Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 282446-2019

18/06/2019    S115

Polska-Warszawa: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

2019/S 115-282446

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Adres pocztowy: Barska 28/30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-315
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Wawrzyniak
E-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
Tel.: +48 223918205
Faks: +48 223918206
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pip.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/przetargi_pip
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Nadzór nad warunkami pracy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Prawo pracy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Promocja w Internecie kampanii Państwowej Inspekcji Pracy „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”

Numer referencyjny: GIP-GOZ.213.105.2019
II.1.2)Główny kod CPV
79341400 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w Internecie kampanii informacyjno-edukacyjnej „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”, na które składa się:

1.1 opracowanie projektów oraz przygotowanie bannerów i innych form reklamy internetowej na potrzeby kampanii oraz opracowanie projektów bannerów na strony internetowe PIP,

1.2 realizacja kampanii informacyjnej w Internecie z uwzględnieniem odpowiednich grup docelowych i kalendarza emisji w tym:

1) przygotowanie strategii realizacji kampanii wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wyboru form reklamy i serwisów internetowych,

2) emisja w Internecie bannerów i innych form reklamy (artykuł sponsorowany i/lub infografika i/lub quiz – jeśli zostaną zaoferowane) oraz dodatkowe formy promocji przekazu kampanii w Internecie – jeśli zostaną zaoferowane,

3) e-mailing do przedstawicieli głównej grupy docelowej (kierowcy zawodowi),

4) zapewnienie monitorowania przebiegu kampanii,

5) podsumowanie efektywności kampanii (raport)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 60 975.61 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79822500 Usługi projektów graficznych
72400000 Usługi internetowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren całego kraju

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w Internecie kampanii informacyjno-edukacyjnej „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”, na które składa się:

1.1 opracowanie projektów oraz przygotowanie bannerów i innych form reklamy internetowej na potrzeby kampanii oraz opracowanie projektów bannerów na strony internetowe Państwowej Inspekcji Pracy (PIP),

1.2 realizacja kampanii informacyjnej w Internecie z uwzględnieniem odpowiednich grup docelowych i kalendarza emisji w tym:

1) przygotowanie strategii realizacji kampanii wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wyboru form reklamy i serwisów internetowych,

2) emisja w Internecie bannerów i innych form reklamy (artykuł sponsorowany i/lub infografika i/lub quiz – jeśli zostaną zaoferowane) oraz dodatkowe formy promocji przekazu kampanii w Internecie – jeśli zostaną zaoferowane,

3) e-mailing do przedstawicieli głównej grupy docelowej (kierowcy zawodowi),

4) zapewnienie monitorowania przebiegu kampanii,

5) podsumowanie efektywności kampanii i przedstawienie wyników w postaci raportu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis sposobu realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba kliknięć w banner i/lub inną formę reklamy internetowej wyemitowaną za pośrednictwem serwisów branżowych oraz za pośrednictwem co najmniej jednej wyszukiwarki internetowej / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa wysyłka e-mailingu do zarejestrowanych użytkowników serwisów będących kierowcami zawodowymi / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe formy promocji kampanii internetowej / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Umieszczenie w serwisie/serwisach branżowym/ch artykułu sponsorowanego i/lub infografiki i/lub quizu / Waga: 15
Cena - Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 09/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

2 miesiące związania ofertą wskazane w Sekcji IV.2.6 rozumiane są jako 60 dni.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

1) oświadczenia Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

2) pełnomocnictwa - jeśli dotyczy

3) zobowiązania innego podmiotu jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp)

4) dokument potwierdzający wniesienie wadium w formach określonych w art. 45 ust.6

2. Dokumenty składane przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu;

5) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.);

6) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

8) wykaz wykonanych usług.

3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty i oświadczenia tych podmiotów, o których mowa w sekcji III.1.1 w pkt. 1 ppkt 1 oraz pkt 2 ppkt 1-7 ogłoszenia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 różne zamówienia (usługi) polegające na przygotowaniu projektów bannerów internetowych i/lub innych form promocji oraz zakupie mediów internetowych dla tych form na potrzeby kampanii internetowej. Wartość każdej usługi nie może być mniejsza niż 50 000,00 PLN z podatkiem VAT.

W przypadku wskazania usługi będącej w trakcie realizacji Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że do upływu terminu składania ofert wykonał częściowo zamówienie polegające na przygotowaniu projektów bannerów internetowych i/lub innych form promocji oraz zakupie mediów internetowych dla tych form na potrzeby kampanii internetowej i wartość wykonanej części wynosi min. 50 000 PLN z podatkiem VAT.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca złoży wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, spełniających wymogi określone w sekcji III.1.3 ogłoszenia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,

b) warunek wskazany w sekcji III.1.3 musi spełnić w całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. W przypadku, gdy Wykonawca chcąc spełnić warunek wskazany w sekcji III.1.3 zamierza polegać na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, warunek ten musi spełnić w całości jeden z tych podmiotów.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz wykazać, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W takiej sytuacji Wykonawca w szczególności przedstawi wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach których polega, lub inne dokumenty, z których będzie wynikać:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7. W przypadku, gdy na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w sekcji III.1.3, Wykonawca wskaże doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, musi on wykazać, jaki był faktyczny i konkretny udział podmiotu posługującego się tym zaświadczeniem przy pracach wykonywanych w ramach tego konsorcjum.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/07/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/07/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, 02-315 Warszawa, ul. Barska 28/30, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

1) który nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3 ogłoszenia,

2) wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z KRK – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) odpisu z właściwego rejestru, zaświadczenia Urzędu Skarbowego i zaświadczenia ZUS lub KRUS – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 lit a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem odpowiednio terminów, o których mowa w pkt 3.

5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy informacja z KRK, składa dokument, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument taki winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 1 200 PLN przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy PIP GIP zlokalizowany w NBP Oddział Okręgowy w Warszawie o numerze 16101010100083541391200000

8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna, przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca składa w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/06/2019