Suministros - 300562-2018

12/07/2018    S132    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Katowice: Equipo de control, seguridad o señalización para carreteras

2018/S 132-300562

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 108-245656)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Miasto Katowice
ul. Młyńska 4
Katowice
40-098
Polonia
Persona de contacto: Dominika Kania
Correo electrónico: in@katowice.eu
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.katowice.eu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem”

Número de referencia: BZP.271.1.112.2018
II.1.2)Código CPV principal
34996000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zamówienie polega na zaprojektowaniu, wdrożeniu oraz utrzymaniu Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w obszarze całego miasta Katowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają PKT 11 SIWZ, projekt umowy(zał. nr 3 do SIWZ), formularz cenowy (zał. nr 1a do oferty), szczegółowe warunki techniczne, PFU wraz z załącznikami oraz erratą. Wymagania dot. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podst. umowy o pracę osób- art. 29 ust 3 a Pzp - zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca złoży oświadczenie zgodne z opisem w pkt 11.6 SIWZ. Wymagania dotyczące projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (o których mowa w art. 29 ust. 5 i 6 ustawy) wynikają z niżej wymienionego aktu prawa Unii Europejskiej Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - Tekst Konwencji opublikowany został w Dz.U. z dnia 25.10.2012 r., poz. 1169. Projektowanie winno być zgodne z ww. aktem prawa Unii Europejskiej.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 108-245656

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 20/07/2018
Hora local: 08:30
Léase:
Fecha: 31/07/2018
Hora local: 08:30
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:

Oferta musi zachować ważność do: 19/10/2018

Léase:

Oferta musi zachować ważność do: 28/10/2018

Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 20/07/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 31/07/2018
Hora local: 09:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: