Suministros - 284459-2018

03/07/2018    S125    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Cieszyn: Implantes ortopédicos

2018/S 125-284459

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
ul. Bielska 4
Cieszyn
43-400
Polonia
Persona de contacto: Anna Dorda, Sylwia Blažek, Adam Ślęczka
Teléfono: +48 338549252
Correo electrónico: zampubl@szpitalslaski.pl
Fax: +48 338549252
Código NUTS: PL225

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szpitalslaski.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso restringido a los pliegos de la contratación. Puede obtenerse más información en: http://www.szpitalslaski.pl/index.php/2015-03-11-15-18-18/zamowienia-publiczne
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Kancelaria Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
ul. Bielska 4
Cieszyn
43-400
Polonia
Teléfono: +48 338520511
Correo electrónico: sekretariat@szpitalslaski.pl
Fax: +48 338521224
Código NUTS: PL225

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szpitalslaski.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy implantów.

Número de referencia: ZP 856/18
II.1.2)Código CPV principal
33183100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy implantów i wyrobów wykorzystywanych w trakcie zabiegów ortopedycznych.

2. Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:

a) asortyment musi mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli to możliwe na asortymencie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny,

b) dostawy asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespół Magazynów ZZOZ w Cieszynie w odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi,

c) asortyment wymieniony w formularzu cenowym oraz instrumentarium muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 r., poz. 211 tekst jednolity ze zm.),

d) okres ważności na zaoferowany asortyment, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 636 500.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 1 – Dostawy endoprotez całkowitych i rewizyjnych stawu kolanowego wraz z utworzeniem banku.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
33183000
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zespół Magazynów

ZZOZ w Cieszynie

ul. Bielska 4

43-400 Cieszyn

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy endoprotez całkowitych i rewizyjnych stawu kolanowego wraz z utworzeniem banku. Pełny asortyment, który obejmuje zamówienie wraz z przewidywanym zapotrzebowaniem zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu cenowym.

2. W ramach realizacji poszczególnych części zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,

b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania umowy:

• instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu,

• napędu ortopedycznego,

• narzędzi do usuwania implantów i cementu,

c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego w banku asortymentu. Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po każdym wykonanym zabiegu, w terminie do 48 godzin od momentu przesłania telefaksem Protokołu zużycia. Jeżeli termin uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy nastąpi on w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie,

d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy personelu medycznego w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami szkoleniowymi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryterium oceny ofert – Cena - 100 %.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 2 – Dostawy endoprotez połowiczych i anatomicznych stawu kolanowego wraz z utworzeniem banku.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
33183000
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zespół Magazynów

ZZOZ w Cieszynie

ul. Bielska 4

43-400 Cieszyn

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy endoprotez połowiczych i anatomicznych stawu kolanowego wraz z utworzeniem banku. Pełny asortyment, który obejmuje zamówienie wraz z przewidywanym zapotrzebowaniem zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu cenowym.

2. W ramach realizacji poszczególnych części zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,

b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania umowy:

• instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu,

• narzędzi do usuwania implantów i cementu,

c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego w banku asortymentu. Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po każdym wykonanym zabiegu, w terminie do 48 godzin od momentu przesłania telefaksem Protokołu zużycia. Jeżeli termin uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy nastąpi on w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie,

d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy personelu medycznego w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami szkoleniowymi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryterium oceny ofert – Cena – 100 %.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 3 – Dostawy endoprotez rewizyjnych stawu biodrowego oraz stawu kolanowego wraz z utworzeniem banku.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
33183000
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zespół Magazynów

ZZOZ w Cieszynie

ul. Bielska 4

43-400 Cieszyn

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy endoprotez rewizyjnych stawu biodrowego oraz stawu kolanowego wraz z utworzeniem banku. Pełny asortyment, który obejmuje zamówienie wraz z przewidywanym zapotrzebowaniem zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu cenowym.

2. W ramach realizacji poszczególnych części zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,

b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania umowy:

• instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu,

• narzędzi do usuwania implantów i cementu,

c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego w banku asortymentu. Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po każdym wykonanym zabiegu, w terminie do 48 godzin od momentu przesłania telefaksem Protokołu zużycia. Jeżeli termin uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy nastąpi on w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie,

d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy personelu medycznego w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami szkoleniowymi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryterium oceny ofert – Cena - 100 %.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 4 – Dostawy gwoździ piszczelowych wraz z utworzeniem banku.

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
33183000
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zespół Magazynów

ZZOZ w Cieszynie

ul. Bielska 4

43-400 Cieszyn

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy gwoździ piszczelowych wraz z utworzeniem banku. Pełny asortyment, który obejmuje zamówienie wraz z przewidywanym zapotrzebowaniem zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu cenowym.

