Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 276104-2019

Mostrar versión reducida

13/06/2019    S112

Polska-Ustka: Usługi opracowywania oprogramowania szkoleniowego

2019/S 112-276104

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres pocztowy: Lędowo-Osiedle 1N
Miejscowość: Ustka
Kod pocztowy: 76-271
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Osoba do kontaktów: p. Katarzyna Rykowska
E-mail: 6wog.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261231686
Faks: +48 261231578

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.6wog.wp.mil.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Wojskowa jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa wykonania naprawy symulatorów mostka nawigacyjnego w CSMW Ustka
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Ustka

Kod NUTS PL636 Słupski

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest naprawa polegająca na realizacji wykonania zakresu prac: Zespół Mostków Nawigacyjnych CN – 3 kpl. oraz Symulator Mostka Nawigacyjnego, w tym Stanowisko Instruktora – 1 kpl.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72212931 Usługi opracowywania oprogramowania szkoleniowego

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zaproszeni do składania ofert Wykonawcy zobowiązani są do zabezpieczenia ofert wadium w wysokości 26 000 PLN (dwadzieścia sześc tysięcy złotych) na cały okres związania ofertą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przez Zamawiającego zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Szczegółowe informacje na temat wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną zawarte w SIWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi dokumentami, o których mowa powyżej w ust. 12. Datą spełnienia świadczenia Zamawiającego jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania faktury korygującej.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 131e ust. 1 pkt. 1 i ust. 1 pkt 4-6 oraz 24 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 131 e ust. 1 b pkt. 1 lit. c oraz pkt 2 i 3 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 b w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 uPzp. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile to wynika z odrębnych przepisów Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w pozycji WT IV ppkt. 5 Załącznika nr 2 „Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT” – do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.12.2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na którym wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U. z 2001 r. nr 145, poz. 1625 z późn. zm.) – ważną na dzień składania wniosków.
Wykonawca musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normami międzynarodowymi ISO 9001:2015.
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu winien przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku oraz wskazane w warunku dokumenty tj. koncesję i certyfikat ISO. Zamawiający żąda przedłożenie przez wykonawcę w/w oświadczenia i koncesji wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie art. 131e ust.2 oraz art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 131e ust. 1b lit.c Wykonawca dołączy do wniosku odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnego warunku.

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnego warunku.

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana minimalna liczba 3 i liczba maksymalna 10
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. Zamawiający, w przypadku złożenia mniejszej liczby wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, niż przewidywana minimalna liczba (o której mowa powyżej), zaprosi do składania ofert tych Wykonawców po zakwalifikowaniu ich wniosków na podstawie wskazanych warunków w pkt. III.2.udziału w postępowaniu, w trybie art. 38 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13.7.2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE z dnia 13.7.2009 r. (Dz.Urz UE.L 2009 nr 216, str. 76 z późn. zm). 2.Zamawiający zaprosi do złożenia oferty nie więcej niż 10 Wykonawców, z zastrzeżeniem pkt 1, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, wykażą brak podstaw do wykluczenia oraz uzyskają najwyższą punktację wg. przyjętego kryterium selekcji. 3. Zamawiający będzie przydzielał punkty wyłącznie na podstawie informacji złożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Zamawiający podczas oceny wniosków w celu wyboru Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert będzie brał pod uwagę liczbę punktów wyliczoną wg. kryterium selekcji: 1) wykaz usług realizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych MON: a) Zamawiający przyzna punkty tym Wykonawcom, którzy w wykazie usług realizowanych w ostatnich 5 latach na rzecz jednostek organizacyjnych MON, przedstawią ww. usługi (załącznik do wniosku). Sposób oceny według powyższego kryterium: wykaże jedną usługę – 5 pkt. – o wartości: nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto wykaże 2 usługi – 10 pkt. – każda o wartości: nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto – wykaże 3 usługi – 15 pkt. – każda o wartości: nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto wykaże cztery usługi i więcej – 20 pkt. – każda o wartości: nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto. 5.Wykonawca na podstawie kryterium selekcji może otrzymać maksymalnie 20 pkt. 6. Wykonawca w celu uzyskania dodatkowych punktów kryteriach selekcji nie może powołać się na zasoby podmiotu trzeciego. 7. Wykonawca nie zaproszony do składania ofert będzie traktowany jako wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 60

2. okres udzielonej gwarancji. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
02/OiB/WT/6WOG/2019
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.7.2019 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 b i nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 131e ust. 1 pkt. 1 i ust. 1 pkt 4-6 oraz art. 131 e ust. 1 b pkt. 1 lit. c oraz 2 i 3 w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 Wykonawca musi złożyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - zał. nr 1 do wniosku. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument pełnomocnictwa wyznaczający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenia winny być przedstawione w formie oryginału podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo – jeśli występuje – winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kserokopii wymienionych dokumentów, każda strona kserokopii winna być opatrzona klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i podpisana przez osobę uprawnioną składającą podpis na ofercie. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie w zakresie niepodlegania tego podmiotu wykluczeniu podstawie art. 131e ust. 1 pkt. 1 pkt. 1 i 4-6 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 w zw. art. 131 e ust. 1 b pkt. 1 lit. c oraz pkt. 2 i 3 oraz następujący dokument dotyczący tego podmiotu: a) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.6.2019