Suministros - 298577-2018

11/07/2018    S131    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Gaz ziemny

2018/S 131-298577

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
350653461
al. Jana Pawła II 188
Kraków
30-969
Polska
Tel.: +48 126465430
E-mail: Zamowienia.Publiczne@mpec.krakow.pl
Faks: +48 126465436
Kod NUTS: PL214

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpec.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa gazu na rok 2019 dla uczestników Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu

Numer referencyjny: KGZG/2018
II.1.2)Główny kod CPV
09123000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego na rok 2019 dla uczestników Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu. Szacunkowe zużycie gazu o łącznym wolumenie kształtuje się na poziomie 53 669 422 kWh do 264 punktów odbioru zlokalizowanych na terenie gmin Kraków, Skawina, Rabka, Stary Sącz.

2. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określono w Części II i Części III SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 8 548 949.28 PLN / Najdroższa oferta: 8 730 250.74 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenie gmin Kraków, Skawina, Rabka, Stary Sącz

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego na rok 2019 dla uczestników Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu. Szacunkowe zużycie gazu o łącznym wolumenie kształtuje się na poziomie 53 669 422 kWh do 264 punktów odbioru zlokalizowanych na terenie gmin Kraków, Skawina, Rabka, Stary Sącz.

2. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określono w Części II i Części III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na warunkach określonych w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 078-173480
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Kompleksowa dostawa gazu na rok 2019 dla uczestników Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/07/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
Warszawa
01-248
Polska
Tel.: +48 226374604
E-mail: przetargiod@pgnig.pl
Kod NUTS: PL911

Adres internetowy: http://pgnig.pl

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 515 207.61 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2018