Servicios - 278579-2019

14/06/2019    S113

Polonia-Gdansk: Servicios de suministro de datos

2019/S 113-278579

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Energa-Operator SA
Número de identificación fiscal: 5830001190
Dirección postal: ul. Marynarki Polskiej 130
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Código postal: 80-557
País: Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Kukulska
Correo electrónico: katarzyna.kukulska2@energa.pl
Teléfono: +48 723303724
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.energa-operator.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zakupy.energa-operator.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://zakupy.energa-operator.pl/
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie i dostarczenie dokumentacji sieci napowietrznych Energa-Operator SA oraz przekazanie praw autorskich do tej dokumentacji, dostarczenie i udzielenie licencji na program komp. do odczytu

Número de referencia: P/1/0050/2019
II.1.2)Código CPV principal
72319000 Servicios de suministro de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie dokumentacji sieci napowietrznych Energa-Operator SA oraz przekazanie praw autorskich do tej dokumentacji, a także dostarczenie i udzielenie licencji na program komputerowy do odczytu w latach 2020-2021. 2. W zakres zamówienia podstawowego wchodzi: 2.1. Wykonanie dokumentacji sieci napowietrznych Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przy wykorzystaniu technologii oblotów linii energetycznych o łącznej długości 28 668,20 km na terenie Oddziałów Energa-Operator SA w rozbiciu na poszczególne etapy jak wskazano w Informacji i wymaganiach (IW) oraz przekazanie praw autorskich do tej dokumentacji. ...

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w treści ogłoszenia z pozostałymi informacjami należy zapoznać się na stronie http://zakupy.energa-operator.pl - dokument Informacje i wymagania

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72319000 Servicios de suministro de datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Código NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Código NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Código NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie dokumentacji sieci napowietrznych Energa-Operator SA oraz przekazanie praw autorskich do tej dokumentacji, a także dostarczenie i udzielenie licencji na program komputerowy do odczytu w latach 2020-2021. 2. W zakres zamówienia podstawowego wchodzi: 2.1. Wykonanie dokumentacji sieci napowietrznych Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przy wykorzystaniu technologii oblotów linii energetycznych o łącznej długości 28 668,20 km na terenie Oddziałów Energa-Operator SA w rozbiciu na poszczególne etapy jak wskazano w Informacji i wymaganiach oraz przekazanie praw autorskich do tej dokumentacji. 3. W zakres zamówienia opcjonalnego wchodzi: 3.1. wykonanie dokumentacji sieci napowietrznych Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przy wykorzystaniu technologii oblotów linii energetycznych o łącznej długości 2 866,8 km na terenie Oddziałów Energa-Operator SA oraz przekazanie praw autorskich do tej dokumentacji; 3.2. udzielenie do 42 licencji na program komputerowy do odczytu wraz z zapewnieniem usługi utrzymania zgodnie z Załącznikiem nr 14 do Informacji i wymagań; 3.3. przeprowadzenie 12 szkoleń z zakresu obsługi oprogramowania w etapach i lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 14 do Informacji i wymagań; 4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do Informacji i wymagań – Określenie przedmiotu zamówienia. 5. Ostateczne terminy realizacji poszczególnych Etapów zamówienia podstawowego: 5.1. Maksymalnie do 17.7.2020 r. - Etap I. W Etap I wchodzi dostarczenie dokumentacji sieci napowietrznej w zakresie: - Rejestracji obrazu (zdjęcia wraz z inspekcją termowizyjną), - Raportów z oględzin (karty oględzin) zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 1 do Informacji i wymagań, w postaci papierowej i elektronicznej, umieszczonej na przenośnych dyskach twardych z interfejsem USB min. 3.0 w podziale na poszczególne Rejony Dystrybucji w zakresie sieci SN wskazanej na 2020 r. oraz poszczególne Wydziały Zarządzania Usługami Sieciowymi (MZE) w poszczególnych Oddziałach Zamawiającego w zakresie linii WN wskazanych na 2020 r. 5.2 Maksymalnie do 31.8.2020 r. – Etap II. W Etap II wchodzi dostarczenie dokumentacji sieci napowietrznej dla linii SN i WN wskazanych na 2020 r. w zakresie: - Sklasyfikowany przestrzenny model terenu linii pozyskany za pomocą lotniczego skaningu laserowego, - Zwektoryzowanie konstrukcji wsporczych i przewodów fazowych, odgromowych i światłowodowych, - Ortofotomapa w korytarzu linii elektroenergetycznej, - Raporty priorytetów wycinki drzew, - Raporty odległości linii energetycznych do innych obiektów, - Raporty wychylenia słupów (tylko linie SN), - Raporty pojedynczych drzew, 5.3 Maksymalnie do 16.7.2021 r. – Etap III. W Etap III wchodzi dostarczenie dokumentacji sieci napowietrznej w zakresie: - Rejestracji obrazu (zdjęcia, wraz z inspekcja termowizyjna), - Raportów z oględzin (karty oględzin) zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 1 do Informacji i wymagań, w postaci papierowej i elektronicznej, umieszczonej na przenośnych dyskach twardych z interfejsem USB min. 3.0 w podziale na poszczególne Rejony Dystrybucji w zakresie sieci SN wskazanej na 2021 r. oraz poszczególne Wydziały Zarządzania Usługami Sieciowymi (MZE) w poszczególnych Oddziałach Zamawiającego w zakresie linii WN wskazanych na 2021 r. 5.4 Maksymalnie do 31.8.2021 r. – Etap IV. W Etap IV wchodzi dostarczenie dokumentacji sieci napowietrznej dla linii SN i WN wskazanych na 2021 r. w zakresie: - Sklasyfikowany przestrzenny model terenu linii pozyskany za pomocą lotniczego skaningu laserowego, - Zwektoryzowanie konstrukcji wsporczych i przewodów fazowych, odgromowych i światłowodowych, - Ortofotomapa w korytarzu linii elektroenergetycznej, - Raporty priorytetów wycinki drzew ...

