Servicios - 29505-2021

21/01/2021    S14

România-Sibiu: Servicii de programare de software de aplicaţie

2021/S 014-029505

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Sibiu
Număr naţional de înregistrare: 4406223
Adresă: Str. General Gheorghe Magheru nr. 14
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550185
Țară: România
Persoană de contact: Ganea Radu
E-mail: achizitii@cjsibiu.ro
Telefon: +40 269217733
Fax: +40 269218159
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjsibiu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100111384
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziționare sistem informatic integrat (hardware și software) în cadrul proiectului „Inovare prin informatizare la nivelul Consiliului Județean Sibiu”

Număr de referinţă: 4406223_2020_PAAPD1145752
II.1.2)Cod CPV principal
72212000 Servicii de programare de software de aplicaţie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului consta in achizitionarea unui sistem informatic integrat (hardware si software) in cadrul proiectului „Inovare prin informatizare la nivelul Consiliului Judetean Sibiu”, conform cerintelor din caietul de sarcini. Durata contractului este de 24 de luni, din care doua luni livrare componente hardware si licente, 10 luni componenta software: operationalizarea sistemului GIS cu toate componentele descrise, inventarierea datelor existente si realizarea necesarului de date in vederea popularii sistemului, introducerea de date/compatibilizarea acestora si instruirea personalului de specialitate, 12 luni mentenanta software si asistenta tehnica IT gratuita, de la data receptiei finale.

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarficare/informatii suplimentare cu cel putin 12 zile inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 842 016.81 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30211300 Platforme informatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Judetul Sibiu.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului consta in achizitionarea unui sistem informatic integrat (hardware si software) in cadrul proiectului „Inovare prin informatizare la nivelul Consiliului Judetean Sibiu”, conform cerintelor din caietul de sarcini. Durata contractului este de 24 de luni, din care doua luni livrare componente hardware si licente, 10 luni componenta software: operationalizarea sistemului GIS cu toate componentele descrise, inventarierea datelor existente si realizarea necesarului de date in vederea popularii sistemului, introducerea de date/compatibilizarea acestora si instruirea personalului de specialitate, 12 luni mentenanta software si asistenta tehnica IT gratuita, de la data receptiei finale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: 2.1. Expert coordonator proiect nominalizat în cadrul echipei de proiect face dovada implicării în proiecte similare operaționale – 10 puncte; 2.2. Expert coordonator echipa tehnică nominalizat în cadrul echipei de proiecte face dovada implicării în proiecte similare operaționale – 10 puncte; 2.3 Expertul specialist în domeniul GIS nominalizat în cadrul echipei de proiect face dovada implicării în proiecte similare operaționale – 10 puncte. Pentru fiecare factor se va avea în vedere detalierea de la paginile 51-53 din caietul de sarcini / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POCA 2014-2020.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv asociat, subcontractanti/terti sustinatori. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele justificative vor fi valabile la momentul prezentarii. Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local – sediu principal, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

In situaţia în care forma de organizare a operatorului economic ofertant/terţ susţinător sau subcontractant la procedură este societate pe acţiuni, cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător, reprezentantul legal al operatorului economic va depune o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la deţinătorii/beneficiarii reali ai acţiunilor la purtător, sub sancţiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.

Ofertanti unici, asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Cerinta se aplica inclusiv pentru ofertanti, asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Se va depunere o declaratie din care sa rezulte ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016, atat ofertantul, cat si asociatul, subcontractantul sau tertul sustinator.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Persoane ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt:

1. Daniela Cimpean, presedinte;

2. Marcel Constantin Luca, vicepresedinte;

3. Vlad Alexandru Vasiu, vicepresedinte;

4. Radu Ioan Raceau, secretarul judetului;

5. Adrian Bibu, administrator public;

6. Iulia Oana Popa, director executiv;

7. Argentina Oana Laposi, arhitect sef;

8. Sanda Indries, consilier;

9. Amalia Rasitaru, consilier;

10. Diana Ivascu, consilier juridic;

11. Nicoleta Fuior, consilier juridic;

12. Andreea Farcasiu, sef serviciu;

13. Radu Ioan Ganea, sef serviciu;

14.Stefan Opris, director executiv;

