Obras - 304761-2018

14/07/2018    S134    - - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Barreras de protección

2018/S 134-304761

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 082-183050)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Agentsiya „Patna infrastruktura“
000695089
bul. „Makedoniya“ No. 3
Sofiya
1606
Bulgaria
Persona de contacto: Dimitar Markov/inzh. Irina Yordanova
Teléfono: +359 29173283
Correo electrónico: d.markov@api.bg
Fax: +359 29522563
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.api.bg

Dirección del perfil de comprador: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1022

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Определяне на изпълнител за доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища по републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ съгл. чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗП, по 6 обос. позиции

II.1.2)Código CPV principal
34928100
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Предмет на настоящата обществена поръчка по обособени позиции (от 1 до 6) е доставка и монтаж на ограничителни системи по републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 082-183050

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
En lugar de:
Fecha: 14/06/2018
Hora local: 17:30
Léase:
Fecha: 18/07/2018
Hora local: 17:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Условия за отваряне на офертите
En lugar de:
Fecha: 15/06/2018
Hora local: 14:00
Léase:
Fecha: 19/07/2018
Hora local: 14:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти поради влязло в сила Разпореждане № РоткЗОП-263/26.6.2018 г. на председателя на КЗК за отказ да бъде образувано производство по жалба с вх. № ВХР-1355/14.6.2018 г.