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w treści ogłoszenia z pozostałymi informacjami należy zapoznać się na stronie http://zakupy.energa-operator.pl - dokument Informacje i wymagania

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/03/2020
Fin: 31/08/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número máximo: 6
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie niższa od wskazanej w ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wstępnych traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie ustanawia kryteriów selekcji w przedmiotowym postępowaniu.

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na Platformie Zakupowej następujące dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 1.1 aktualne na dzień składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu (dalej JEDZ) - wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 3 do Informacji i wymagań (IW). Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1 powinno zostać wypełnione zgodnie z instrukcją stanowiącą Załącznik nr 12 do IW. Zamawiający dopuszcza przesłanie danych w formacie pdf, doc, docx. 1.2 Oświadczenia JEDZ: 1.2.1 dotyczące podmiotów, na zdolnościach których Wykonawca będzie polegał na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp; 1.2.2 wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 1.3 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do IW. 1.4 Pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub pozostałych oświadczeń. 1.6 Dokumenty wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane. 2 Wykonawca w terminie 3 dni od poinformowania Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do IW. 3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających: 3.1 spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 3.2 brak podstaw do wykluczenia. 4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty: 4.1. wykaz usług – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do IW, o których mowa w Dziale 6 pkt 1.3.1, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 4.2. wykaz dostaw – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do IW;

Cd. sekcja III.1.2

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. W zakres zamówienia opcjonalnego wchodzi: 1.1. wykonanie dokumentacji sieci napowietrznych Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przy wykorzystaniu technologii oblotów linii energetycznych o łącznej długości 2 866,8 km na terenie Oddziałów Energa-Operator SA oraz przekazanie praw autorskich do tej dokumentacji; 1.2. udzielenie do 42 licencji na program komputerowy do odczytu wraz z zapewnieniem usługi utrzymania zgodnie z Załącznikiem nr 14 do Informacji i wymagań; 1.3. przeprowadzenie 12 szkoleń z zakresu obsługi oprogramowania w etapach i lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 14 do Informacji i wymagań. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do Informacji i wymagań – Określenie przedmiotu zamówienia.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Informacje dodatkowe cd sekcji II.2.9

