Suministros - 304842-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Impresoras y trazadores gráficos

2018/S 134-304842

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Direktsiya „Komunikatsionni i informatsionni sistemi“ — MVR
129010698
ul. „Shesti septemvri“ No. 29
Sofiya
1000
Bulgaria
Persona de contacto: Emil Todorov
Teléfono: +359 29822776
Correo electrónico: etodorov.cis@mvr.bg
Fax: +359 29885050
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mvr.bg/dcis

Dirección del perfil de comprador: http://www.mvr.bg/dcis/дирекцията/профил-на-купувача

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.mvr.bg/dcis/дирекцията/профил-на-купувача/процедури-по-зоп/oткрита-процедура/преглед/открита-процедура/оп320-18
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ — МВР
129010698
ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 23
София
1000
Bulgaria
Persona de contacto: Татяна Латинова; Мариана Иванова; Мария Гогич
Teléfono: +359 888936603 / +359 888929402 / +359 889781401
Correo electrónico: dkis@mvr.bg
Fax: +359 29885050
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mvr.bg/dcis

Dirección del perfil de comprador: http://www.mvr.bg/dcis/дирекцията/профил-на-купувача

I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на широкоформатен принтер, скенер и копир (плотер) и лазерно цветно мултифункционално устройство А3 + (SRA3) с консумативи за нуждите на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ — МВР

II.1.2)Código CPV principal
30232100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на широкоформатен принтер, скенер и копир (плотер) — 1 брой, с консумативи и лазерно цветно мултифункционално устройство А3 + (SRA3) — 3 броя, с консумативи.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 65 391.67 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София, ул. „6-ти септември“ № 29

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на широкоформатен принтер, скенер и копир (плотер) — 1 брой, с консумативи и лазерно цветно мултифункционално устройство А3 + (SRA3) — 3 броя, с консумативи.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 65 391.67 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 5
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Споразумение за безвъзмездна финансова помощ HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046, Фонд "Вътрешна сигурност"

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не се изисква.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не се изисква.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/08/2018
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/08/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

гр. София, ул. „Шести септември“ № 29, дирекция „Комуникационни и информационни системи“ — МВР

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно (оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала“ от участника).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал.1, т. 1, 3, 4, 5 и чл. 107 от ЗОП, както и участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията, или който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация, не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или офертата му не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП, както и когато в ценовото си предложение е посочил обща стойност без ДДС за изпълнение на поръчката, която надвишава общата прогнозна стойност, посочена в раздел II.1.5 на обявлението за поръчка, и/или е допуснал аритметична грешка или грешка в закръглянето в ценовото предложение.

2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението, дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.

3. Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е 5 % (пет на сто) от стойността му без ДДС. Възложителят определя 20 % от гаранцията за изпълнение да служи за обезпечаване на гаранционното поддържане по предмета на поръчката.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018