Suministros - 304864-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

República Checa-Praga: Aparatos para angiografías

2018/S 134-304864

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Institut klinické a experimentální medicíny
00023001
Vídeňská 1958/9
Praha 4
140 21
República Checa
Persona de contacto: OVZ-Ing. Marie Pikalová
Teléfono: +420 261365056
Correo electrónico: pikm@ikem.cz
Código NUTS: CZ010

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ikem.cz

Dirección del perfil de comprador: http://tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=IKEM

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso restringido a los pliegos de la contratación. Puede obtenerse más información en: http://tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=IKEM
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Angiografický systém pro implantace

Número de referencia: PZ-2018-0000050
II.1.2)Código CPV principal
33111720
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka angiografického systému pro implantace pro pracoviště arytmologie na Klinice kardiologie, včetně provedení stavebních úprav a včetně následného servisního zajištění od uvedení přístroje do provozu. Technologická úroveň systému musí odpovídat potřebám moderní kardiologie.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 22 400 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33111720
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sídlo zadavatele

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem VZ je dodávka, montáž a servis angiografického systému pro implantace, včetně provedení nezbytných stavebních úprav pro instalaci a zprovoznění zařízení v souladu s požadavky stanovenými v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 4 ZP, v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří Přílohu č. 9 ZP a v souladu s požadavky na servisní zajištění, definované v těchto ZP, vč. příloh.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem v souladu s ustanovením § 19 a násl. ZZVZ činí celkem: 22 400 000 CZK bez DPH,

Z toho předpokládaná hodnota přístroje činí: 15 800 000 CZK bez DPH,

Z toho předpokládaná hodnota stavebních úprav činí: 2 700 000 CZK bez DPH,

Z toho předpokládaná hodnota servisu činí 3 900 000 CZK bez DPH (počítáno za 4 roky).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalita užitných vlastností přístroje- měřitelné údaje a výhody / Ponderación: 30 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Náklady životního cyklu / Ponderación: 70 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 22 400 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 26/09/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

§ 77 ZZVZ-odst. 1:Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Výpis musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (tedy nesmí být k okamžiku zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců).

Odst. 2 písm. a):aktuální výpis z živnostenského rejstříku nebo dosud platný živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v oboru;

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Odst. 2 písm. c): doklady osvědčující odbornou způsobilost účastníka k nakládání se zdroji ionizujícího záření v rozsahu potřebném k plnění veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost dodavatel zabezpečuje /tj. doklad osvědčující, že osoba odpovídající za odborné vedení provádění (realizaci) stavby má příslušné oprávnění (autorizaci) pro obor provádění staveb, jejich změn a odstraňování (viz zejména zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

Čestné prohlášení, že je osobou oprávněnou k provádění instruktáží a servisu ve smyslu ust. § 61, § 65 odst. 4 a § 66 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.

Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost dodavatel zabezpečuje k provádění elektrických revizí v souladu s § 67 zák. č. 268/2014 Sb.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

§ 79 ZZVZ-odst. 2 písm. a):Účastník je tímto seznamem povinen prokázat, že v posledních 5 letech realizoval alespoň 3 zakázky s obdobným předmětem plnění.

Zadavatel stanoví, že předmětem každé jedné realizované zakázky muselo být provedení stavby zdravotnického zařízení nebo provedení stavebních úprav ve zdravotnickém zařízení, a to v minimální hodnotě 500 000 CZK bez DPH. Součástí minimálně jedné stavební zakázky muselo být statické zpevnění stropu.

V seznamu zakázek účastník uvede tyto údaje:

• Stručný popis předmětu zakázky,

• Druh zařízení, které bylo předmětem zakázky,

• Název a adresu objednatele zakázky,

• Dobu a místo plnění zakázky,

• Finanční objem zakázky,

• Zda bylo provedeno statické zpevnění stropu,

• Kontaktní údaje osoby (jméno a příjmení, pozice, tel. číslo a e-mailová adresa), u níž lze údaje ověřit.

Zadavatel požaduje předložení Seznamu stavebních zakázek formou čestného prohlášení, podepsaném osobou oprávněnou účastníka zastupovat.

Účastník předloží k seznamu ke každé realizované zakázce čestné prohlášení, že zakázka byla realizována řádně a včas.

Odst. 2 písm. b):Účastník je tímto seznamem povinen prokázat, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 2 zakázky s obdobným předmětem plnění.

Zadavatel stanoví, že předmětem každé jedné realizované významné dodávky musel být srovnatelný angiografický systém, včetně montáže.

V seznamu zakázek účastník uvede tyto údaje:

• Název přístroje/systému,

• Název a adresu objednatele zakázky,

• Dobu a místo plnění zakázky,

• Finanční objem zakázky,

• Kontaktní údaje osoby (jméno a příjmení, pozice, tel. číslo a e-mailová adresa), u níž lze údaje ověřit.

Zadavatel požaduje předložení Seznamu referenčních zakázek formou čestného prohlášení, podepsaném osobou oprávněnou účastníka/ dodavatele zastupovat.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/08/2018
Hora local: 14:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/08/2018
Hora local: 14:15
Lugar:

Sídlo zadavatele, budova S-přízemí 1.NP-zasedačka OVZ

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně zástupce každého účastníka, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce účastníka se prokáže plnou jednání podepsanou osobou oprávněnou za účastníka zastupovat, pokud sám není touto osobou.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018