Servicios - 276104-2019

Mostrar versión reducida

13/06/2019    S112

Polonia-Ustka: Servicios de desarrollo de software de formación

2019/S 112-276104

Anuncio de licitación

Servicios

Directiva 2009/81/CE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Nombre oficial: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dirección postal: Lędowo-Osiedle 1N
Localidad: Ustka
Código postal: 76-271
País: Polonia
Persona de contacto: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
A la atención de: p. Katarzyna Rykowska
Correo electrónico: 6wog.przetargi@ron.mil.pl
Teléfono: +48 261231686
Fax: +48 261231578

Direcciones Internet:

Dirección del poder adjudicador/de la entidad adjudicadora: www.6wog.wp.mil.pl

Puede obtenerse más información en:
Los puntos de contacto mencionados arriba

El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a un diálogo competitivo y un sistema dinámico de adquisición) pueden obtenerse en:
Los puntos de contacto mencionados arriba

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a:
Los puntos de contacto mencionados arriba

I.2)Tipo de poder adjudicador
Otros: Wojskowa jednostka budżetowa
I.3)Principal(es) actividad(es)
Defensa
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes/entidades adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato

II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Usługa wykonania naprawy symulatorów mostka nawigacyjnego w CSMW Ustka
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Servicios
Categoría de servicio nº 1: Servicios de mantenimiento y reparación
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: Ustka

Código NUTS PL636 Słupski

II.1.3)Información sobre el acuerdo marco
II.1.4)Información sobre el acuerdo marco
II.1.5)Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones):
Przedmiotem zamówienia jest naprawa polegająca na realizacji wykonania zakresu prac: Zespół Mostków Nawigacyjnych CN – 3 kpl. oraz Symulator Mostka Nawigacyjnego, w tym Stanowisko Instruktora – 1 kpl.
II.1.6)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

72212931 Servicios de desarrollo de software de formación

II.1.7)Información sobre la subcontratación
El licitador debe indicar en su licitación toda parte del contrato que tenga la intención de subcontratar a terceros y todo subcontratista propuesto así como el objeto de los subcontratos para los que se proponen
El licitador debe indicar cualquier cambio que se produzca al nivel de los subcontratistas durante la ejecución del contrato
II.1.8)Lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.9)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2)Cantidad o extensión del contrato
II.2.1)Cantidad o extensión global del contrato:
II.2.2)Información sobre las opciones
II.2.3)Información sobre las renovaciones
II.3)Duración del contrato o fecha límite de ejecución

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones relativas al contrato
III.1.1)Depósitos y garantías exigidos:
Zaproszeni do składania ofert Wykonawcy zobowiązani są do zabezpieczenia ofert wadium w wysokości 26 000 PLN (dwadzieścia sześc tysięcy złotych) na cały okres związania ofertą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przez Zamawiającego zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Szczegółowe informacje na temat wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną zawarte w SIWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
III.1.2)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi dokumentami, o których mowa powyżej w ust. 12. Datą spełnienia świadczenia Zamawiającego jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania faktury korygującej.
III.1.3)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.1.4)Otras condiciones particulares a las que está sujeta la ejecución del contrato, en particular por lo que respecta a la seguridad del suministro y la seguridad de la información:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
III.1.5)Información sobre la acreditación de seguridad:
III.2)Condiciones de participación
III.2.1)Situación personal

Criterios relativos a la situación personal de los operadores económicos (que puedan dar lugar a su exclusión), incluidos los requisitos relativos a la inscripción en registros profesionales o mercantiles

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 131e ust. 1 pkt. 1 i ust. 1 pkt 4-6 oraz 24 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 131 e ust. 1 b pkt. 1 lit. c oraz pkt 2 i 3 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 b w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 uPzp. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile to wynika z odrębnych przepisów Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w pozycji WT IV ppkt. 5 Załącznika nr 2 „Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT” – do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.12.2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na którym wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U. z 2001 r. nr 145, poz. 1625 z późn. zm.) – ważną na dzień składania wniosków.
Wykonawca musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normami międzynarodowymi ISO 9001:2015.
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu winien przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku oraz wskazane w warunku dokumenty tj. koncesję i certyfikat ISO. Zamawiający żąda przedłożenie przez wykonawcę w/w oświadczenia i koncesji wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie art. 131e ust.2 oraz art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 131e ust. 1b lit.c Wykonawca dołączy do wniosku odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2)Capacidad económica y financiera

Criterios relativos a la situación económica y financiera de los operadores económicos (que puedan dar lugar a su exclusión)

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnego warunku.