15. Radu Florin Bogdan, sef serviciu;

16. Anca Banciu, sef serviciu;

17. Diana Mihaela Streza, consilier achizitii publice;

18. Cristina Doris Banciu, inspector;

19. Anca Alexandra Opris, consilier;

20. Calin Bondulescu, consilier;

21. Ioana Madalina Banu, consilier achizitii publice.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul va completa DUAE – sectiunea „Inscrierea in Registrul Comertului”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial in integralitate. De asemenea, in certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii consiliului de administratie, membrii consiliului de supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, traduse in limba romana de un traducator autorizat.

Nota 2: in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: in situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta certificatul constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Nota 4: autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Cerinţa 1. Experiență similară. Cerinta nr. 1: lista principalelor servicii prestate în ultimii trei ani*. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit*/a realizat in ultimii trei ani** servicii de dezvoltare/implementare soluție informatică, în valoarea cumulata mai mare sau egala cu 1 000 000,00 RON fără TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte, prag minim determinat pe baza valorii estimate fara TVA a contractului de servicii ce urmeaza a fi incheiat, vizând în special existenţa unui nivel corespunzãtor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut. Se vor lua în considerare numai serviciile realizate în această perioadă și pentru care se poate prezenta dovada acceptării/aprobării de catre beneficiar. Atentie: se însumează valoarea serviciilor similare prestate și nu valoarea contractelor la nivelul cărora au fost prestate aceste servicii. Prin urmare, ofertantul are obligația să detalieze valorile contractelor care cuprind și alte tipuri de lucrări/servicii/furnizări și să evidențieze doar serviciile similare prestate si receptionate de beneficiar in conditiile legii in ultimii trei ani, de la data-limită de depunere a ofertelor. Pentru contracte încheiate în alte valute, echivalența în lei se face la curs mediu anual leu/alte valute comunicat de BNR pentru data semnării fiecăruia din contractele menționate. *) Prin servicii duse la bun sfârțit se întelege: servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de beneficiar ca rezultat independent; servicii receptionate la sfarsitul prestarii. **) Ultimii trei ani se raporteaza la termenul-limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Proportia de subcontractare. În cazul în care are intentia sa subcontracteze parte/parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit. Subcontractantul/subcontractantii nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 si nici sa genereze situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

În vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – la secțiunea „Criteriile de selectie” – „Capacitatea tehnica si profesionala” – „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”, indicand in mod explicit, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, beneficiarul, valoarea serviciilor realizate in ultimii trei ani, tipul serviciilor realizate. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, contracte/recomandării/certificate constatatoare/procese-verbale de receptie/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractantă ori de catre clientul beneficiar, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de prestare si valoarea acestora. Aceste documente vor fi prezentate pentru fiecare asociat in parte, daca resursele acestuia sunt luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, subcontractantul are obligatia de a completa DUAE In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare.

Nota 1: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”.

Nota 2: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3: in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”.

Nota 4: in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de terțul susținător, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice si documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care sa constituie in anexe la angajamentul ferm, vor fi incarcate in SEAP odata cu DUAE. Documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

Proportia de subcontractare. În cazul în care are intentia sa subcontracteze parte/parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Raspunderea contractantului

Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractare. Subcontractantii nominalizati in oferta vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Se va prezenta formularul – „Acordul de subcontractare”.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 09/03/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 09/09/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 09/03/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”;

2. Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala;

3. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală, iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, autoritățile/entitățile contractante vor vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant;

4. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica;

5. Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in termen de 10 zile de la începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal. Pentru solutionarea contestatiei pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Potrivit prevederilor art. 8 si respectiv 49 din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul achiziții publice
Adresă: Str. General Gheorghe Magheru nr. 14
Localitate: Sibiu
Cod poștal: 550185
Țară: România
E-mail: achizitii@cjsibiu.ro
Telefon: +40 269217733
Adresă internet: www.cjsibiu.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/01/2021