Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 282291-2019

18/06/2019    S115

België-Gent: Elektrische bussen

2019/S 115-282291

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 096-231633)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AZ Maria Middelares
Postadres: Buitenring Sint-Denijs 30
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: De heer Jürgen Van de Walle
E-mail: Jurgen.vandewalle@azmmsj.be
Telefoon: +32 92462623
Fax: +32 92469659
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.azmmsj.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Autonomous shuttle project

Referentienummer: 2019/712-2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144910 Elektrische bussen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 096-231633

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bijkomende verduidelijking / Additional Clarifications
In plaats van:

Bijkomende verduidelijking / Additional Clarifications

Te lezen:

Bijkomende verduidelijking / Additional Clarifications

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 18/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 18/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 25.6.2019, 10:00.

Wijziging van datum opening van de offertes naar dinsdag 25.6.2019, 10:00.