Suministros - 304966-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Electricidad

2018/S 134-304966

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Polskie Radio - Spółka Akcyjna
al. Niepodległości 77/85
Warszawa
00-977
Polonia
Persona de contacto: Magda Mieczkowska
Teléfono: +48 226453195
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl
Fax: +48 226453957
Código NUTS: PL91

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.prsa.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.prsa.pl
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Polskie Radio Spółka Akcyjna
al. Niepodległości 77/85
Warszawa
00-977
Polonia
Persona de contacto: Michał Rolbiecki
Teléfono: +48 226459462
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl
Fax: +48 226453957
Código NUTS: PL91

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.prsa.pl

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Polskie Radio Spółka Akcyjna
Ofertę należy złożyć na adres: al. Niepodległości 77/85 w Warszawie, do skrzynki wystawionej w holu budynku O-1 (stary budynek) i oznaczonej: dostawa energii elektrycznej do obiektów Polskiego Radia S.A. (znak sprawy: BP-DZP.B5.20.2018)
Warszawa
00-977
Polonia
Persona de contacto: Michał Rolbiecki
Teléfono: +48 226459462
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl
Fax: +48 226453957
Código NUTS: PL91

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.prsa.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: działalność polegająca na produkcji programów wraz z ich nadawaniem

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Polskiego Radia S.A.

Número de referencia: BP-DZP.B5.20.2018
II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zadanie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej (bez usług przesyłu i dystrybucji energii) dla potrzeb obiektów Polskiego Radia SA w Warszawie. Zamawiający informuje, że wskazane obiekty są własnością Polskiego Radia S.A. W tabeli m. in. podane jest szacunkowe zapotrzebowanie ilości energii elektrycznej w okresie trwania umowy dla każdego obiektu. Podane wielkości są szacunkowymi wielkościami i służą tylko określeniu średniej wielkości dostawy. Wskazane informacje nie zobowiązują Zamawiającego do realizacji wskazanego zakresu. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości poboru energii będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego ustalonych na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych i mogą odbiegać od ilości podanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Zadanie 2.Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w taryfie B23 (Grupa B23 jest grupą opartą na trzech strefach rozliczeniowych).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup energii elektrycznej (bez usług przesyłu i dystrybucji energii) dla potrzeb obiektów Polskiego Radia SA w Warszawie.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa,

ul. Jacka Kaczmarskiego, 59 00-977 Warszawa,

ul. Myśliwiecka 3/5/7, 00-459 Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej (bez usług przesyłu i dystrybucji energii) dla potrzeb obiektów Polskiego Radia SA w Warszawie wyszczególnionych w tabeli poniżej. Zamawiający informuje, że wskazane obiekty są własnością Polskiego Radia S.A. W tabeli m. in. podane jest szacunkowe zapotrzebowanie ilości energii elektrycznej w okresie trwania umowy dla każdego obiektu. Podane wielkości są szacunkowymi wielkościami i służą tylko określeniu średniej wielkości dostawy. Wskazane informacje nie zobowiązują Zamawiającego do realizacji wskazanego zakresu. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości poboru energii będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego ustalonych na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych i mogą odbiegać od ilości podanych w OPZ, załączniku n1 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że ma zawartą umowę na czas nieokreślony na dystrybucję energii elektrycznej z innogy Stoen Operator sp. z o.o., wobec tego wymaga, aby Wykonawca posiadał zawartą z innogy Stoen Operator sp. z o.o. generalną umowę dystrybucyjną, której okres obowiązywania nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia, tj. do 31.12.2020 r. Zamawiający informuje, że wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe zakwalifikowane do grupy taryfowej B21 są dostosowane do zasady TPA i są dostosowane do zdalnej transmisji danych. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktur dla każdego licznika oddzielnie, zgodnie z danymi podyktowanymi we wzorze umowy (załącznik 5 do SIWZ) w § 7 ust.1.

Wykonawca musi posiadać, przewidziane przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.755, ze zm.), uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiadać aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup energii elektrycznej w taryfie B23 (Grupa B23 jest grupą opartą na trzech strefach rozliczeniowych).

