Suministros - 300996-2020

29/06/2020    S123    Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Bratislava: Impresoras y trazadores gráficos

2020/S 123-300996

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Enhanced Inkjet s.r.o.
Número de identificación fiscal: 51833573
Dirección postal: Žižkova 7803/9
Localidad: Bratislava-Staré Mesto
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 811 02
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Branislav Oravec
Correo electrónico: jarosikjano@gmail.com
Teléfono: +421 2905362711

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.enhancedinkjet.com/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.evoservis.sk
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://www.evoservis.sk
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: § 8
I.5)Principal actividad
Otra actividad: tlačové systémy

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Nákup 3D bio-tlačiarne na tlač ľudských buniek a tkanív

II.1.2)Código CPV principal
30232100 Impresoras y trazadores gráficos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Obstarávané zariadenie má slúžiť na 3D tlač a dávkovanie médií obsahujúcich živé ľudské bunky a súčasti ľudských tkanív.Dávkovanie predpokladá separátnu dávku pre každú jednu bunku. Požadovanou technológiou na deposit je piezo elektrický inkjet. Tlačové hlavy musí riadiť integrovaná elektronika. Tlačové trysky na hlavách musia spĺňať fyzické parametre tlačených médií. Pre bunkový materiál sa vyžadujú trysky s minimálným priemerom 80 micrometrov a pre tlač podporných (scaffold) médií ja požadovaná veľkosť trysky maximálne 23 micrometrov. Zároveň je vyžadované, aby bolo možné dosiahnuť konfiguráciou dosiahnuť rovnaké natívne rozlíšenie oboch systémov minimálne 600 Dpi pri jednej tlači. Ďalej sa vyžaduje kontrola vyhrievania všetkých médií a opakovaná presnosť transportného systému minimálne na 5 micrometrov. Všetky tieto parametre sú kritické z dôvodu umožnenia dostatočne presného dávkovania pri tvorbe 3D modelu. Zariadenie je nutné opakovane sterilizovať bežným dostupným prevádzkovým spôsobom.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 188 833.33 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sídlo objednávateľa

II.2.4)Descripción del contrato:

Obstarávané zariadenie má slúžiť na 3D tlač a dávkovanie médií obsahujúcich živé ľudské bunky a súčasti ľudských tkanív.Dávkovanie predpokladá separátnu dávku pre každú jednu bunku. Požadovanou technológiou na deposit je piezo elektrický inkjet. Tlačové hlavy musí riadiť integrovaná elektronika. Tlačové trysky na hlavách musia spĺňať fyzické parametre tlačených médií. Pre bunkový materiál sa vyžadujú trysky s minimálným priemerom 80 micrometrov a pre tlač podporných (scaffold) médií ja požadovaná veľkosť trysky maximálne 23 micrometrov. Zároveň je vyžadované, aby bolo možné dosiahnuť konfiguráciou dosiahnuť rovnaké natívne rozlíšenie oboch systémov minimálne 600 Dpi pri jednej tlači. Ďalej sa vyžaduje kontrola vyhrievania všetkých médií a opakovaná presnosť transportného systému minimálne na 5 micrometrov. Všetky tieto parametre sú kritické z dôvodu umožnenia dostatočne presného dávkovania pri tvorbe 3D modelu. Zariadenie je nutné opakovane sterilizovať bežným dostupným prevádzkovým spôsobom.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 188 833.33 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Názov projektu: Rozvoj výroby digitálnych tlačiarní na Hornej Nitre, Kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-23

II.2.14)Información adicional

Rozdelenie predmetu zákazky na časti je technicky a procesne nerealizovateľné z dôvodu, že predmet zákazky tvorí jedinečnú ucelenú technologickú časť.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Neuplatňujú sa

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Neuplatňujú sa

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/08/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo, Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 21/06/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/08/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Sídlo verejného obstarávateľa

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Na sprístupnení ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie, ak sa preukáže preukazom totožnosti a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Nejedná sa o zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. Jedná sa o obstarávanie inovácií.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
24/06/2020