Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 289958-2018

05/07/2018    S127

Eslovaquia-Bratislava: Servicios de desarrollo de software

2018/S 127-289958

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Número de identificación fiscal: 00151866
Dirección postal: Pribinova 2
Localidad: Bratislava-Staré Mesto
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Código postal: 812 72
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Alena Polakovičová
Correo electrónico: alena.polakovicova@minv.sk
Teléfono: +421 250944310
Fax: +421 250944046
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
Dirección del perfil de comprador: http://www.minv.sk
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni integrovaného informačného systému MV SR.

Número de referencia: OVO2-2018/000549
II.1.2)Código CPV principal
72262000 Servicios de desarrollo de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je zmena/oprava zdrojového kódu existujúceho Integrovaného informačného systému MV SR na základe prioritných požiadaviek gestorov a legislatívnych úprav. Zmena vyplýva zo zmeny praxe, legislatívy SR.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 794 500.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72263000 Servicios de implementación de software
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Odbor systémov a komunikácií Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR v Banskej Bystrici a útvary kľúčových užívateľov informačných systémov v rámci MV SR.

II.2.4)Descripción del contrato:

Súčasný stav jednotlivých činností informačného systému MV SR je potrebné modifikovať nasledovne:

V rámci existujúcich procesov upraviť generovanie daňového výkazu do podoby definovanej gestorom.

Vo všetkých súvisiacich existujúcich funkcionalitách zrealizovať zmeny súvisiace so zmenami odborových príspevkov.

Do existujúcej činnosti v rámci tvorby plánu služieb zapracovať zmeny súvisiace so spracovaním verzií, so schvaľovaním a notifikáciou.

Do existujúcich činností a procesov zrealizovať všetky zmeny súvisiace s úpravou platov, dávok sociálneho poistenia a dávok výsluhového zabezpečenia.

Do všetkých súvisiacich existujúcich činností zaviesť úpravy príplatku pre zdravotníckych pracovníkov MV.

Pre existujúce subsystémy CESDaP a SaSP MVSR zrealizovať štandardizované rozhranie pre externé systémy a to v súlade so štandardmi ISVS.

Zapracovať zmeny ďalšieho stupňa schvaľovania v existujúcej činnosti na správu rolí.

Zautomatizovať existujúce rozhrania pre daňový úrad a sociálnu poisťovňu a to v súlade so štandardmi ISVS.

V existujúcich činnostiach a procesoch v oblasti dôchodkového zabezpečenia, sociálneho zabezpečenia a HR automatizovať doby výpočtu a optimalizovať s tým súvisiace procesy.

Do existujúcich činností a procesov plánovania služieb zakomponovať spracovanie skutočného času služby pri výkone PZ a vyplývajúcich nárokov.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • ausencia de competencia por razones técnicas
Explicación:

Z charakteristiky Integrovaného informačného systému MV SR je jednoznačné, že ide o komplexný unikátny informačný systém, ktorý nie je dostupný na trhu a teda neexistuje voči nemu v súčasnej dobe alternatíva, ktorá by ho vedela nahradiť. Zároveň neexistuje alternatíva, ktorá by v sebe obsahovala všetky integrácie, nakoľko sú tieto vytvárané ako unikátne riešenia. Z uvedeného vyplýva, že technické dôvody vyplývajú aj z osobitných požiadaviek na integrovateľnosť, kompatibilitu a interoperabilitu všetkých súvisiacich informačných systémov. Neexistencia alternatívy nie je spôsobená subjektívnymi okolnosťami ale objektívnymi technickými dôvodmi, predovšetkým ide o know-how, integráciu, kompatibilitu, technickú unikátnosť a nízku chybovosť.

Z technických dôvodov (obmedzený počet znakov) je celé odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania zverejnené v profile verejného obstarávateľa/zákazky.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 090-204707
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Zmluva o poskytovaní implementačných služieb c. OVO1-2018/0000549 - SITB_ZM_SITB-OVO1-2018-000549_2018

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Sap Slovensko s.r.o.
Número de identificación fiscal: 35737328
Dirección postal: Mlynské nivy 16
Localidad: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Código postal: 821 09
País: Eslovaquia
Dirección de internet: http://sap.sk
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Globesy, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 36407275
Dirección postal: Framborská 58
Localidad: Žilina
Código NUTS: SK031 Žilinský kraj
Código postal: 010 01
País: Eslovaquia
Correo electrónico: martin.valuch@globesy.sk
Teléfono: +421 903666840
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: DWC Slovakia a.s.
Número de identificación fiscal: 35918501
Dirección postal: Mlynské nivy 71
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Código postal: 821 05
País: Eslovaquia
Correo electrónico: michal.hrdina@dwcslovakia.sk
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 794 500.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 794 500.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/07/2018