Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 278381-2019

14/06/2019    S113

Hungría-Budapest: Servicios relacionados con el software

2019/S 113-278381

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Número de identificación fiscal: EKRSZ_10634727
Dirección postal: Ludovika tér 2.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU11 Budapest
Código postal: 1083
País: Hungría
Persona de contacto: Endrédi Gábor
Correo electrónico: kozbeszerzes@uni-nke.hu
Teléfono: +36 14329000
Fax: +36 14329165
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.uni-nke.hu
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Egyetem
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

NEPTUN Rendszer használata és támogatása

Número de referencia: EKR000036632019
II.1.2)Código CPV principal
72260000 Servicios relacionados con el software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

A NKE jelen eljárás eredményeképpen a birtokában lévő licencigazolásban szereplő Neptun Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszernek a közbesz. tárgya szerinti támogatását kívánja megoldani.

Modulok:

Neptun Tanügyi modul

Gyűjtőszámla modul

Bankkártyás befizetési modul

Postai csekk modul

Papír alapú számla modul

E-számla vagy Elektronikusan archívált számla modul

Elektronikus kérvénykezelő modul

Kollégium modul

Neptun rendszer UniPoll kérdőívkezelési modulja

Neptun rendszer UniPoll FeedBack elektronikus vizsgáztató modulja

FIR modul

Active Directory modul

Windows Service modul

Forrás interfész

VIR interfész

Egyedi megrendelések:

Neptun rendszerhez egyedi megrendelések óradíj elszámolás alapján (fejlesztések, egyedi igények megvalósítása)

Neptun rendszerhez kapcsolódó terméktámogatási óradíj elszámolás alapján

Neptun rendszerhez kapcsolódó, Megrendelő helyszínén történő terméktámogatási, oktatási óradíj elszámolás alapján

Tranzakciós díjak:

Neptun elektronikus számlakiállítás díja

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 112 620 000.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72260000 Servicios relacionados con el software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Informatikai Igazgatóság

II.2.4)Descripción del contrato:

Ajánlatkérő által használt Neptun Rendszer 36 hónapra szóló supportja.

Keretösszeg meghatározása: nettó 98 280 000 Ft + áfa, azaz nettó Kilencvennyolcmillió-kettőszáznyolcvanezer forint + áfa.

A keretösszeg erejéig Ajánlatkérő jogosult az Ajánlattevő által biztosított teljesítéseket igénybe venni.

Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg teljes kimerítésére.

Ajánlatkérő által az Egyedi Megrendeléseknél felsorolt tételek óraszámát tételenként maximalizálja 200 db órában, melyek felhasználására nem vállal kötelezettséget.

Módosítás:

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás II.2.4) pontjában (A közbeszerzés mennyisége) valamint a vállalkozási keretszerződés tervezet VI. pontjában keretösszegként nettó 98 280 000 Ft + áfa összeget határozott meg.

A tárgyalásokat követően a végleges ajánlat beérkezése után a keretösszeg nettó 112 620 000 Ft-ra módosult.

Ajánlatkérő ezzel biztosítja 36 hónapra (opció nélkül számított) a NEPTUN rendszer – mint az egyetem alaptevékenységéhez szükséges információs rendszer – működését.

Ajánlatkérő az Egyedi Megrendeléseknél felsorolt tételek óraszámát maximalizálja 600 db órában, melyek felhasználására nem vállal kötelezettséget.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Teljesítményértékelési modul bevezetési díja, Teljesítményértékelési modul terméktámogatási díja

2. Duális képzést támogató modul bevezetési díja, Duális képzést támogató modul terméktámogatási díja

3. Pályázati modul bevezetési díja, Pályázati modul terméktámogatási díja

4. Neptun Meet Street modul bevezetési díja, Neptun Meet Street modul terméktámogatási díja

Nevezett opciókat ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal igényelheti döntésének megfelelően a szerződés teljes időtartama alatt.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial
Explicación:

Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium felhasználói licenceszerződést kötött az SDA Informatika Zrt-vel, amely alapján a Minisztérium felhasználói jogot szerzett a Neptun Licencigazolásban feltüntetett termék verziójának örökös használatára. A licencigazolás alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is térítésmentesen jogot szerzett a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer használatára.

A licencszerződés szerint az SDA Informatika Zrt. a programrendszer felhasználását engedte át azzal, hogy a programrendszer tulajdonjogát és egyéb szerzői jogait megtartotta. A licencszerződés alapján a terméktámogatási szolgáltatást kizárólag az SDA Informatika Zrt. nyújthatja.

A licencszerződés 2.1. pontja az alábbiakról rendelkezik: „A Neptun szoftverterméknek (beleértve, de erre nem korlátozva, a szoftvertermékbe beépített képeket, szövegeket, funkciókat „minialkalmazásokat”), az összes írásos dokumentációnak és a Neptun szoftvertermék összes másolatának tulajdonosi és szerzői joga a Fejlesztőt illeti.”

A licencszerződés 1.1.h) pontja az alábbiakról rendelkezik: „Terméktámogatási Szerződés: Fejlesztő és a Neptun Licencigazolással rendelkező szervek között kötött szerződés a Neptun terméktámogatására és Termékverzió követésére.”

A licencszerződés 1.1.p) pontja az alábbiakról rendelkezik: „Terméktámogatás: a Fejlesztő által a Neptun Terméktámogatói Szerződésben meghatározott szolgáltatások (beleértve, de ezekre nem korlátozva az oktatási, bevezetési, verziókövetési, support-, fejlesztői, tanácsadási szolgáltatásokat).

A fentiek, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szt.) alapján az SDA Informatika Zrt. kizárólagos joggal rendelkezik a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás teljesítésére, hiszen ajánlatkérő csupán a felhasználói jogokat vásárolta meg.

Az Igazolás mellékletét képező Felhasználói licencszerződés alapján a rendszer telepítésére, üzemeltetésre, fejlesztésre, csak az ajánlattételre felhívni kívánt SDA Informatika Zrt. jogosult, tehát a szerződés kizárólag egy meghatározott szervezettel, személlyel köthető meg. Mivel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Neptun Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer jelenleg használója, ennek következtében jelen ajánlattételi felhívásában szereplő rendszertámogatásra vonatkozó szerződést a felhívott ajánlattevővel jogosult kizárólag megkötni.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
07/06/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_80194886
Dirección postal: Retyezáti utca 46.
Localidad: Érd
Código NUTS: HU120 Pest
Código postal: 2030
País: Hungría
Correo electrónico: kozbeszerzes@sdainformatika.hu
Teléfono: +36 12094748
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 132 795 000.00 HUF
Valor total del contrato/lote/concesión: 112 620 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény illetve végrehajtási rendeleteinek (különös tekintettel a 424/ 2017. (XII.19.) Korm. rendelet) előírásai szerint kell eljárni. Egyebekben az eljárásra illetve a megkötendő közbeszerzési szerződésre elsősorban a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény illetve Magyarország hatályos jogszabályai érvényesek.

2) FAKSZ: Endrédi Gábor (00387)

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2019