Servicios - 275709-2019

13/06/2019    S112

Nederland-'s-Gravenhage: Databasediensten

2019/S 112-275709

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 109-265853)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Nationaal identificatienummer: 41335830
Postadres: Turfmarkt 147
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2511 DP
Land: Nederland
Contactpersoon: Niels van der Haar
E-mail: niels.haar@rijksoverheid.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Database financiën medeoverheden

Referentienummer: 201800267.197.001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72320000 Databasediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie paragraaf 2.1 van het beschrijvend document.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-265853

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Technische en beroepsbekwaamheid
In plaats van:

— Bijlage 2 Uitwerken Subgunningscriteria,

— Bijlage 4 – Referentieverklaring (bestand in PDF).

Te lezen:

— Bijlage 2 – Uitwerken Subgunningscriteria,

— Bijlage 4 – Referentieverklaring (bestand in PDF).

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Betreft bijlage 1: vereisten, bewijsstuk(ken)

Onderstaande regels waren bij publicatie niet zichtbaar.

Bijlage 1: "Akkoordverklaring Programma van Eisen" invullen, rechtsgeldig ondertekenen en toevoegen aan uw inschrijving (bijlage 1 is te vinden onder het tabblad documenten, onder de map aanbestedingsdocumenten).