Suministros - 298577-2018

11/07/2018    S131    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Gas natural

2018/S 131-298577

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
350653461
al. Jana Pawła II 188
Kraków
30-969
Polonia
Teléfono: +48 126465430
Correo electrónico: Zamowienia.Publiczne@mpec.krakow.pl
Fax: +48 126465436
Código NUTS: PL214

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mpec.krakow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kompleksowa dostawa gazu na rok 2019 dla uczestników Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu

Número de referencia: KGZG/2018
II.1.2)Código CPV principal
09123000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego na rok 2019 dla uczestników Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu. Szacunkowe zużycie gazu o łącznym wolumenie kształtuje się na poziomie 53 669 422 kWh do 264 punktów odbioru zlokalizowanych na terenie gmin Kraków, Skawina, Rabka, Stary Sącz.

2. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określono w Części II i Części III SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 8 548 949.28 PLN / Oferta más elevada: 8 730 250.74 PLN considerada
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
65200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL214
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Na terenie gmin Kraków, Skawina, Rabka, Stary Sącz

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego na rok 2019 dla uczestników Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu. Szacunkowe zużycie gazu o łącznym wolumenie kształtuje się na poziomie 53 669 422 kWh do 264 punktów odbioru zlokalizowanych na terenie gmin Kraków, Skawina, Rabka, Stary Sącz.

2. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określono w Części II i Części III SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na warunkach określonych w SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 078-173480
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Kompleksowa dostawa gazu na rok 2019 dla uczestników Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
Warszawa
01-248
Polonia
Teléfono: +48 226374604
Correo electrónico: przetargiod@pgnig.pl
Código NUTS: PL911

Dirección de internet: http://pgnig.pl

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 10 515 207.61 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/07/2018