Servicios - 275272-2019

13/06/2019    S112

Polonia-Bydgoszcz: Servicios relacionados con la impresión

2019/S 112-275272

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
Dirección postal: ul. Wały Jagiellońskie 4
Localidad: Bydgoszcz
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Código postal: 85-128
País: Polonia
Persona de contacto: Dariusz Pezała
Correo electrónico: oddzial.gospodarczy@bydgoszcz.sr.gov.pl
Teléfono: +48 525878505
Fax: +48 525878509
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.bydgoszcz.sr.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ezamowienia.ms.gov.pl.
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ezamowienia.ms.gov.pl.
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://ezamowienia.ms.gov.pl.
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Sąd
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa polegająca na dzierżawie nowych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjnej zapewniającej utrzymanie urządzeń w stanie pełnej funkcjonalności.

II.1.2)Código CPV principal
79820000 Servicios relacionados con la impresión
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Usługa polegającą na dzierżawie 158 szt. nowych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjnej zapewniającej utrzymanie dzierżawionych urządzeń w stanie pełnej funkcjonalności wspartej usługą zdalnego monitoringu urządzeń, zgodnie z wymaganiami i warunkami zawartymi w SIWZ oraz samą usługę serwisowo-eksploatacyjną wspartą usługą zdalnego monitoringu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek o ile jest to możliwe dla 85 szt. aktualnie eksploatowanych urządzeń zamawiającego. W zakres usługi wchodzi dostawa, wniesienie, zainstalowanie i doprowadzenie do pełnej gotowości do pracy wszystkich dostarczonych urządzeń w ustalonych terminach.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50300000 Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie 4, ul. Grudziądzka 45, ul. Nowy Rynek 10, ul. Toruńska 64a, ul. Piotrowskiego 7, ul. Grunwaldzka 30

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na dzierżawie 158 szt. nowych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjnej zapewniającej utrzymanie dzierżawionych urządzeń w stanie pełnej funkcjonalności wspartej usługą zdalnego monitoringu urządzeń, zgodnie z wymaganiami i warunkami zawartymi w SIWZ oraz samą usługę serwisowo-eksploatacyjną wspartą usługą zdalnego monitoringu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek o ile jest to możliwe dla 85 szt. aktualnie eksploatowanych urządzeń zamawiającego. W zakres usługi wchodzi dostawa, wniesienie, zainstalowanie i doprowadzenie do pełnej gotowości do pracy wszystkich dostarczonych urządzeń w ustalonych terminach. Szczegółowe wymagania określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymagania w zakresie parametrów technicznych określone zostały w załączniku nr 3B do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy nr 94 1130 1017 0021 1000 3890 0004 w tytule przelewu wskazując: „Wadium – postępowanie nr PN 1/2019 „Dzierżawa nowych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjne”

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy

a) wykonali 2 usługi polegające na wdrożeniu i serwisie sprzętu drukującego, kopiującego oraz skanującego wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych, systemem monitoringu stanu urządzeń oraz z serwisem dzierżawionych urządzeń o wartości brutto co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) łącznie z czego żadna z nich nie może być mniejsza niż 200 000,00 PLN. Dodatkowo jedna z wymienionych usług musi być wdrożona w połączeniu z oprogramowaniem Currenda w jakimkolwiek sądzie okręgowym, rejonowym, funkcjonalnym;

b) Dysponują specjalistą ds. obsługi zleceń (co najmniej jedną osobę), który posiada wiedzę z zakresu obsługi i linii wsparcia dla użytkowników oraz z zakresu gromadzenia i przekazywania zgłoszeń serwisowych do II linii wsparcia;

c) Dysponują specjalistą ds. serwisu (co najmniej 4 osób), które:

1) każda z nich posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie z zakresu II linii wsparcia w świadczeniu usługi serwisu urządzeń wielofunkcyjnych lub drukarek, systemu monitoringu stanu urządzeń,

2) każda z nich posiada umiejętności z zakresu realizowania czynności serwisowych dzierżawionych urządzeń i oprogramowania potwierdzone certyfikatem/certyfikatami lub innym oficjalnym zaświadczeniem technicznej znajomości tych urządzeń i oprogramowania, wystawionych przez producenta oferowanych urządzeń.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia ról/funkcji w zespole. Zamawiający wymaga zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę.

d) Wykonawca musi wykazać, że posiada Certyfikat ISO na poziomie min. 9001:2015 w zakresie serwisowania urządzeń drukujących, lub równoważny.

Poprzez zwrot „równoważny” Zamawiający rozumie certyfikat wystawiony przez uprawniony niezależny podmiot, który to certyfikat potwierdza spełnienie normy charakteryzującej się cechami właściwymi dla normy wymienionej przez Zamawiającego.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

c. Certyfikat ISO na poziomie min. 9001:2015 w zakresie serwisowania urządzeń drukujących lub równoważny;

d. Certyfikaty lub inne dokumenty dla osób wymienionych w Rozdz. V ust. 2 pkt 3c, który poświadcza o technicznej znajomości oferowanych urządzeń i oprogramowania.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 25/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/07/2019
Hora local: 10:30
Lugar:

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz, POLSKA, Oddział Gospodarczy.

Podczas otwarcia zostaną rozszyfrowane oferty złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Czerwiec 2022

VI.3)Información adicional:

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia wstępnego na formularzu JEDZ, odbywa się przy użyciu systemu elektronicznego pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp, wykazujących brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt:

3 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2019