Servicios - 279916-2019

17/06/2019    S114

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

2019/S 114-279916

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Sprawiedliwości
Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 11
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-567
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Gecyngier
E-mail: Paulina.Gecyngier@ms.gov.pl
Tel.: +48 225212697
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Resort Sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług z zakresu IT obejmujących usługi prototypowania i budowy aplikacji, analizy, projektowania architektury i bezpieczeństwa systemu, budowy systemu, testowania oprogramowania, wsparcia

II.1.2)Główny kod CPV
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług z zakresu IT obejmujących usługi prototypowania i budowy aplikacji, analizy, projektowania architektury i bezpieczeństwa systemu, budowy systemu, testowania oprogramowania, wsparcia procesu wytwarzania oprogramowania w zakresie systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego oraz przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług z zakresu IT obejmujących usługi prototypowania i budowy aplikacji, analizy, projektowania architektury i bezpieczeństwa systemu, budowy systemu, testowania oprogramowania, wsparcia procesu wytwarzania oprogramowania w zakresie systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego oraz przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.1.1) Nazwa

Świadczenie usług z zakresu IT obejmujących usługi prototypowania i budowy aplikacji, analizy, projektowaniaarchitektury i bezpieczeństwa systemu, budowy systemu, testowania oprogramowania, wsparcia procesuwytwarzania oprogramowania w zakresie systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego orazprzygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników systemu teleinfor. KRS

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
02/09/2019

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Dotyczy:

II.1.6) Informacje o częściach:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału (możliwość podziału) przedmiotowego zamówienia na części.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2019