El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos a partir de hoy, 2.11.2002. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Servicios - 280221-2019

17/06/2019    S114

Magyarország-Szeged: Javítási és karbantartási szolgáltatások

2019/S 114-280221

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics tér 13.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Macsek Bernadett
E-mail: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu
Telefon: +36 62544550
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.u-szeged.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000446842019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000446842019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

SZTE ÁOK-SZAKK épületkarbantartás, műszaki ügyelet

Hivatkozási szám: EKR000446842019
II.1.2)Fő CPV-kód
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a SZTE ÁOK és SZAKK épületeinek karbantartása, üzemeltetése, valamint műszaki ügyeleti és készenléti szolgálat ellátására

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
50700000 Épületszerelvény-javítási és -karbantartási szolgáltatások
79993000 Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

SZTE ÁOK és SZAKK oktatási, betegellátási és gazdasági épületei a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az SZTE ÁOK és SZAKK Műszaki Leírásban felsorolt oktatási, betegellátási és gazdasági épületeinek karbantartása, üzemeltetése, valamint műszaki ügyeleti és készenléti szolgálat ellátása valamint az orvosi gázellátó rendszerre, és eszközállományának üzemeltetése, javítási, hibaelhárítási és karbantartási munkáinak elvégzése, továbbá az ezekhez kapcsolódó 24 órás helyszíni diszpécser szolgálat (épület felügyeleti rendszer felügyelettel), valamint a munkaidőn kívüli műszaki ügyelet helyszíni és mobilis ügyelet biztosítása a jelen pontban meghatározottak és a rendelkezésre bocsátott Műszaki Leírásban részletezettek szerint, 162 000 m2 egészségügyi területen:

Az üzemeltetési feladatok keretében ellátandó:

— 24 órás diszpécser szolgálat biztosítása és műszaki ügyelet biztosítása műszaki üzemeltetési vezető felügyeletével a Műszaki Leírásban felsorolt épületek zavartalan üzemeltetésének fenntartása, a Gazdasági Hivatal, Klinikai Üzemeltetési Iroda felügyelete. 24 órás diszpécser szolgálat biztosítása: 1 fő részvételével, műszaki ügyelet biztosítása 2 fő részvételével, elektromos és épületgépész szakmákkal, valamint műszaki (készenlét)i ügyelet biztosítása 2 fő részvételével elektromos és épületgépész szakmákkal, és ennek fenntartása a munkaidőn kívüli időben.

A jelen eljárás esetében műszaki ügyelet: biztosítása: munkaidőn kívüli helyszíni műszaki ügyelet fenntartása, bejelentés esetén késedelem nélküli azonnali hibaelhárítás, amennyiben a hibaelhárítás nem végezhető el, úgy stabilizálás-kárelhárítás a Műszaki Leírásban meghatározottak szerint.

A jelen eljárás esetében készenléti ügyelet: A Műszaki Leírásban meghatározottak szerint munkaidőn kívüli, a műszaki ügyelet által el nem hárítható hibajelentésének alapján eseti hibaelhárítás az év 365 napján (ld. műszaki ügyeleti időpontokban folyamatos ügyelet indokolt). Tekintettel arra, hogy a műszaki ügyeletét ellátó személyzet az Ajánlatkérő által biztosított helyiségben elérhető kell, hogy legyen, ezért a készenléti ügyeletet külön plusz szakszemélyzettel kell ellátni. Kiszállási idő diszpécserhez beérkező bejelentéstől számítottan maximum 2 óra.

A jelen eljárás esetében diszpécser: 265 ágyas klinikán az épületfelügyeleti rendszerben monitorozás ellátása évi 365 napon, napi 24 órában. Itt történik a műszaki ügyelet és készenlét vezénylése. A diszpécser személyzete fizikai műszaki hibajavítást nem végezhet, a feladat folyamatosan helyhez kötött.

