Servicios - 292916-2020

24/06/2020    S120

Polska-Wejherowo: Nadzór nad robotami budowlanymi

2020/S 120-292916

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 098-234833)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Wejherowa
Adres pocztowy: pl. Jakuba Wejhera 8
Miejscowość: Wejherowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Szulakowska
E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl
Tel.: +48 586777115
Faks: +48 586777123
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wejherowo.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego z podziałem na dwie części

Numer referencyjny: ZZP.271.10.2020.BJ
II.1.2)Główny kod CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest część 1 – pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ul. Strzelecką w Wejherowie”; część 2 – pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Kopernika w Wejherowie”.

2. Przedmiot zamówienia dla części 1 i części 2 został opisany w załączniku nr 6 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ).

3. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 098-234833

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, tiret piąte dot. zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
Zamiast:

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o specjalizacji geotechnika oraz posiadającą doświadczenie zawodowe przy realizacji dwóch zamówień przy wykonywaniu robót geotechnicznych w zakresie wzmacniania skarp wykopów i nasypów korpusu drogowego w ramach budowy lub przebudowy drogi.

Powinno być:

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru przy realizacji trzech zamówień przy wykonywaniu robót geotechnicznych polegających na wykonaniu wzmocnienia skarp lub osuwisk metodą gwoździowania.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: