Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 282663-2019

18/06/2019    S115

Slovensko-Bratislava: Programovanie softvéru a poradenstvo

2019/S 115-282663

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovak Business Agency
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30845301
Poštová adresa: Miletičova 23
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 821 09
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Daniel Mikuščák
E-mail: mikuscak@sbagency.sk
Telefón: +421 918600969
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.sbagency.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8313
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8313
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Štátna alebo federálna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nástroj na sprístupnenie a efektívny manažment podpory, služieb a produktov poskytovaných SBA

Referenčné číslo: SBA_NL 01/19
II.1.2)Hlavný kód CPV
72200000 Programovanie softvéru a poradenstvo
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie technického riešenia pre sprístupnenie a efektívny manažment podpory, služieb a produktov poskytovaných Objednávateľom (SBA) najmä v rámci realizácie jednotlivých národných projektov, spolufinancovaných zo zdrojov EU, realizovaných v programovom období 2014 2020+3.

Dielo musí byť dodané aj pre účely poskytnutia komunikačných nástrojov a prostriedkov pre začlenenie sa klientov Národného podnikateľského centra (NPC) t. j.: entity/značky zastrešujúcej všetky služby a formy podpory poskytovanej Objednávateľom (SBA) fyzickým osobám záujemcom o podnikanie, ako aj podnikateľským subjektom a to najmä malým a stredným podnikateľom - do jednotlivých národných projektov, realizovaných Objednávateľom (SBA).

Predmet zákazky sa obstaráva z dôvodu potreby lepšej organizácie aktivít Objednávateľa voči svojim klientom, on-line sprístupnenie podpory a služieb poskytovanej v rámci jednotlivých národných projektov, optimalizácie špecifickej časti interných procesov, zníženie administratívnej záťaže, zvýšenie efektivity pri organizácii aktivít, rozšírenie dostupných komunikačných prostriedkov, a taktiež zabezpečenie informačno-technologických nástrojov, ktoré musia umožňovať začlenenie sa klientov do online ekosystému za účelom efektívnejšieho využívania poskytovaných služieb a podpory v prostredí trhovej ekonomiky.

Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné časti:

Časť 1: Nástroj na sprístupnenie a efektívny manažment podpory, služieb a produktov poskytovaných SBA - aplikačná časť

Časť 2: Nástroj na sprístupnenie a efektívny manažment podpory, služieb a produktov poskytovaných SBA - technologická časť

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 459 633.33 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Nástroj na sprístupnenie a efektívny manažment podpory, služieb a produktov poskytovaných SBA - aplikačná časť

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72212515 Služby na vývoj softvéru pre videokonferencie
72212780 Služby na vývoj softvéru na riadenie systémov, archivácie a obsahu
72212445 Služby na vývoj softvéru na riadenie vzťahov so zákazníkmi
72212331 Služby na vývoj softvéru na riadenie projektov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miesto realizácie predmetu zákazky: Najmä IKT infraštruktúra verejného obstarávateľa resp. v cloude. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie technického riešenia pre sprístupnenie a efektívny manažment podpory, služieb a produktov poskytovaných Objednávateľom (SBA) najmä v rámci realizácie jednotlivých národných projektov, spolufinancovaných zo zdrojov EÚ, realizovaných v programovom období 2014 2020+3.

Dielo musí byť dodané aj pre účely poskytnutia komunikačných nástrojov a prostriedkov pre začlenenie sa klientov Národného podnikateľského centra (NPC) t. j.: entity/značky zastrešujúcej všetky služby a formy podpory poskytovanej objednávateľom (SBA) fyzickým osobám záujemcom o podnikanie, ako aj podnikateľským subjektom a to najmä malým a stredným podnikateľom - do jednotlivých národných projektov, realizovaných Objednávateľom (SBA).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 077 783.33 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Operačný program Výskum a inovácie

NFP313040I861, NFP313030I810, 313031I870

II.2.14)Doplňujúce informácie

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného obstarávateľa.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Nástroj na sprístupnenie a efektívny manažment podpory, služieb a produktov poskytovaných SBA - technologická časť

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30230000 Zariadenia súvisiace s počítačmi
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Najmä IKT infraštruktúra verejného obstarávateľa resp. v cloude. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie HW prvkov riešenia pre sprístupnenie a efektívny manažment podpory, služieb a produktov poskytovaných Objednávateľom (SBA) najmä v rámci realizácie jednotlivých národných projektov, spolufinancovaných zo zdrojov EÚ, realizovaných v programovom období 2014 2020+3.

HW prvky musia byť dodané aj pre účely poskytnutia komunikačných nástrojov a prostriedkov pre začlenenie sa klientov Národného podnikateľského centra (NPC) t. j.: entity/značky zastrešujúcej všetky služby a formy podpory poskytovanej Objednávateľom (SBA) fyzickým osobám záujemcom o podnikanie, ako aj podnikateľským subjektom a to najmä malým a stredným podnikateľom - do jednotlivých národných projektov, realizovaných Objednávateľom (SBA).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 381 850.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Operačný program Výskum a inovácie

NFP313040I861, NFP313030I810, 313031I870

II.2.14)Doplňujúce informácie

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného obstarávateľa.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

(1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4, a 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

(2) Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

(3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

(4) Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 a podľa § 34 ods. 3 ZVO a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.

(5) Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 týmto oznamuje potenciálnym dodávateľom, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto v prípade predkladania dokladov podľa § 32 ods.2 je uchádzač povinný predložiť všetky zákonom vyžadované doklady.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

(1) § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky

(2) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia preukazuje spoločne.

(3) Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. ZVO.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

(1)Podľa bodu 1 - § 33 ods. 1 písm. a) ZVO verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktorý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie. Ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

Predmetný doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk. K vyjadreniu banky alebo ekvivalentnému dokladu uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v iných bankách ako tých, od ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie, resp. iný ekvivalentný doklad.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

(1) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona (Uvedená lehota je 36 mesiacov predvádzajúcich dátumu zverejnenia zákazky vo vestníku EU).

(2) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

(3) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

(4) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.

(5) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 2 uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Všetky podrobnosti o minimálnej požadovanej úrovni štandardov pre jednotlivé požiadavky verejného obstarávateľa sú vzhľadom na obmedzenie formulára tohto oznámenie uvedené v súťažných podkladoch v Zväzku 4 Podmienky účasti.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch a návrhu obchodných podmienok. Trvanie zmluvy je 12 mesiacov na dodanie diela a následných 70 mesiacov technickej záruky a servisnej podpory.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 19/07/2019
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 19/07/2019
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční v zasadacej miestnosti kontaktného miesta verejného obstarávateľa - Slovak Business Agency, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Podrobnosti o oprávnených osobách sú uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

(1) Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 150 000 EUR pre časť 1 a 15 000 EUR pre časť 2. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

(2) Verejný obstarávateľ uplatňuje v predmetnom verejnom obstarávaní podmienku podľa §40 ods. 6 písm. g) ZVO.

(3) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

(4) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť musia byť predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.

(5) Verejný obstarávateľ uzná v relevantných prípadoch ako rovnocenné doklady a certifikáty vydané orgánmi z iných štátov ako aj iné dôkazy predložené uchádzačom, rovnocenné požiadavkami na vystavenie príslušného dokladu.

(6) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na http://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.

Podľa § 55 ods. 1 zákona, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/06/2019