Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 280671-2019

17/06/2019    S114

Polonia-Cracovia: Servicios de telefonía móvil

2019/S 114-280671

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 095-230024)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa
Dirección postal: pl. Wszystkich Świętych 3-4
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-004
País: Polonia
Correo electrónico: info@um.krakow.pl
Teléfono: +48 126161253
Fax: +48 126161236
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.bip.krakow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów, routerów i tabletów

Número de referencia: OR-10.271.46.2019
II.1.2)Código CPV principal
64212000 Servicios de telefonía móvil
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów, routerów i tabletów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „specyfikacją”. Wykaz parametrów telefonów komórkowych oraz modemów, routerów transmisji danych i tabletów stanowi załącznik nr 10 do specyfikacji.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 095-230024

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
En lugar de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczące: zdolności technicznej i zawodowej tzn. posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonują (rozpoczęli i aktualnie realizują) lub wykonali (rozpoczęli i zakończyli) co najmniej dwa zamówienia, każde polegające na świadczeniu nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy usług z zakresu telefonii komórkowej, usług bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą urządzeń mobilnych obejmujące co najmniej 1 000 szt. abonamentów miesięcznie.

Léase:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczące: zdolności technicznej i zawodowej: posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonują (rozpoczęli i aktualnie realizują) lub wykonali (rozpoczęli i zakończyli) co najmniej dwa zamówienia, każde polegające na świadczeniu nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy usług z zakresu telefonii komórkowej, z uruchomioną na kartach SIM usługą dostępu do Internetu wraz z dostawą urządzeń mobilnych, każde obejmujące co najmniej 1 000 szt. abonamentów miesięcznie.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 28/06/2019
Hora local: 09:15
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 28/06/2019
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: