Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 279951-2019

17/06/2019    S114

Polonia-Varsovia: Servicios de apoyo informático técnico

2019/S 114-279951

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 94
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-807
País: Polonia
Persona de contacto: Beata Kleczkowska
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Teléfono: +48 220-47-90
Fax: +48 220-48-99
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.gitd.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa utrzymania elementów elektronicznego systemu poboru opłat działających w obszarze mobilnych jednostek kontrolnych i miejsc obsługi klienta

Número de referencia: BDG.ZPB.230.4.2019
II.1.2)Código CPV principal
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Głównym przedmiotem postępowania w ramach Części I jest usługa utrzymania MJK realizowana przez Wykonawcę na potrzeby GITD (Zamawiającego).

Przedmiotem postępowania w ramach Części II jest usługa utrzymania sprzętu i wsparcie dla MOK będących częścią ESPO.

Celem realizacji zamówienia jest: Utrzymanie ciągłości działania wymienionych elementów ESPO, tj. MJK i MOK w celu zachowania ciągłości działania całości ESPO.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 680 000.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Usługa utrzymania MJK realizowana przez Wykonawcę na potrzeby GITD

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000 Equipo y material informático
50312000 Mantenimiento y reparación de equipo informático
72720000 Servicios de red de amplia cobertura
30230000 Equipo relacionado con la informática
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Główny Inspektorat transportu Drogowego

II.2.4)Descripción del contrato:

Usługa utrzymania MJK realizowana przez Wykonawcę na potrzeby GITD (Zamawiającego), na którą składają się następujące czynności:

a) wsparcie techniczne obecnie eksploatowanych MJK;

b) obsługa systemu ITSM służącego do zarządzania zgłoszeniami;

c) aktualizacja, instalacja oraz reinstalacja aplikacji MJK oraz innego oprogramowania działającego w ramach MJK;

d) dokumentowanie wszystkich wykonywanych w ramach zgłoszeń prac oraz występujących sytuacji,

e) instalacja i konfiguracja sprzętu dostarczanego do MJK;

f) wymiana sprzętu funkcjonującego w ramach MJK;

g) odbiór wadliwych (uszkodzonych) urządzeń MJK;

h) logistyka i dystrybucja urządzeń i części zamiennych pomiędzy serwisem a magazynami Wykonawcy

i) weryfikacja i wymiana wadliwego sprzętu;

j) proste naprawy wadliwego sprzętu - na zasadach dalej opisanych;

k) resetowanie, restartowanie oraz podstawowa weryfikacja podłączenia, okablowania i funkcjonowania routerów (podstawowego i zapasowego) będacych wyposażeniem MJK;

l) usługi logistyczne dot. obsługi wymiany sprzętu [obieg pomiędzy producentem (dystrybutorem), magazynami oraz MJK];

m) magazynowanie oraz zarządzanie częściami zamiennymi;

n) ewidencja, w tym utrzymywanie stosownego zapasu części zamiennych adekwatnego do awaryjności danego komponentu.

o) dokonanie skutecznego przejęcia części zamiennych od dotychczasowego Wykonawcy, Zamawiającego lub podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiającego, w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia 3.11.2019 roku, godz. 00:00:00, w taki sposób, aby została zachowana ciągłość świadczenia usług.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: czas naprawy o priorytecie 1 / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: czas naprawy o priorytecie 2 / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 630 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 02/11/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Usługa utrzymania sprzętu i wsparcie dla MOK będących częścią ESPO

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000 Equipo y material informático
50312000 Mantenimiento y reparación de equipo informático
72720000 Servicios de red de amplia cobertura
30230000 Equipo relacionado con la informática
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Główny Inspektorat transportu Drogowego

II.2.4)Descripción del contrato:

Usługa utrzymania sprzętu i wsparcie dla MOK będących częścią ESPO:

a) wsparcie obecnie funkcjonującej sieci MOK;

b) montaż i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla nowych stanowisk MOK, w ramach ilości przewidzianej przez Zamawiającego w OPZ;

c) sparametryzowanie i konfiguracja stanowisk MOK pod ESPO, w tym zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa oraz procedurami producentów i dostawców;

d) usługa serwisowa dla obecnie eksploatowanych stanowisk MOK oraz nowych stanowisk MOK (na zasadach i w ilości szczegółowo określonych poniżej);

e) resetowanie, restartowanie oraz podstawowa weryfikacja podłączenia, okablowania i funkcjonowania routerów (podstawowego i zapasowego) będących wyposażeniem MOK;

f) proste naprawy wadliwego sprzętu - na zasadach dalej opisanych w OPZ;

g) dokumentowanie wszystkich prac (raportowanie);

h) logistyka i dystrybucja urządzeń i części zamiennych pomiędzy serwisem, Zamawiającym lub podmiotem produkującym lub zapewniającym części zamienne a magazynami Wykonawcy

i) usługi logistyczne dot. obsługi wymiany sprzętu [obieg pomiędzy producentem (dystrybutorem), magazynami oraz MOK];

j) dokonanie skutecznego przejęcia części zamiennych od Dotychczasowego Wykonawcy, Zamawiającego lub podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiającego, w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia 3.11.2019 roku, godz. 00:00:00, w taki sposób, aby została zachowana ciągłość świadczenia usług.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: czas naprawy o priorytecie 1 / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: czas naprawy o priorytecie 2 / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 050 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 02/11/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp. 2. W celu wstępnego potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia własnego JEDZ. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty. 4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Wykonawcy krajowi zwolnieni są z obowiązku przedkładania powyższego dokumentu. Zamawiający samodzielnie pobierze go z właściwego rejestru.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast powyższego dokumentu składa dokumenty zgodnie z dyspozycją § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) Aktualne oświadczenie Wykonawcy, w celu potwier. braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 i ust. 5 pkt 8 Ustawy, o braku:

1) wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

2) orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

3) zaległości w opłacaniu podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Dla Część 1;

Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada w banku lub w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę nie niższą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Dla Część 2;

Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada w banku lub w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

Wykonawca w przypadku składania oferty na więcej niż jedną cześć przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolność kredytowej

W okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej żąda przedłożenia informacji z banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wartości podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN według podawanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących kursów średnich walut obcych na dzień wystawienia danego dokumentu mającego potwierdzać spełnienie przedmiotowego warunku.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych:

1. w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy:

Dla Części 1: Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 (jedną) usługę o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto, polegające na świadczeniu usług utrzymania sprzętu wchodzącego w skład systemów typu ITS przez minimum 12 miesięcy.

Dla Części 2: Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 (jedną) usługę o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto, polegające na świadczeniu usług utrzymania sprzętu wchodzącego w skład systemów typu ITS przez minimum 12 miesięcy.

Wykonawca w przypadku składania oferty na więcej niż jedną cześć przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem lub wykonywaniem minimum 1 (jednej) usługi o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto, polegającej na świadczeniu usług utrzymania sprzętu wchodzącego w skład systemów typu ITS przez minimum 12 miesięcy.

2. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, łącznie dla części 1 i 2;

Niezależnie na ile części Wykonawca złoży ofertę, Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadającymi udokumentowane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamów. oraz wykaże zakres wykonywanych przez nie czynności i podstawę do dysponowania przez Wykonawcę tymi osobami zgodnie z tabelą w SIWZ część II A.

3. w zakresie potencjału technicznego Wykonawcy, łącznie dla części 1 i 2. Niezależnie na ile części Wykonawca złoży ofertę, Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje flotą minimum 16 pojazdów samochodowymi (z wyłączeniem motocykli).

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia własnego złożonego w formie JEDZ, który należy przesłać w postaci elektr. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania,będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ jest Platforma. W Części IV „Kryteria kwalifikacji” wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa - „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” poprzez ogólne potwierdzenie, że spełnia wszystkie postawione warunki.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie: wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, żąda przedłożenia wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru przygotowanego przez Zamawiającego – określonym formularzem nr DP.2) oraz dowody określające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie -dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia żąda do przedłożenia wykazu osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, zgodnie z formularzem DP.3 potencjału technicznego Wykonawcy, żąda przedłożenia wykazu pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o sposobie dysponowania tymi zasobami, zgodnie z formularzem DP.4.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w Załączniku do SIWZ część IV – Istotne Postanowienia Umowy (IPU).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/07/2019
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/07/2019
Hora local: 13:30
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, POLSKA, pokój 6.19.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zakres powtórzenia zamówień podobnych polegać będzie na wykonywaniu usług utrzymania elementów ESPO w obszarze MJK i POS przez dodatkowy okres 6 miesięcy po wygaśnięciu umowy w sprawie planowanego zamówienia, na zasadach wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Część I - 18 000,00 PLN (słownie złotych: osiemnaście tysięcy i 00/100),

Część II – 31 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy i 00/100).

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000, jako tytuł przelewu wskazując: „Wadium w postępowaniu nr BDG.ZPB.230.4.2019 na część nr ...”.

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formach wskazanych w ustawie Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.

4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna musi być sporządzone i złożone w oryginale w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę (gwaranta).

5. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 7 % ceny całkowitej podanej w ofercie (odpowiednio do danej części zamówienia), zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Wraz z ofertą powinny być złożone dodatkowo: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo; b) pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

7. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w części II SIWZ A ust 1, zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki.

9. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenia wstępnie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, przy czym Zamawiający wskazuje, że w JEDZ w Części IV „Kryteria kwalifikacji” wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji - „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” poprzez ogólne potwierdzenie, że spełnia wszystkie postawione warunki udziału w postępowaniu i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@odwolania.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przysługujące wykonawcom i innym podmiotom środki ochrony prawnej zależne są od wartości zamówienia. Z uwagi na wartość zamówienia równą lub przekraczającą kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 1) odwołanie przysługuje od wszystkich niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp; 2) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni, jeśli została przesłana w inny sposób; 3) odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, a w przypadku, gdy SIWZ jest przekazywana Wykonawcom – od dnia jej przekazania; 4) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2) i 3) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 5) jeżeli Zamawiający - mimo takiego obowiązku – nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż: a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie powinno: 1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp; 2) określać żądanie odwołującego; 3) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 1) nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp; 2) uiszczono wpis. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@odwolania.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2019