Suministros - 276591-2019

14/06/2019    S113

Nederland-Groningen: Software en informatiesystemen

2019/S 113-276591

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Groningen
Postadres: Gedempte Zuiderdiep 98
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL11 Groningen
Land: Nederland
Contactpersoon: K. van Dijk
E-mail: aanbestedingen@groningen.nl
Telefoon: +31 503677222
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.groningen.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vernieuwing applicaties sociaal domein gemeente Groningen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Groningen (verder: gemeente) wenst te inventariseren welke mogelijkheden er in de markt voorhanden zijn om de informatiehuishouding in het sociaal domein (WMO, jeugd, inkomen, schulden, werk en regie) te ontwikkelen om invulling te kunnen geven aan de ambities van de gemeente, de veranderende digitale samenleving en de eisen die inwoners aan onze dienstverlening stellen.

Een veranderende digitale samenleving en de eisen die inwoners stellen aan onze dienstverlening zorgen ervoor dat wij als gemeente onze informatiehuishouding willen ontwikkelen.

Daarbij komt dat de gemeente als ambitie heeft om haar informatiehuishouding te rationaliseren en standaardiseren. Het streven is naar een applicatielandschap dat slimmer, goedkoper en wendbaarder is

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48219300 Administratieve software
72212900 Diensten voor ontwikkeling van diverse software en computersystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL113 Overig Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Groningen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het markconsultatiedocument.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
13/06/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/06/2019