El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos a partir de hoy, 2.11.2002. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Servicios - 277563-2019

14/06/2019    S113

Polonia-Siemiatycze: Servicios de recogida e intercalación de datos

2019/S 113-277563

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Związek Powiatów Województwa Podlaskiego
Dirección postal: ul. Legionów Piłsudskiego 3
Localidad: Siemiatycze
Código NUTS: PL84 Podlaskie
Código postal: 17-300
País: Polonia
Persona de contacto: Olgierd Koleśnik
Correo electrónico: biuro@e-zpwp.pl
Teléfono: +48 856566577
Fax: +48 856566554
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://e-zpwp.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://e-zpwp.pl/zamowienia.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 47 obrębów ewidencyjnych w powiecie siemiatyckim.

Número de referencia: ZPWP.272.7.2019
II.1.2)Código CPV principal
72314000 Servicios de recogida e intercalación de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 47 obrębów ewidencyjnych z obszaru 4 jednostek ewidencyjnych w powiecie siemiatyckim.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków gm. Drohiczyn

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72316000 Servicios de análisis de datos
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
71354300 Servicios de estudios catastrales
71355000 Servicios de agrimensura
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841 Białostocki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat siemiatycki.

II.2.4)Descripción del contrato:

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków gm. Drohiczyn dla 9 obrębów ewidencyjnych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

WND-RPPD.08.01.00-20-0001/17

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków gm. Dziadkowice

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72316000 Servicios de análisis de datos
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
71354300 Servicios de estudios catastrales
71355000 Servicios de agrimensura
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841 Białostocki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat siemiatycki.

II.2.4)Descripción del contrato:

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków gm. Dziadkowice dla 8 obrębów ewidencyjnych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

WND-RPPD.08.01.00-20-0001/17

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków gm. Nurzec Stacja

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72316000 Servicios de análisis de datos
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
71354300 Servicios de estudios catastrales
71355000 Servicios de agrimensura
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841 Białostocki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat siemiatycki.

II.2.4)Descripción del contrato:

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków gm. Nurzec Stacja dla 10 obrębów ewidencyjnych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

WND-RPPD.08.01.00-20-0001/17

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków gm. Siemiatycze

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72316000 Servicios de análisis de datos
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
71354300 Servicios de estudios catastrales
71355000 Servicios de agrimensura
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841 Białostocki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat siemiatycki.

II.2.4)Descripción del contrato:

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków gm. Siemiatycze dla 20 obrębów ewidencyjnych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

WND-RPPD.08.01.00-20-0001/17

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę, która obejmowała: wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla minimum 1 obrębu ewidencyjnego;

b) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.) tj. uprawnienia obejmujące geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub odpowiadające im ważne uprawnienia geodezyjne;

c) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.) tj. uprawnienia obejmujące rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia geodezyjne;

— warunek określony w lit. a dotyczy zadań nr 1-4 niezależnie od liczby zadań (części) na które wykonawca składa ofertę,

— w przypadku warunków dotyczących potencjału kadrowego, Zamawiający wymaga dysponowania przez wykonawcę zespołem 2 osób z uprawnieniami określonymi w lit. b-c niezależnie od liczby zadań (części) na które wykonawca składa ofertę,

— w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć:

a) wykaz usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający ponadto wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

a) Dla Zadania nr 1: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych i 0/100),

b) Dla Zadania nr 2: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych i 0/100),

c) Dla Zadania nr 3: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych i 0/100),

d) Dla Zadania nr 4: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych i 0/100);

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 16/09/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/07/2019
Hora local: 10:30
Lugar:

Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, POLSKA, pok. 122

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785);

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Localidad: Warszawa
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

8.9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

8.9.1. dokumentu, o którym mowa w pkt. VI.3) lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8.9.2. dokumentów, o których mowa w pkt. VI.3) lit. b-d) - składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8.10. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.9.1 oraz pkt 8.9.2 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.9.2 lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 8.10 stosuje się odpowiednio.

8.12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. VI.3) lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt. 8.9, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 8.10 stosuje się odpowiednio.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2019