren van de Stad en haar vzw's, de werknemers van i-CITY en andere belanghebbenden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Planning van de uitvoering / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de voorgestelde dienst / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van het hoofdteam / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de offerte / Weging: 5
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De huidige opdracht wordt gesloten voor een duur van twee (2) jaar, twee (2) keer stilzwijgend voor één (1) jaar verlengbaar. Wanneer de opdracht niet wordt verlengd, brengt de aanbestedende overheid de opdrachtnemer minstens twee (2) maanden voor de verjaardag van de overeenkomst hiervan op de hoogte per aangetekende brief.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vereiste opties (Zie Bijzonder Bestek)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De kandidaat vermeldt in punt IV.B. van het UEA ('Gemiddelde jaarlijkse omzet') de gemiddelde jaarlijkse omzet van zijn onderneming tijdens de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer zijn activiteiten is begonnen, voor zover deze omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

1. gemiddeld EUR 600 000 per jaar over de laatste 3 beschikbare boekjaren op hetzelfde werkdomein als dat van dit bestek.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Relevante ervaring aantonen op het vlak van vergelijkbare dienstverlening aan vergelijkbare klanten tijdens deze laatste drie (3) jaar.

2. Toepassing van passende maatregelen om de kwaliteit van de diensten te waarborgen. De inschrijvers moeten in het bezit zijn van een geldige accreditatie van de volgende normen/standaarden of beleidslijnen:

Eventuele minimumeisen:

1. De inschrijvers moeten aantonen dat ze de afgelopen 3 jaar minstens drie IT-helpdeskcontracten van een vergelijkbare omvang hebben beheerd.

2.

a) Quality Management - ISO 9001-accreditatie of gelijkwaardig.

b) Service Management – ISO/IEC 20000-accreditatie of gelijkwaardig.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/11/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

BD. E. Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van 1ste aanleg Brussel
Postadres: Quatre Brasstraat 13
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2019