Servicios - 301870-2020

29/06/2020    S123    Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Servicios de formación especializada

2020/S 123-301870

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Número de identificación fiscal: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-326
País: Polonia
Persona de contacto: Kinga Piętowska
Correo electrónico: k.pietowska@zzpprzymz.pl
Fax: +48 228833513

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zzpprzymz.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2020 r. – znak sprawy: ZZP-99/20, części: 1–7 (wojew. łódzkie)

Número de referencia: ZZP-99/20
II.1.2)Código CPV principal
80510000 Servicios de formación especializada
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Dofinansowanie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych (dot. 7 szkoleń x 25 miejsc szkoleniowych). Zamówienie jest podzielone na 7 odrębnych części, każda po 25 uczestników kształcenia. Maksymalne dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla pielęgniarki/położnej rozpoczynającej specjalizację w 2020 r. – może wynieść 3 950 PLN (w przypadku, gdy cena ofertowa 1 miejsca szkoleniowego będzie wyższa, dofinansowanie będzie równe kwocie maksymalnej 3 950 PLN).

Jeżeli cena ofertowa 1 miejsca szkoleniowego (koszt kształcenia pielęgniarki/położnej) będzie równa lub niższa od wartości 3 950 PLN dofinansowanie będzie równe kwocie zaoferowanej.

Dodatkowy warunek: wysokość współfinansowania kosztu kształcenia pielęgniarki/położnej w ramach szkolenia specjalizacyjnego (wkład własny wnoszony przez uczestnika) nie może być wyższa niż 1 000 PLN.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek w województwie łódzkim

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80510000 Servicios de formación especializada
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Lokalizacje wskazane przez organizatorów kształcenia.

II.2.4)Descripción del contrato:

Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2020 r. – dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. województwie.

Organizator kształcenia zobowiązany jest rozpocząć specjalizację nie później niż w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (przy czym pod pojęciem rozpoczęcia specjalizacji rozumie się datę przeprowadzenia pierwszych zajęć dydaktycznych).

Czas trwania kształcenia musi być zgodny z określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761, z późn. zm.) i musi wynosić nie krócej niż 15 miesięcy, i nie dłużej niż 20 miesięcy, i musi być zgodny z wymiarem godzinowym określonym w programie specjalizacji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: I średnia wyników z egzaminu państwowego w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2019 (sesja jesienna) / Ponderación: 40
Criterio de calidad - Nombre: II średnia wyników z egzaminu państwowego w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2019 (sesja jesienna) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 20
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wielkość lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek w województwie łódzkim

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80510000 Servicios de formación especializada
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Lokalizacje wskazane przez organizatorów kształcenia.

II.2.4)Descripción del contrato:

Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2020 r. – dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. województwie.

Organizator kształcenia zobowiązany jest rozpocząć specjalizację nie później niż w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (przy czym pod pojęciem rozpoczęcia specjalizacji rozumie się datę przeprowadzenia pierwszych zajęć dydaktycznych).

Czas trwania kształcenia musi być zgodny z określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761, z późn. zm.) i musi wynosić nie krócej niż 15 miesięcy, i nie dłużej niż 20 miesięcy, i musi być zgodny z wymiarem godzinowym określonym w programie specjalizacji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: I średnia wyników z egzaminu państwowego w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2019 (sesja jesienna) / Ponderación: 40
Criterio de calidad - Nombre: II średnia wyników z egzaminu państwowego w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2019 (sesja jesienna) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 20
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wielkość lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek w województwie łódzkim

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80510000 Servicios de formación especializada
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Lokalizacje wskazane przez organizatorów kształcenia.

II.2.4)Descripción del contrato:

Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2020 r. – dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. województwie.

Organizator kształcenia zobowiązany jest rozpocząć specjalizację nie później niż w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (przy czym pod pojęciem rozpoczęcia specjalizacji rozumie się datę przeprowadzenia pierwszych zajęć dydaktycznych).

Czas trwania kształcenia musi być zgodny z określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761, z późn. zm.) i musi wynosić nie krócej niż 15 miesięcy, i nie dłużej niż 20 miesięcy, i musi być zgodny z wymiarem godzinowym określonym w programie specjalizacji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: I średnia wyników z egzaminu państwowego w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2019 (sesja jesienna) / Ponderación: 40
Criterio de calidad - Nombre: II średnia wyników z egzaminu państwowego w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2019 (sesja jesienna) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 20
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wielkość lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek w województwie łódzkim

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80510000 Servicios de formación especializada
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Lokalizacje wskazane przez organizatorów kształcenia.

II.2.4)Descripción del contrato:

Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2020 r. – dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. województwie.

Organizator kształcenia zobowiązany jest rozpocząć specjalizację nie później niż w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (przy czym pod pojęciem rozpoczęcia specjalizacji rozumie się datę przeprowadzenia pierwszych zajęć dydaktycznych).

Czas trwania kształcenia musi być zgodny z określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761, z późn. zm.) i musi wynosić nie krócej niż 15 miesięcy, i nie dłużej niż 20 miesięcy, i musi być zgodny z wymiarem godzinowym określonym w programie specjalizacji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: I średnia wyników z egzaminu państwowego w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2019 (sesja jesienna) / Ponderación: 40
Criterio de calidad - Nombre: II średnia wyników z egzaminu państwowego w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2019 (sesja jesienna) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 20
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wielkość lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek w województwie łódzkim

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80510000 Servicios de formación especializada
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Lokalizacje wskazane przez organizatorów kształcenia.

II.2.4)Descripción del contrato:

Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2020 r. – dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. województwie.

