Servicios - 292916-2020

24/06/2020    S120

Polonia-Wejherowo: Supervisión del trabajo de construcción

2020/S 120-292916

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 098-234833)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasta Wejherowa
Dirección postal: pl. Jakuba Wejhera 8
Localidad: Wejherowo
Código NUTS: PL63 Pomorskie
Código postal: 84-200
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Szulakowska
Correo electrónico: wzpifz@um.wejherowo.pl
Teléfono: +48 586777115
Fax: +48 586777123
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.wejherowo.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego z podziałem na dwie części

Número de referencia: ZZP.271.10.2020.BJ
II.1.2)Código CPV principal
71247000 Supervisión del trabajo de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios

Apartado VI: Información complementaria

VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 098-234833

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, tiret piąte dot. zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
En lugar de:

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o specjalizacji geotechnika oraz posiadającą doświadczenie zawodowe przy realizacji dwóch zamówień przy wykonywaniu robót geotechnicznych w zakresie wzmacniania skarp wykopów i nasypów korpusu drogowego w ramach budowy lub przebudowy drogi.

Léase:

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru przy realizacji trzech zamówień przy wykonywaniu robót geotechnicznych polegających na wykonaniu wzmocnienia skarp lub osuwisk metodą gwoździowania.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 23/06/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 07/07/2020
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 23/06/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 07/07/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: