Servicios - 280221-2019

17/06/2019    S114

Hungría-Szeged: Servicios de reparación y mantenimiento

2019/S 114-280221

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szegedi Tudományegyetem
Número de identificación fiscal: EKRSZ_95571285
Dirección postal: Dugonics tér 13.
Localidad: Szeged
Código NUTS: HU333 Csongrád
Código postal: 6720
País: Hungría
Persona de contacto: Macsek Bernadett
Correo electrónico: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu
Teléfono: +36 62544550
Fax: +36 62545073
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.u-szeged.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000446842019/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000446842019/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Központi költségvetési szerv
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

SZTE ÁOK-SZAKK épületkarbantartás, műszaki ügyelet

Número de referencia: EKR000446842019
II.1.2)Código CPV principal
50000000 Servicios de reparación y mantenimiento
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Vállalkozási szerződés a SZTE ÁOK és SZAKK épületeinek karbantartása, üzemeltetése, valamint műszaki ügyeleti és készenléti szolgálat ellátására

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000 Servicios de reparación y mantenimiento
50700000 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios
79993000 Servicios de gestión de edificios e instalaciones
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU333 Csongrád
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZTE ÁOK és SZAKK oktatási, betegellátási és gazdasági épületei a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint

II.2.4)Descripción del contrato:

Az SZTE ÁOK és SZAKK Műszaki Leírásban felsorolt oktatási, betegellátási és gazdasági épületeinek karbantartása, üzemeltetése, valamint műszaki ügyeleti és készenléti szolgálat ellátása valamint az orvosi gázellátó rendszerre, és eszközállományának üzemeltetése, javítási, hibaelhárítási és karbantartási munkáinak elvégzése, továbbá az ezekhez kapcsolódó 24 órás helyszíni diszpécser szolgálat (épület felügyeleti rendszer felügyelettel), valamint a munkaidőn kívüli műszaki ügyelet helyszíni és mobilis ügyelet biztosítása a jelen pontban meghatározottak és a rendelkezésre bocsátott Műszaki Leírásban részletezettek szerint, 162 000 m2 egészségügyi területen:

Az üzemeltetési feladatok keretében ellátandó:

— 24 órás diszpécser szolgálat biztosítása és műszaki ügyelet biztosítása műszaki üzemeltetési vezető felügyeletével a Műszaki Leírásban felsorolt épületek zavartalan üzemeltetésének fenntartása, a Gazdasági Hivatal, Klinikai Üzemeltetési Iroda felügyelete. 24 órás diszpécser szolgálat biztosítása: 1 fő részvételével, műszaki ügyelet biztosítása 2 fő részvételével, elektromos és épületgépész szakmákkal, valamint műszaki (készenlét)i ügyelet biztosítása 2 fő részvételével elektromos és épületgépész szakmákkal, és ennek fenntartása a munkaidőn kívüli időben.

A jelen eljárás esetében műszaki ügyelet: biztosítása: munkaidőn kívüli helyszíni műszaki ügyelet fenntartása, bejelentés esetén késedelem nélküli azonnali hibaelhárítás, amennyiben a hibaelhárítás nem végezhető el, úgy stabilizálás-kárelhárítás a Műszaki Leírásban meghatározottak szerint.

A jelen eljárás esetében készenléti ügyelet: A Műszaki Leírásban meghatározottak szerint munkaidőn kívüli, a műszaki ügyelet által el nem hárítható hibajelentésének alapján eseti hibaelhárítás az év 365 napján (ld. műszaki ügyeleti időpontokban folyamatos ügyelet indokolt). Tekintettel arra, hogy a műszaki ügyeletét ellátó személyzet az Ajánlatkérő által biztosított helyiségben elérhető kell, hogy legyen, ezért a készenléti ügyeletet külön plusz szakszemélyzettel kell ellátni. Kiszállási idő diszpécserhez beérkező bejelentéstől számítottan maximum 2 óra.

A jelen eljárás esetében diszpécser: 265 ágyas klinikán az épületfelügyeleti rendszerben monitorozás ellátása évi 365 napon, napi 24 órában. Itt történik a műszaki ügyelet és készenlét vezénylése. A diszpécser személyzete fizikai műszaki hibajavítást nem végezhet, a feladat folyamatosan helyhez kötött.

Javítási és hibaelhárítási feladatok keretében ellátandó különösen:

— A Műszaki Leírásban felsorolt épületekben és létesítményekben AK által észlelt és megrendelt épületszerkezeti, épületgépészeti, a karbantartási munkák során feltárt és AK által megrendelt műszaki hibaelhárítási és javítási munkák elvégzése,

— Az orvosi gázok javítása,

— Csőposta rendszer javítása,

— Liftből mentés,

— Tűzgátló ajtók havi rendszeres ellenőrzése és javítása vizsgázott szakemberek által,

— az ingatlanhoz és az ingatlanhoz kapcsolódó eszköz állományhoz kapcsolódó javítási és hibaelhárítási feladatok

Karbantartási munkák keretében ellátandó különösen:

— a Műszaki Leírás részeként rendelkezésre bocsátott éves karbantartási terv szerint elvégzendő tervszerű megelőző karbantartási feladatok ellátása beleértve az orvosi gáz rendszerek karbantartását is,

— további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, az eszközök, a fogalmak és a helyszínek részletes műszaki leírása az alábbi úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000446842019/reszletek

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Az üzemeltetési vezető, M2. a. pont szerinti min. köv. szerint alk. szakember egészségügyi int-k épület karbantartási, üzemeltetésének irányításában szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hó / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 70
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A felhívás VI.3) pontja és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján.

A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Kormányrendelet 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

P/1. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdése esetén, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és AT alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyából származó -általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni. Nem Magyarországon letelepedett AT esetében, amennyiben AT (közös AT) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja AT adózott eredményéről szóló nyilatkozatát is. AT alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdései szerint is igazolhatja.

Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt (Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum – EEKD) köteles az ajánlattal együtt benyújtani azzal, hogy ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, vagyis elegendő az EEKD formanyomtatványának IV. rész D. pontjában az alfa pont kitöltése.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

P/1. Alkalmas az AT, ha a felhívás feladásától visszafelé számított három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (ingatlanok és a hozzá kapcsoló eszköz állomány üzemeltetése, karbantartása és javítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen eléri a 810 000 000 HUF értéket.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

M1. Az ajánlatban csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm r. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti (egészségügyi épületek, ingatlanok üzemeltetése és/vagy karbantartása és/vagy javítása) szolgáltatásairól szóló, az M1 alkalmassági követelménynek megfelelő referenciaigazolás(oka)t. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (év, hó, nap, teljesítés kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél és a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, a szolgáltatás tárgya a mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.

Az M1. pont esetében AK három év teljesítéseinek igazolását írja elő, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3a) bekezdés a.) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe, és lehetővé teszi az alkalmassági követelmény több szerződésből történő igazolását.

M2. Az ajánlatban csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a felhívás III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M2. a-c) pontjában előírt követelményeknek megfelelő azon szakemberek - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a bemutatását, amely tartalmazza ezen személyek nevét, végzettségét, szakmai gyakorlati idejüket, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. A végzettséget igazoló okirat egyszerű másolati példányban történő csatolása, a bemutatott szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzának egyszerű elektronikus másolatban történő csatolása, és a bemutatott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatának csatolása is követelmény.

Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt (Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum - EEKD) köteles az ajánlattal együtt benyújtani azzal, hogy ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, vagyis elegendő az EEKD formanyomtatványának IV. rész D. pontjában az alfa pont kitöltése.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M/1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a jelen eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben, a közbeszerzés tárgya szerinti (egészségügyi épületek, ingatlanok üzemeltetése és/vagy karbantartása és/vagy javítása) szerződésszerűen teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolással, amely esetében vagy a felügyelt terület nagysága elérte vagy meghaladta a 20 000 m2-t, vagy a felügyelt épület, vagy a felügyelt épületegyüttes közül legalább egy, napi 300 vagy több fekvőbeteg részére biztosít ellátást.. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

M/2. Az AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

a) 1 fő építőipari vagy műszaki (gépész, épületgépész) technikum vagy annak megfelelő végzettségű felsőfokú tanulmány (azaz legalább abszolutórium gépész, épületgépész, építész, műszaki menedzser területek valamelyikén),

b.) 2 fő legalább 3 éves, az orvosi gáz rendszerek karbantartása és javítása területén szervezett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember,

c.) legalább 1 fő, liftből mentésre vizsgázott, 3 éves szakmai tapasztattal rendelkező személlyel.

