Servicios - 299673-2020

26/06/2020    S122

Polonia-Varsovia: Servicios de limpieza

2020/S 122-299673

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera" Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 015296322
Dirección postal: ul. Starościńska 1
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-516
País: Polonia
Persona de contacto: Karolina Aleksandrowicz-Kielak
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
Teléfono: +48 223794545
Fax: +48 223794543
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.amwkwatera.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://amwkwatera.eb2b.com.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://amwkwatera.eb2b.com.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usługi sprzątania internatów i kwater internatowych w Oddziale Terenowym Zachodniopomorskim

Número de referencia: BZP.DZN.99.2020
II.1.2)Código CPV principal
90910000 Servicios de limpieza
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi sprzątania internatów i kwater internatowych w Oddziale Terenowym Zachodniopomorskim.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Informacje dodatkowe do oszacowania ceny oferty określa załącznik nr 2A do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1) Świnoujście, Szczecin, Stargard, Choszczno, Złocieniec, Świdwin, Koszalin, Kołobrzeg, Wałcz;

2) kwatery internatowe w miejscowościach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi sprzątania internatów i kwater internatowych w Oddziale Terenowym Zachodniopomorskim.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Informacje dodatkowe do oszacowania ceny oferty określa załącznik nr 2A do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/02/2021
Fin: 31/01/2023
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

2. Szczegółowe informacje w zakresie wznowień zostały opisane w pkt 1 w części VIII SIWZ.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Zamawiający nie skonkretyzował warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, przedstawi na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – według wzoru, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie skonkretyzował warunku.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie skonkretyzował warunku.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 31/07/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 31/07/2020
Hora local: 11:30
Lugar:

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

1. Otwarcie ofert jest jawne – część XX SIWZ.

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej w zakładce „Załączniki” informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

III kwartał 2022 r.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 83 600,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych i 00/100).

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy wskazane w części XXVIII SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w części XX i formie określonej w części XIX SIWZ, ofertę składającą się z:

a) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

b) wypełnionego formularza cenowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ;

Uwaga! Formularz oferty i formularz cenowy (załącznik nr 1A do SIWZ) są dokumentami powiązanymi. Ceny zastosowane w obu dokumentach powinny być tożsame;

c) wypełnionego dokumentu JEDZ (lub dokumentów JEDZ o ile mają zastosowanie postanowienia części XV pkt 2 – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie lub części XV pkt 3 – w przypadku polegania na potencjale podmiotu trzeciego);

d) wykazu prac, powierzonych Podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem Podwykonawców – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ;

e) pełnomocnictwa – o ile jest wymagane (ze względu na umocowanie do podpisania oferty lub wspólne ubieganie się o zamówienie;

f) zobowiązania podmiotu trzeciego, o którym mowa w części XV pkt 3.3 (lub zobowiązań) – o ile Wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego;

g) oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – o ile wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu.

Powyższe dokumenty sporządzone w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Niedopuszczalne jest złożenie oferty w inny sposób pod rygorem jej nieważności.

4. W nawiązaniu do sekcji IV.2.6) „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” Zamawiający informuje, że za 2 (dwa) miesiące należy przyjąć 60 dni.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z częścią XXIX SIWZ – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
25/06/2020