Suministros - 29467-2021

21/01/2021    S14

România-Câmpulung: Diverse aparate şi produse medicale

2021/S 014-029467

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Municipal Câmpulung Muscel
Număr naţional de înregistrare: 4756466
Adresă: Str. Dr. Costea nr. 8
Localitate: Câmpulung
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 115100
Țară: România
Persoană de contact: Virgil Stoica
E-mail: spitclunglicitatii@gmail.com
Telefon: +40 248510100
Fax: +40 248511860
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.smcm.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100111395
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Aparate și produse medicale 1 în cadrul proiectului cu titlul „Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19” în cadrul POIM 2014-2020, Axa prioritară 9

Număr de referinţă: 852/12.01.2021
II.1.2)Cod CPV principal
33190000 Diverse aparate şi produse medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitionare aparate si produse medicale.

AC raspunde in termen de cinci zile fata de termenul-limita de depunere a ofertelor/solicitarilor de clarificare sau informatii suplimentare. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: opt.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 788 710.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 4
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mobilier medical

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33190000 Diverse aparate şi produse medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Câmpulung, Str. Dr. Costea nr. 8, Campulung, jud. Arges.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Natura si cantitatea produselor se regaseste in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 143 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare – POIM.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipament de laborator

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33190000 Diverse aparate şi produse medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Câmpulung, Str. Dr. Costea nr. 8, Campulung, jud. Arges.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Natura si cantitatea produselor se regaseste in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 210 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare – POIM.

II.2.14)Informații suplimentare

Respectarea cerintelor minime din caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipamente de monitorizare

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33190000 Diverse aparate şi produse medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Câmpulung, Str. Dr. Costea nr. 8, Campulung, jud. Arges.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Natura si cantitatea produselor se regaseste in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 405 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare – POIM.

II.2.14)Informații suplimentare

Respectarea cerintelor minime din caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Congelatoare

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33190000 Diverse aparate şi produse medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Câmpulung, Str. Dr. Costea nr. 8, Campulung, jud. Arges.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Natura si cantitatea produselor se regaseste in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 30 710.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare – POIM.

II.2.14)Informații suplimentare

Respectarea cerintelor minime din caietul de sarcini.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Completare DUAE.

1. Ofertantii,tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar;

2. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016, prezentata atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul – original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Aceasta va fi prezentata odata cu DUAE.

Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul Spitalului Municipal Campulung:

— dr. Iordache Teodor Madalin, manager interimar;

— ec. Cristian Marinela, director financiar-contabil;

— dr. Podea Iuliana, director medical;

— ing. Stoica Virgil, sef Birou achizitii contractare;

— Greculescu Anisoara, Biroul achizitii contractare;

— ing. Craiu Ionut, Compartiment tehnic;

— Compartiment juridic, jr. Florea Petrina.

Se solicita pentru a se vedea daca ofertantul are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv sau se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. „Criteriile minime de calificare pe care trebuie sa le indeplineasca fiecare participant la procedura se gasesc in documentatia de atribuire si fac obiectul DUAE, pentru partea lui de realizare”;

3. Prezentarea certificatului de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediile/punctele de lucru, privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia de catre ofertantul castigator – original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Referitor la certificatele fiscale pentru operatorii straini: se vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea datoriilor restante la momentul depunerii documentelor;

4. Prezentarea certificatului fiscal privind impozitele si taxele locale din care sa rezulte plata obligatiilor catre bugetele locale – care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia de catre ofertantul castigator – original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;

5. Prezentarea cazierului judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

6. Alte documente edificatoare, dupa caz.

1. Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 sau echivalent în cazul societatilor de nationalitate straina – original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” – este cerut de autoritatea contractanta pentru a se vedea ca informatiile cuprinse in certificatul constatator sunt reale/actuale la momentul prezentarii acestuia.

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în original sau copie conform cu originalul semnat si stampilat de catre persoana autorizata, iar informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestuia, document din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.

Persoane juridice/fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau inregistrare/atestare din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.

Persoane juridice/fizice: certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Se va prezenta in original sau copie conform cu originalul.

Nota: ofertantantii clasati pe primul loc, in cazul in care au depus in copie „conform cu originalul” – certificatul constatator, li se va solicita sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.

Criteriile minime de calificare pe care trebuie sa le indeplineasca fiecare participant la procedura se gasesc in documentatia de atribuire si fac obiectul DUAE.

In cazul in care exista discrepante intre informatiile prevazute in DUAE si cele prevazute in fisa de date, preleveaza informatiile din fisa de date;

2. Avizul de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii pentru activitati de import si distributie dispozitive medicale din care sa reiasa ca ofertantul este autorizat/are capacitatea sa comercializeze dispozitive medicale ale producatorilor din anexa acestuia. Actul normativ care impune obligativitatea acestei avizari: Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 652/28 august 2015 (titlul XX „Dispozitive medicale” – art. 924-941).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
Procedură accelerată
Justificare:

Avand in vedere situatia de urgenta cauzata de criza COVID-19, declarata la nivel national, cat si necesitatea urgenta a produselor si echipamentelor pentru gestionarea cat mai eficienta a acestei crize, se impune reducerea perioadei de depunere a ofertelor la 15 zile conform art. 74 alin. (3) din Legea 98/2016.

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 01/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 01/05/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 01/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Completarea DUAE si incarcarea cu semnatura electronica in SICAP este obligatorie. Autoritatea contractanta va solicita prezentarea documentelor mentionate in fisa de date/DUAE ofertantilor clasati pe primul loc al clasamentului in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Conform art. 6 din Legea nr. 101/2016.

Se va completa in DUAE informatia cu privire la persoana imputernicita sa reprezinte operatorul economic in scopul participarii la aceasta procedura de achizitie publica.

In cazul în care, în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi de documente care contin noi preturi. In cadrul procesului de reofertare prin intermediul SEAP, ofertantii au obligatia de a imbunatati sau de a mentine oferta initiala transmisa in SEAP. In situatia in care ofertantii nu transmit noile oferte in conformitate cu solicitarile autoritatii contractante sau ofertele transmise nu sunt mai avantajoase decat cele initiale sau cel putin la nivelul acestora, autoritatea contractanta va respinge ofertele respective ca fiind neconforme.

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi incarcate in SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii. DUAE se completeaza in SEAP, a se vedea procedurile desfasurate exclusiv prin mijloace electronice, publicate pe site-ul ANAP si care pot fi regasite prin accesarea link-ului: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/8/04/2019

Avand in vedere situatia de necesitate declarata la nivel national, se impune reducerea perioadei de depunere a ofertelor la 15 zile conform art. 74 alin. (3) din Legea 98/2016.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/01/2021