Közös AT-k együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65.§ (6) bekezdésre tekintettel. Alkalmazható a Kbt. 65. § (7) bekezdés, ekkor alkalmazandó a Kbt. 67. § (3) és a 65.§ (7) második fordulata. Az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg AK. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

A számla kiegyenlítése: szerződés szerinti teljesítést követően kiállított teljesítési igazolás alapján számla ellenében, havonta utólag, átutalással fizeti meg teljesítésért járó ellenszolgáltatást HUF-ban a Kbt. 135. § (1) és (5) - (6) bekezdésében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint, az ajánlatban megadott fizetési határidő mellett. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít, havonta. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződéstervezet tartalmazza a kötbérre (hibás teljesítési, késedelmi és meghiúsulási kötbér) vonatkozó rendelkezéseket.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/07/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/07/2019
Hora local: 14:00
Lugar:
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a valamint a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

A TED karakterkorlátozása miatt a további információk részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre!

1. AK a P1. és M1.-M2. alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített AT hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

2. A benyújtás tartalmi és formai követelményei: a KD-ben foglaltak szerint.

3. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtása szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:

− Felolvasólap

− Aláírási címpéldány, aláírás minta

− Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalommal is), változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről szóló igazolás

− Közös részvételi jelentkezésről szóló megállapodás – adott esetben

− Meghatalmazás – adott esetben

− AV-k bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot meg kell tenni az EEKD-ban)

− Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is)

− Nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. szerint

− EEKD

4. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.

5. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

6. AK az ajánlattételi szakaszban helyszínbejárást biztosít az ajánlattételre felkértek részére, amelynek feltételeit az ajánlattételi felhívás tartalmazza.

7. A felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

8. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.

9. FAKSZ: dr. Molnár Beáta, 00107

10. AK a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontja, és (3) bekezdése alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.) és a Kbt. szabályai szerint.

11. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és a részvételre jelentkezéshez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. AK a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja.

12. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell a részvételi jelentkezés részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai vonatkoznak.

13. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).

14. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

15. Nyertes AT vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt rendelkezik minimum 500 000 000 Ft/év és 350 000 000 Ft/biztosítási káresemény összegű üzemeltetési, karbantartási tevékenységre vonatkozó általános felelősségbiztosítással, amely kiterjed az alvállalkozók tevékenységére is.

16. AK 27.6.2019 10 órai kezdettel helyszínbejárást tart, a találkozó helyszíne: 410 ágyas Klinika fszt. Aula (6720 Szeged, Semmelweis u. 6.)

17. A részajánlattétel kizárásának indoka: Az eljárás tárgyát képező szolgáltatás egységes jellegére és a szolgáltatással érintett feladatok egymással összefüggő jellegére tekintettel Ajánlatkérő a részajánlattételt kizárja.

18. IV.2.6) pontban AK a 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

Karakterkorlát miatt a felhívás VI.3) pontjának folytatása:

Az ár, mint értékelési szempont részletezése:

1.1. Havi üzemeltetési és karbantartási átalánydíj (órakeret 3896 óra/hó) Ft/hó súlyszám: 30

1.2. Eseti javítási és hibaelhárítási (tervezett órakeret 4600) munkaóra díja Ft/óra súlyszám: 30

1.3. HAVÁRIA óradíj felára % súlyszám: 10

AK a nyertes AT részére 1 db maximum 30 m2-es alapterületű műhely és 1 db öltöző használatát biztosítja 400 Ft/m2/hó térítési díj ellenében, továbbá a víz, villamosenergia és fűtési költséget bekerülési áron továbbszámlázza.

A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő által kerüljön bemutatásra legalább 30 fő szakember (amelyből legalább 7 fő villanyszerelő, 6 fő lakatos, 5 fő vízvezeték szerelő, 2 fő festő, 3 fő kőműves, 1 fő burkoló, 1 fő kárpitos és 2 fő asztalos), akiket a szerződés teljesítésébe kíván bevonni. AK kéri, hogy a szerződéskötéskori bemutatást szakipari bontásban megtenni szíveskedjék nyertes AT.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2019