Organizator kształcenia zobowiązany jest rozpocząć specjalizację nie później niż w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (przy czym pod pojęciem rozpoczęcia specjalizacji rozumie się datę przeprowadzenia pierwszych zajęć dydaktycznych).

Czas trwania kształcenia musi być zgodny z określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761, z późn. zm.) i musi wynosić nie krócej niż 15 miesięcy, i nie dłużej niż 20 miesięcy, i musi być zgodny z wymiarem godzinowym określonym w programie specjalizacji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: I średnia wyników z egzaminu państwowego w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2019 (sesja jesienna) / Ponderación: 40
Criterio de calidad - Nombre: II średnia wyników z egzaminu państwowego w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2019 (sesja jesienna) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 20
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wielkość lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek w województwie łódzkim

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80510000 Servicios de formación especializada
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Lokalizacje wskazane przez organizatorów kształcenia.

II.2.4)Descripción del contrato:

Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2020 r. – dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. województwie.

Organizator kształcenia zobowiązany jest rozpocząć specjalizację nie później niż w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (przy czym pod pojęciem rozpoczęcia specjalizacji rozumie się datę przeprowadzenia pierwszych zajęć dydaktycznych).

Czas trwania kształcenia musi być zgodny z określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761, z późn. zm.) i musi wynosić nie krócej niż 15 miesięcy, i nie dłużej niż 20 miesięcy, i musi być zgodny z wymiarem godzinowym określonym w programie specjalizacji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: I średnia wyników z egzaminu państwowego w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2019 (sesja jesienna) / Ponderación: 40
Criterio de calidad - Nombre: II średnia wyników z egzaminu państwowego w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2019 (sesja jesienna) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 20
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wielkość lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych w województwie łódzkim

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80510000 Servicios de formación especializada
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Lokalizacje wskazane przez organizatorów kształcenia.

II.2.4)Descripción del contrato:

Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2020 r. – dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. województwie.

Organizator Kształcenia zobowiązany jest rozpocząć specjalizację nie później niż w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (przy czym pod pojęciem rozpoczęcia specjalizacji rozumie się datę przeprowadzenia pierwszych zajęć dydaktycznych).

Czas trwania kształcenia musi być zgodny z określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761, z późn. zm.) i musi wynosić nie krócej niż 15 miesięcy, i nie dłużej niż 20 miesięcy, i musi być zgodny z wymiarem godzinowym określonym w programie specjalizacji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: I średnia wyników z egzaminu państwowego w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2019 (sesja jesienna) / Ponderación: 40
Criterio de calidad - Nombre: II średnia wyników z egzaminu państwowego w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2019 (sesja jesienna) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 20
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wielkość lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający wymaga potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji (wymagana jest kopia dokumentu uprawniającego do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych w danej dziedzinie pielęgniarstwa).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

— dokument potwierdzający posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz.U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126, w związku z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz.U. z dnia 17 października 2018 r., poz. 1993) – dalej również „rozporządzenie ws. dokumentów”:

Szkolenia specjalizacyjne winny być realizowane przez uprawnione podmioty, zgodnie z regulacjami określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 562, z późn. zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Organizatorzy szkoleń specjalizacyjnych winni wykazać się uprawnieniami, które zostaną potwierdzone posiadaniem jednego z wymaganych przedstawionych poniżej wariantów dokumentów, złożonych wraz z ofertą, i tak w przypadku:

a) podmiotów, które posiadają uprawnienia uzyskane na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 562, z późn. zm.), tj. posiadają wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych - prowadzonego odpowiednio przez okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą dla miejsca prowadzenia kształcenia teoretycznego i praktycznego lub Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, wymagany jest:

— dokument potwierdzający posiadanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych obejmującego miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, w odniesieniu do programu kształcenia dla danej dziedziny specjalizacji;

b) podmiotów, które mogą być organizatorami kształcenia na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 562, z późn. zm.) – podmiot składa według wzoru w szczegółowym formularzu ofertowym:

— oświadczenie określające, do jakiego rodzaju podmiotów, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej należy (czy jest uczelnią, szkołą prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych czy podmiotem leczniczym).

Powyższe uprawnienia winny odnosić się do całego okresu trwania specjalizacji.

Ponadto Wykonawca składa wraz z ofertą według wzoru w szczegółowym formularzu ofertowym dodatkowe oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, w zakresie zrealizowania szkolenia zgodnie z obowiązującym programem kształcenia w danej dziedzinie specjalizacji, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia i opublikowanym w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (zwany „SMK”) oraz na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji umowy zawarte są w ogólnych warunkach umowy, które stanowią załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/07/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/07/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

Składanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, POLSKA, pok. 113 (I piętro).

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie ofert wczytanych na platformie zakupowej.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Członkowie komisji przetargowej, biegli rzeczoznawcy oraz inni uczestnicy postępowania przetargowego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

I.

Postępowanie prowadzone w oparciu o dyspozycję art. 138g ustawy Pzp – zamówienia na usługi społeczne, o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 EUR.

II.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 4, 5, 6, 10, w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w dokumentacji przetargowej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

W nawiązaniu do sekcji IV.2.6): „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” Zamawiający informuje, że za 2 (dwa miesiące) należy przyjąć 60 dni.

V.

Zamawiający stosuje zapisy art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp.

Klauzula społeczna – dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia przy udziale osób bezrobotnych.

Zamawiający przewiduje zastosowanie klauzuli społecznej – realizacja zamówienia winna przewidywać zatrudnienie przy wykonywaniu zamówienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej w ramach każdej części zamówienia na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy.

VI.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VII.

Zamawiający oświadcza, iż będąc administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z 10.5.2018 o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej RODO), wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z art. 182 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
25/06/2020