Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 299625-2020

Submission deadline has been amended by:  317334-2020
26/06/2020    S122

Nederland-Haps: Afvalverzameling en –verwerking

2020/S 122-299625

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Weert
Nationaal identificatienummer: 411684491
Postadres: Wilhelminasingel 101; Burg. Moorenstraat 4
Plaats: Haps
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5443 AC
Land: Nederland
Contactpersoon: Rene Janssen
E-mail: aanbesteden@unitedquality.nl
Telefoon: +31 620143245
Fax: +31 495541554
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.weert.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e20b779c8f37d362a7bdcc3ddbe918eb
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e20b779c8f37d362a7bdcc3ddbe918eb
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Op-, overslag, transport en verwerking huishoudelijke afvalstoffen met toepassing van nascheiding

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Op-, overslag, transport en verwerking van groente, fruit, etensresten en tuinafval (gft), plastic verpakkingen, drankenkartons en blik (pmd) en huishoudelijk restafval (HRA) met nascheiding voor de gemeente Weert.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90512000 Diensten voor afvalvervoer
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL422 Midden-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Weert

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie leidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve gunningscriteria / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2024
Einde: 31/12/2028
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie leidraad.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie leidraad.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/08/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/08/2020
Plaatselijke tijd: 14:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Postadres: St. Annadal 1
Plaats: Maastricht
Postcode: 6214 PA
Land: Nederland
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Inkoop Centrum Zuid
Postadres: Nieuwe Markt 55
Plaats: Echt
Postcode: 6100 AB
Land: Nederland
E-mail: klacht@inkoopcentrumzuid.nl
Telefoon: +31 81164116
Fax: +31 12345678
Internetadres: http://www.inkoopcentrumzuid.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie leidraad.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Postadres: St. Annadal 1
Plaats: Maastricht
Postcode: 6214 PA
Land: Nederland
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/06/2020