Javítási és hibaelhárítási feladatok keretében ellátandó különösen:

— A Műszaki Leírásban felsorolt épületekben és létesítményekben AK által észlelt és megrendelt épületszerkezeti, épületgépészeti, a karbantartási munkák során feltárt és AK által megrendelt műszaki hibaelhárítási és javítási munkák elvégzése,

— Az orvosi gázok javítása,

— Csőposta rendszer javítása,

— Liftből mentés,

— Tűzgátló ajtók havi rendszeres ellenőrzése és javítása vizsgázott szakemberek által,

— az ingatlanhoz és az ingatlanhoz kapcsolódó eszköz állományhoz kapcsolódó javítási és hibaelhárítási feladatok

Karbantartási munkák keretében ellátandó különösen:

— a Műszaki Leírás részeként rendelkezésre bocsátott éves karbantartási terv szerint elvégzendő tervszerű megelőző karbantartási feladatok ellátása beleértve az orvosi gáz rendszerek karbantartását is,

— további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, az eszközök, a fogalmak és a helyszínek részletes műszaki leírása az alábbi úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000446842019/reszletek

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az üzemeltetési vezető, M2. a. pont szerinti min. köv. szerint alk. szakember egészségügyi int-k épület karbantartási, üzemeltetésének irányításában szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hó / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívás VI.3) pontja és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján.

A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Kormányrendelet 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdése esetén, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és AT alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyából származó -általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni. Nem Magyarországon letelepedett AT esetében, amennyiben AT (közös AT) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja AT adózott eredményéről szóló nyilatkozatát is. AT alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdései szerint is igazolhatja.

Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt (Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum – EEKD) köteles az ajánlattal együtt benyújtani azzal, hogy ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, vagyis elegendő az EEKD formanyomtatványának IV. rész D. pontjában az alfa pont kitöltése.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmas az AT, ha a felhívás feladásától visszafelé számított három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (ingatlanok és a hozzá kapcsoló eszköz állomány üzemeltetése, karbantartása és javítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen eléri a 810 000 000 HUF értéket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1. Az ajánlatban csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm r. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti (egészségügyi épületek, ingatlanok üzemeltetése és/vagy karbantartása és/vagy javítása) szolgáltatásairól szóló, az M1 alkalmassági követelménynek megfelelő referenciaigazolás(oka)t. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (év, hó, nap, teljesítés kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél és a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, a szolgáltatás tárgya a mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.

Az M1. pont esetében AK három év teljesítéseinek igazolását írja elő, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3a) bekezdés a.) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe, és lehetővé teszi az alkalmassági követelmény több szerződésből történő igazolását.

M2. Az ajánlatban csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a felhívás III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M2. a-c) pontjában előírt követelményeknek megfelelő azon szakemberek - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a bemutatását, amely tartalmazza ezen személyek nevét, végzettségét, szakmai gyakorlati idejüket, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. A végzettséget igazoló okirat egyszerű másolati példányban történő csatolása, a bemutatott szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzának egyszerű elektronikus másolatban történő csatolása, és a bemutatott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatának csatolása is követelmény.

Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt (Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum - EEKD) köteles az ajánlattal együtt benyújtani azzal, hogy ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, vagyis elegendő az EEKD formanyomtatványának IV. rész D. pontjában az alfa pont kitöltése.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a jelen eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben, a közbeszerzés tárgya szerinti (egészségügyi épületek, ingatlanok üzemeltetése és/vagy karbantartása és/vagy javítása) szerződésszerűen teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolással, amely esetében vagy a felügyelt terület nagysága elérte vagy meghaladta a 20 000 m2-t, vagy a felügyelt épület, vagy a felügyelt épületegyüttes közül legalább egy, napi 300 vagy több fekvőbeteg részére biztosít ellátást.. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

M/2. Az AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

a) 1 fő építőipari vagy műszaki (gépész, épületgépész) technikum vagy annak megfelelő végzettségű felsőfokú tanulmány (azaz legalább abszolutórium gépész, épületgépész, építész, műszaki menedzser területek valamelyikén),

b.) 2 fő legalább 3 éves, az orvosi gáz rendszerek karbantartása és javítása területén szervezett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember,

c.) legalább 1 fő, liftből mentésre vizsgázott, 3 éves szakmai tapasztattal rendelkező személlyel.