4.3. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Informacji i wymagań; 4.4. oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Informacji i wymagań; 4.5. kopie uprawnień, o których mowa w Dziale 6 pkt 1.3.3. 5. W przypadku, gdy w dokumentach, o których mowa w pkt 4.1 – 4.2 zawarte będą kwoty wyrażone w walutach obcych, Zamawiający przeliczy wartości wyrażone w walucie innej niż polska stosując średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, wezwany Wykonawca zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty: 6.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a, b i c, pkt 14 (z wyłączeniem przypadku, gdy osoba, o której mowa w tym przepisie, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie udziału w postępowaniu; 6.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 6.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.5. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018, poz. 1445), według Załącznika nr 9 do Informacji i wymagań; 6.6. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, według Załącznika nr 9 do Informacji i wymagań; 6.7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, według Załącznika nr 9 do Informacji i wymagań; 6.8. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego wskazanych w pkt 6.1 – 6.7, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego;

Cd. w sekcji VI.3

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawcy wykażą, że: (minimalny poziom określony poniżej)

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Wykonują lub wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej poniżej wymienione usługi:

1) dwie usługi polegające na wykonaniu oględzin lotniczych przy wykorzystaniu technologii oblotów napowietrznych linii energetycznych WN 110 kV i wyższych napięć, na łącznej długości nie niższej niż 3 000 km, na podstawie których sporządzono kompletną dokumentację składającą się z wszystkich wymienionych elementów:

a) dokumentacji zdjęciowej,

b) ortofotomapy w korytarzu linii energetycznej,

c) dokumentacji termowizyjnej,

d) przestrzennego modelu terenu i jego pokrycia pozyskanego ze skaningu laserowego LIDAR,

e) wektoryzacji sylwetek słupów i przewodów na modelu przestrzennym,

f) wykonania inspekcji linii i raportów usterek lub kart oględzin w formie elektronicznej i papierowej na podstawie zdjęć;

2) dwie usługi polegające na wykonaniu oględzin lotniczych przy wykorzystaniu technologii oblotów napowietrznych linii energetycznych SN na łącznej długości nie niższej niż 6 000 km, na podstawie których sporządzono kompletną dokumentację składającą się z wszystkich wymienionych elementów:

a) dokumentacji zdjęciowej,

b) ortofotomapy w korytarzu linii energetycznej,

c) dokumentacji termowizyjnej,

d) przestrzennego modelu terenu i jego pokrycia pozyskanego ze skaningu laserowego LIDAR,

e) wektoryzacji sylwetek słupów i przewodów na modelu przestrzennym,

f) wykonania inspekcji linii i raportów usterek lub kart oględzin w formie elektronicznej i papierowej na podstawie zdjęć.

2. Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy polegające na dostarczeniu oprogramowania do analizy informacji uzyskanych z oblotów, posiadającego łącznie wymienione funkcjonalności:

a) odczyt i wyświetlanie dokumentacji zdjęciowej i dokumentacji termowizyjnej w oddzielnych oknach;

b) odczyt plików .shp;

c) odczyt sklasyfikowanego przestrzennego modelu terenu linii pozyskanego za pomocą lotniczego skaningu laserowego w formacie .LAS;

d) generowanie pionowych przekrojów poprzecznych przęsła z możliwością wykonywania pomiarów odległości na przekrojach;

e) symulację zwisu przewodów roboczych dla dowolnej, symulowanej temperatury pracy przewodu wraz z ich wizualizacją na profilu podłużnym i poprzecznym;

f) wyświetlanie ortofotomapy w formacie .TIF oraz. ecw;

g) wykonanie rozkładu pola elektromagnetycznego i magnetycznego dla dowolnego stanowiska linii energetycznej;

3. Dysponują co najmniej 3 osobami legitymującymi się ważnym świadectwem kwalifikacyjnym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (urządzenia instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV), z zastrzeżeniem uwag jak poniżej:

Uwaga!