Criterios relativos a la situación económica y financiera de los subcontratistas (que puedan dar lugar a su rechazo)

III.2.3)Capacidad técnica o profesional

Criterios relativos a la capacidad técnica o profesional de los operadores económicos (que puedan dar lugar a su exclusión)

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnego warunku.

Criterios relativos a la capacidad técnica o profesional de los subcontratistas (que puedan dar lugar a su rechazo)

III.2.4)Información sobre contratos reservados
III.3)Condiciones específicas de los contratos de servicios
III.3.1)Información sobre una profesión concreta
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta: no
III.3.2)Personal encargado de la prestación del servicio
Las personas jurídicas deben indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal encargado de la prestación del servicio: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Restringido
IV.1.2)Limitación del número de operadores a los que se invitará a licitar o participar
Número mínimo previsto 3 y número máximo 10
Criterios objetivos para la selección del número limitado de candidatos: 1. Zamawiający, w przypadku złożenia mniejszej liczby wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, niż przewidywana minimalna liczba (o której mowa powyżej), zaprosi do składania ofert tych Wykonawców po zakwalifikowaniu ich wniosków na podstawie wskazanych warunków w pkt. III.2.udziału w postępowaniu, w trybie art. 38 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13.7.2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE z dnia 13.7.2009 r. (Dz.Urz UE.L 2009 nr 216, str. 76 z późn. zm). 2.Zamawiający zaprosi do złożenia oferty nie więcej niż 10 Wykonawców, z zastrzeżeniem pkt 1, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, wykażą brak podstaw do wykluczenia oraz uzyskają najwyższą punktację wg. przyjętego kryterium selekcji. 3. Zamawiający będzie przydzielał punkty wyłącznie na podstawie informacji złożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Zamawiający podczas oceny wniosków w celu wyboru Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert będzie brał pod uwagę liczbę punktów wyliczoną wg. kryterium selekcji: 1) wykaz usług realizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych MON: a) Zamawiający przyzna punkty tym Wykonawcom, którzy w wykazie usług realizowanych w ostatnich 5 latach na rzecz jednostek organizacyjnych MON, przedstawią ww. usługi (załącznik do wniosku). Sposób oceny według powyższego kryterium: wykaże jedną usługę – 5 pkt. – o wartości: nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto wykaże 2 usługi – 10 pkt. – każda o wartości: nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto – wykaże 3 usługi – 15 pkt. – każda o wartości: nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto wykaże cztery usługi i więcej – 20 pkt. – każda o wartości: nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto. 5.Wykonawca na podstawie kryterium selekcji może otrzymać maksymalnie 20 pkt. 6. Wykonawca w celu uzyskania dodatkowych punktów kryteriach selekcji nie może powołać się na zasoby podmiotu trzeciego. 7. Wykonawca nie zaproszony do składania ofert będzie traktowany jako wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.1.3)Reducción del número de operadores durante la negociación o el diálogo
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación

La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios enumerados a continuación

1. cena. Ponderación 60

2. okres udzielonej gwarancji. Ponderación 40

IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente:
02/OiB/WT/6WOG/2019
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
no
IV.3.3)Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria o del documento descriptivo
IV.3.4)Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación
12.7.2019 - 10:00
IV.3.5)Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.3.6)Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las solicitudes de participación
polaco.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
VI.3)Información adicional:
1. Zamawiający informuje, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 b i nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 131e ust. 1 pkt. 1 i ust. 1 pkt 4-6 oraz art. 131 e ust. 1 b pkt. 1 lit. c oraz 2 i 3 w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 Wykonawca musi złożyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - zał. nr 1 do wniosku. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument pełnomocnictwa wyznaczający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenia winny być przedstawione w formie oryginału podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo – jeśli występuje – winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kserokopii wymienionych dokumentów, każda strona kserokopii winna być opatrzona klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i podpisana przez osobę uprawnioną składającą podpis na ofercie. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie w zakresie niepodlegania tego podmiotu wykluczeniu podstawie art. 131e ust. 1 pkt. 1 pkt. 1 i 4-6 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 w zw. art. 131 e ust. 1 b pkt. 1 lit. c oraz pkt. 2 i 3 oraz następujący dokument dotyczący tego podmiotu: a) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso

Nombre oficial: Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección Internet: www.uzp.gov.pl

Órgano competente para los procedimientos de mediación

Nombre oficial: Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección Internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Presentación de recursos
VI.4.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

Nombre oficial: Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Dirección Internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11.6.2019