Obras - 304734-2018

14/07/2018    S134    - - Obras - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Dinamarca-Albertslund: Luces para el alumbrado de carreteras

2018/S 134-304734

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Albertslund Kommune
66137112
Nordmarks Allé
Albertslund
2620
Dinamarca
Persona de contacto: Henrik Gaardhøj Pedersen
Teléfono: +45 43686838
Correo electrónico: hgc@albertslund.dk
Código NUTS: DK012

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://albertslund.dk/

Dirección del perfil de comprador: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330972

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernisering af vejbelysning i Albertslund Kommune

II.1.2)Código CPV principal
34993000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Albertslund Kommune ønsker at udbyde modernisering af dele af kommunens belysningsanlæg. Det drejer sig om den belysning der ikke blev moderniseret i 2016. Udbuddet omfatter modernisering af ca. 3 500 lyspunkter. Moderniseringen skal primært foretages i årene 2018, 2019 og 2020. De lyspunkter der forventes moderniseres fremgår af Bilag 8. Der er i udbuddet medtaget en option for året 2021, hvor yderligere 700 lyspunkter kan moderniseres. Ordregiver bemærker at udbuddet indeholder 2 særlige forhold; for det første er Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) meget mere fleksibel end normalt, hvilket skyldes proceduren for modernisering i boligområderne, hvor borgerne har medindflydelse på omfanget af moderniseringen. For det andet bygger de Særlige Betingelser (SB) på høringsudkast til AB18.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 14 939 362.98 DKK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31527200
45316100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK012
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Albertslund Kommune

II.2.4)Descripción del contrato:

Albertslund Kommune ønsker at udbyde modernisering af dele af kommunens belysningsanlæg. Det drejer sig om den belysning der ikke blev moderniseret i 2016. Udbuddet omfatter modernisering af ca. 3 500 lyspunkter. Moderniseringen skal primært foretages i årene 2018, 2019 og 2020. De lyspunkter der forventes moderniseres fremgår af Bilag 8. Der er i udbuddet medtaget en option for året 2021, hvor yderligere 700 lyspunkter kan moderniseres. Ordregiver bemærker at udbuddet indeholder 2 særlige forhold; for det første er Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) meget mere fleksibel end normalt, hvilket skyldes proceduren for modernisering i boligområderne, hvor borgerne har medindflydelse på omfanget af moderniseringen. For det andet bygger de Særlige Betingelser (SB) på høringsudkast til AB18.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Der er i udbuddet medtaget en option for året 2021, hvor yderligere 700 lyspunkter kan moderniseres.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 090-201189
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Modernisering af vejbelysning i Albertslund Kommune

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
SEAS-NVE Holding A/S
25 78 44 13
Hovedgaden 36
Svinninge
4520
Dinamarca
Teléfono: +45 40282269
Correo electrónico: jhm@seas-nve.dk
Código NUTS: DK02
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 14 939 362.98 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dinamarca
Teléfono: +45 35291000
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk

Dirección de internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Mediationsinstituttet
Vesterbrogade 32,
København V
1620
Dinamarca

Dirección de internet: https://www.Mediationsinstituttet.dk

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dinamarca
Teléfono: +45 41715000
Correo electrónico: kfst@kfst.dk

Dirección de internet: http://www.kfst.dk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/07/2018