Közös AT-k együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65.§ (6) bekezdésre tekintettel. Alkalmazható a Kbt. 65. § (7) bekezdés, ekkor alkalmazandó a Kbt. 67. § (3) és a 65.§ (7) második fordulata. Az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg AK. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A számla kiegyenlítése: szerződés szerinti teljesítést követően kiállított teljesítési igazolás alapján számla ellenében, havonta utólag, átutalással fizeti meg teljesítésért járó ellenszolgáltatást HUF-ban a Kbt. 135. § (1) és (5) - (6) bekezdésében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint, az ajánlatban megadott fizetési határidő mellett. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít, havonta. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződéstervezet tartalmazza a kötbérre (hibás teljesítési, késedelmi és meghiúsulási kötbér) vonatkozó rendelkezéseket.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/07/2019
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/07/2019
Helyi idő: 14:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a valamint a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A TED karakterkorlátozása miatt a további információk részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre!

1. AK a P1. és M1.-M2. alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített AT hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

2. A benyújtás tartalmi és formai követelményei: a KD-ben foglaltak szerint.

3. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtása szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:

− Felolvasólap

− Aláírási címpéldány, aláírás minta

− Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalommal is), változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről szóló igazolás

− Közös részvételi jelentkezésről szóló megállapodás – adott esetben

− Meghatalmazás – adott esetben

− AV-k bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot meg kell tenni az EEKD-ban)

− Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is)

− Nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. szerint

− EEKD

4. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.

5. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

6. AK az ajánlattételi szakaszban helyszínbejárást biztosít az ajánlattételre felkértek részére, amelynek feltételeit az ajánlattételi felhívás tartalmazza.

7. A felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

8. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.

9. FAKSZ: dr. Molnár Beáta, 00107

10. AK a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontja, és (3) bekezdése alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.) és a Kbt. szabályai szerint.

11. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és a részvételre jelentkezéshez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. AK a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja.

12. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell a részvételi jelentkezés részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai vonatkoznak.

13. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).

14. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

15. Nyertes AT vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt rendelkezik minimum 500 000 000 Ft/év és 350 000 000 Ft/biztosítási káresemény összegű üzemeltetési, karbantartási tevékenységre vonatkozó általános felelősségbiztosítással, amely kiterjed az alvállalkozók tevékenységére is.

16. AK 27.6.2019 10 órai kezdettel helyszínbejárást tart, a találkozó helyszíne: 410 ágyas Klinika fszt. Aula (6720 Szeged, Semmelweis u. 6.)

17. A részajánlattétel kizárásának indoka: Az eljárás tárgyát képező szolgáltatás egységes jellegére és a szolgáltatással érintett feladatok egymással összefüggő jellegére tekintettel Ajánlatkérő a részajánlattételt kizárja.

18. IV.2.6) pontban AK a 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

Karakterkorlát miatt a felhívás VI.3) pontjának folytatása:

Az ár, mint értékelési szempont részletezése:

1.1. Havi üzemeltetési és karbantartási átalánydíj (órakeret 3896 óra/hó) Ft/hó súlyszám: 30

1.2. Eseti javítási és hibaelhárítási (tervezett órakeret 4600) munkaóra díja Ft/óra súlyszám: 30

1.3. HAVÁRIA óradíj felára % súlyszám: 10

AK a nyertes AT részére 1 db maximum 30 m2-es alapterületű műhely és 1 db öltöző használatát biztosítja 400 Ft/m2/hó térítési díj ellenében, továbbá a víz, villamosenergia és fűtési költséget bekerülési áron továbbszámlázza.

A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő által kerüljön bemutatásra legalább 30 fő szakember (amelyből legalább 7 fő villanyszerelő, 6 fő lakatos, 5 fő vízvezeték szerelő, 2 fő festő, 3 fő kőműves, 1 fő burkoló, 1 fő kárpitos és 2 fő asztalos), akiket a szerződés teljesítésébe kíván bevonni. AK kéri, hogy a szerződéskötéskori bemutatást szakipari bontásban megtenni szíveskedjék nyertes AT.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/06/2019