Suministros - 304863-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Configuraciones informáticas

2018/S 134-304863

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Direktsiya „Komunikatsionni i informatsionni sistemi“ — MVR
129010698
ul. „Shesti septemvri“ No. 29
Sofiya
1000
Bulgaria
Persona de contacto: Elieta Nacheva
Teléfono: +359 29824492
Correo electrónico: enacheva.cis@mvr.bg
Fax: +359 29885050
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mvr.bg

Dirección del perfil de comprador: https://www.mvr.bg/dcis/дирекцията/профил-на-купувача

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.mvr.bg/dcis/дирекцията/профил-на-купувача/процедури-по-зоп/oткрита-процедура/преглед/открита-процедура/оп312-18
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ — МВР
129010698
ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 23
София
1000
Bulgaria
Persona de contacto: Марияна Иванова; Татяна Латинова; Мария Гогич
Teléfono: +359 888929402 /+359 888936603 /+359 889781401
Correo electrónico: dcis@mvr.bg
Fax: +359 29885050
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mvr.bg

Dirección del perfil de comprador: https://www.mvr.bg/dcis/дирекцията/профил-на-купувача

I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на вътрешните работи.

II.1.2)Código CPV principal
30211400
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

„Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на вътрешните работи“:

1. Персонален компютър — 2 565 броя с окомплектовка. Окомплектовката включва: USB мишка, оптична, от производителя на компютъра; USB клавиатура QWERTY 102 клавиша, гравирана кирилизация по БДС, от производителя на компютъра; мрежови кабел с минимална дължина 3 метра.

2. Монитори — 2 565 броя.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 565 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30211400
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София и административните адреси на Областни дирекции на Министерството на вътрешните работи, посочени в проекта на договор.

II.2.4)Descripción del contrato:

„Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на вътрешните работи“:

1. Персонален компютър — 2 565 броя с окомплектовка. Окомплектовката включва: USB Мишка, оптична, от производителя на компютъра; USB клавиатура QWERTY 102 клавиша, гравирана кирилизация по БДС, от производителя на компютъра; мрежови кабел с минимална дължина 3 метра.

2. Монитори — 2 565 броя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 565 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 5
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0033, HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035, HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0044, HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046, HOME/2016/ AMIF/AG/EMAS/0046

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Не се изисква.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не се изисква.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Не се изисква.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участниците да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1.Участниците да са изпълнили минимум 1 доставка с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под „доставка, сходна с тази на поръчката“ се разбира доставка на компютри и/или монитори, и/или лаптопи.

Под „обем, сходен с този на поръчката“ се разбира доставка на минимум 500 броя компютри и/или монитори, и/или лаптопи.

За доказване участниците представят следните документи и доказателства: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойности, дати и получатели, заедно с доказателство за извършената доставка;

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/08/2018
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/08/2018
Hora local: 14:00
Lugar:

гр. София, ул. „6-ти септември“ № 29

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно (оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала“ от участника).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и чл. 107 от ЗОП, при наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 44 от ДР на ЗОП между участници в процедурата, при наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, при обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие и/или изискване, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията, или който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация, не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или офертата му не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП, както и когато в ценовото си предложение е посочил обща стойност без ДДС за изпълнение на поръчката, която надвишава общата прогнозна стойност, или е допуснал аритметична грешка в ценовото предложение.

2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението, дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.

3. Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е 5 % (пет на сто) от стойността му без ДДС. Възложителят определя 20 % от размера на гаранцията за изпълнение да е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договора за обществена поръчка.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018