2. W ramach realizacji poszczególnych części zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,

b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania umowy:

• instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu,

• narzędzi do usuwania implantów i cementu,

c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego w banku asortymentu. Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po każdym wykonanym zabiegu, w terminie do 48 godzin od momentu przesłania telefaksem Protokołu zużycia. Jeżeli termin uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy nastąpi on w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie,

d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy personelu medycznego w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami szkoleniowymi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryterium oceny ofert – Cena – 100 %.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 5 – Dostawy endoprotez cementowych stawu kolanowego wraz z utworzeniem banku.

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
33183000
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zespół Magazynów

ZZOZ w Cieszynie

ul. Bielska 4

43-400 Cieszyn

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy endoprotez cementowych stawu kolanowego wraz z utworzeniem banku. Pełny asortyment, który obejmuje zamówienie wraz z przewidywanym zapotrzebowaniem zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu cenowym.

2. W ramach realizacji poszczególnych części zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,

b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania umowy:

• instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu,

• napędu ortopedycznego,

• narzędzi do usuwania implantów i cementu,

c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego w banku asortymentu. Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po każdym wykonanym zabiegu, w terminie do 48 godzin od momentu przesłania telefaksem Protokołu zużycia. Jeżeli termin uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy nastąpi on w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie,

d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy personelu medycznego w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami szkoleniowymi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryterium oceny ofert – Cena – 100 %.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1. ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wyznaczonym do składania ofert, na adres poczty elektronicznej: oferty_zamowienia@szpitalslaski.pl aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej „jednolity dokument”) – zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE (wzór oświadczenia „jednolity dokument” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Wykonawca może dokonać elektronicznego wypełnienia „jednolitego dokumentu” korzystając z narzędzi serwisu eESPD link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt V.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednolity dokument przygotowany według wyżej wymienionych wytycznych należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej oraz zaszyfrować.

3.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia ukazania się informacji z sesji otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące oświadczenia i dokumenty:

a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

6. W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie, dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 2.-4. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7. W przypadku podmiotów zagranicznych, dokumenty, o których mowa w ust. 4. a), składa się zgodnie z pkt V.4-7. SIWZ.

8. Wszystkie oświadczenia, dotyczące Wykonawcy, składane są w oryginale, natomiast wszystkie wymagane dokumenty, inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki wykonania zamówienia, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/08/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 12/10/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/08/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn – Pokój nr 9 Budynek H – Administracja/Dyrekcja.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający zastosuje kwalifikację odwróconą, o której mowa w art. 24aa. ust. 1. ustawy Pzp.

6. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości wyrobów wymienionych w formularzu cenowym, bez skutków prawnych go obciążających.

7. Termin płatności – 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za dostarczoną partię w asortymentu.

8. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1. ustawy Pzp o charakterze wyłącznie krajowym:

Art. 24 ust. 1 pkt 21) – Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933),

Art. 24 ust. 1 pkt 22) – Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

Art. 24 ust. 1 pkt 23) – Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium na poszczególne zadania w kwotach i formach określonych w pkt IX. SIWZ, należy wnieść w terminie wyznaczonym, do składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek Zamawiającego w banku: ING Bank Śląski S.A., nr konta 16 1050 1070 1000 0090 3070 9233. W tytule przelewu należy wpisać – Wadium – ZP 856/18. Wadium w formie innej niż pieniądzu powinno zostać zdeponowane w oryginale w osobnej kopercie opisanej – Wadium – ZP 856/18 – w Pokoju nr 9 w Budynku H – Administracja/Dyrekcja w terminie j/w, a kserokopię poręczenia/gwarancji należy dołączyć do oferty.

Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny składania ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na wskazanym rachunku.

10. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, na wezwanie złoży następujące oświadczenia i dokumenty:

a) oświadczenie, że zaoferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) opisy zaoferowanego asortymentu potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego. Z uwagi na obszerność asortymentu Zamawiający wymaga opisania dokumentów numerami zadań i pozycji.

11. Inne dokumenty i oświadczenia, które oferta powinna zawierać:

a) wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Należy wypełnić wyłącznie części – zadania, na które składana jest oferta.

b) dokument potwierdzenia przelewu wadium lub kserokopia poręczenia/gwarancji.

c) dokument, z którego wynika uprawnienie do składania oświadczenia woli.

d) upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt c).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w 180 ust. 5. ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

c) wobec czynności innych niż określone w pkt 5 a) i b) – odwołanie wnosi się

w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
29/06/2018