1) Zamawiający w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2272) zaakceptuje uprawnienia wydane za granicą.

2) Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W rozumieniu Zamawiającego, biegłe posługiwanie się językiem polskim oznacza swobodne posługiwanie się tym językiem w mowie i piśmie, w tym, w zakresie terminologii technicznej, związanej ze specyfiką przedmiotu zamówienia, w kontaktach pomiędzy osobami realizującymi zamówienie i w kontaktach z Zamawiającym.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

Kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego: 1. cena, gdzie punktacja obliczona zostanie według wzoru:

P=Cn/Co - Gdzie: P – ilość punktów uzyskanych w kryterium; Cn – całkowita cena maksymalna najniższa spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu; Co – całkowita cena maksymalna oferty ocenianej. 2. jakość zaoferowanego oprogramowania, gdzie punktacja zostanie przyznana po demonstracji oprogramowania wg zasad: Ocena: 1) nieakceptowalne - Rozwiązanie jest sprzeczne z warunkami opisanymi w SIWZ tzn. spełnia wymagane funkcjonalności opisane w SIWZ: a) w zakresie grupy I funkcjonalności w ilości mniejszej niż 100 % (poziom spełniania w zakresie grupy II jest wówczas bez znaczenia) lub b) w zakresie grupy I funkcjonalności w ilości równej 100 % i w zakresie grupy II w ilości ...

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w treści ogłoszenia z pozostałymi informacjami należy zapoznać się na stronie http://zakupy.energa-operator.pl - dokument Informacje i wymag.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. Przed złożeniem ofert ostatecznych Wykonawcy będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości wskazanej w SIWZ.

3. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wniesie w formie elektronicznej poprzez wczytanie na Platformie Zakupowej http://zakupy.energa-operator.pl/ oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji prawidłowego wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru i podpisania w poszczególnych etapach częściowych protokołów odbioru i protokołu końcowego.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego Zamówienia publicznego będą prowadzone w PLN. Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 10 do Informacji i wymagań.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Zgodnie z treścią art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zgodnie z postanowieniami Działu 7 pkt 1.4 Informacji i wymagań.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z treścią załącznika nr 10 do Informacji i wymagań.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej: 1) Aukcja zostanie przeprowadzana z użyciem Platformy Aukcyjnej Marketplanet na stronie https://zakupy.marketplanet.pl; 2) Regulamin Platformy Aukcyjnej Marketplanet i Regulamin aukcji zostanie przedstawiony do jednokrotnej akceptacji na Platformie Aukcyjnej Marketplanet.

Pozostałe informacje: http://zakupy.energa-operator.pl

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/07/2019
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 19/08/2019
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Rok 2020

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Cd. sekcji III.1.2

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 7.1. pkt 6.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a, b i c, pkt 14 ustawy Pzp (z wyłączeniem przypadku, gdy osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 21 ustawy Pzp, 7.2. 6.2 - 6.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 7.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie udziału w postępowaniu; 7.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie udziału w postępowaniu. 8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1 i 7.2.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 7.2.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 8 stosuje się odpowiednio. 10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.1, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. ...

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

-

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w treści ogłoszenia z pozostałymi informacjami należy zapoznać się na stronie http://zakupy.energa-operator.pl - dokument Informacje i wymagania

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Informacji i wymagań przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Terminy wniesienia odwołania: 6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Informacji i wymagań, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Informacji i wymagań zamówienia na stronie internetowej. 6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 pkt. 6.1. i 6.2. (powyżej) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 6.4.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 6.4.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 11. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2019