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ul. Kabat 10, 86-050, Solec Kujawski

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w taryfie B23 (Grupa B23 jest grupą opartą na trzech strefach rozliczeniowych - cena energii elektrycznej jest uzależniona od godziny w dobie. wg. tabeli nr 1) dla potrzeb obiektów Polskiego Radia SA w Solcu Kujawskim wyszczególnionych w tabeli nr 2.

Zamawiający informuje, że wskazane obiekty są własnością Polskiego Radia S.A. W tabeli nr 2 podane jest m. in. szacunkowe zapotrzebowanie ilości energii elektrycznej w okresie trwania umowy dla każdego obiektu. Podane wielkości są szacunkowymi wielkościami i służą tylko określeniu średniej wielkości dostawy. Wskazane informacje nie zobowiązują Zamawiającego do realizacji wskazanego zakresu. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości poboru energii będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego ustalonych na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych i mogą odbiegać od ilości podanych poniżej. Zamawiający informuje, że ma zawartą umowę na czas nieokreślony na dystrybucję energii elektrycznej z Enea Operator sp. z o.o., wobec tego wymaga, aby Wykonawca posiadał zawartą z Enea Operator sp. z o.o. generalną umowę dystrybucyjną, której okres obowiązywania nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia, tj. do 31.12.2020 r. Zamawiający informuje, że wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe zakwalifikowane do grupy taryfowej B są dostosowane do zasady TPA, są dostosowane do zdalnej transmisji danych oraz do zastosowania rozliczeń wg. wyżej wymienionych wymagań. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktur dla każdego licznika oddzielnie, zgodnie z danymi wskazanymi we wzorze umowy (załącznik 6 do SIWZ) w § 7 ust.1.

Wykonawca musi posiadać, przewidziane przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.755, ze zm.), uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiadać aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

9.1.2. W zadaniu 1 – spełniają warunek udziału dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, przy czym za spełniających ten warunek Zamawiający uzna wykonawców, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego o wolumenie nie mniejszym niż 8 GWh, w okresie nie dłuższym niż

1 rok.

W zadaniu 2 - spełniają warunek udziału dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, przy czym za spełniających ten warunek Zamawiający uzna wykonawców, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego o wolumenie nie mniejszym niż 7 GWh w okresie nie dłuższym niż 1 rok.

Wykonawcy wykazując spełnienie przedmiotowych warunków w zakresie wyżej opisanym mogą legitymować się dostawami nadal wykonywanymi (tj. dostawami, których wykonywanie nie zakończyło się przed upływem terminu, wskazanego w pkt 19.5 SIWZ terminu składania ofert). Jednak, w takim przypadku do oceny spełnienia warunku udziału liczyć się będzie tylko wartość i zakres tej części dostawy, która została już zrealizowana (tj. zrealizowana do upływu, wskazanego w pkt. 19.5 SIWZ terminu składania ofert).

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na jedno i drugie zadanie, musi spełnić warunki udziału wskazane w pkt. 9.1.2 łącznie o wolumenie nie mniejszym niż 15 GWh w okresie nie dłuższym niż 1 rok.

9.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

9.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału, o którym mowa w pkt 9.1.2.SIWZ, w stosownych sytuacjach polegać, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych pod warunkiem, że podmioty te zrealizowały dostawy dla których zdolności były wymagane. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz że będzie miał do tych zasobów faktyczny/rzeczywisty dostęp.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału, o którym mowa w pkt. 9.1.2 SIWZ oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)–22) ustawy.

9.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunku udziału, o którym mowa w pkt. 9.1.2 SIWZ lub jeżeli w wyniku badania okaże się, że wobec tego podmiotu zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe określone w pkt 9.1.2 SIWZ.

10.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego w danym zadaniu oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) wypełniony wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

A jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w raz podaniem ich przedmiotu określonego poprzez wolumen dostarczanej energii, dat w

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały zawarte w załączniku nr 5

Do SIWZ „Wzorze Umowy”.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/08/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 20/10/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/08/2018
Hora local: 10:10
Lugar:

Zamawiający otworzy oferty w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu, w którym upływa termin składania ofert, do siedziby Zamawiającego, al. Niepodległości 77/85, Warszawa, sala 301 budynek (stary) O1 o godz.: 10:10

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

2020 rok

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

10.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału, określonych w pkt. 9.1.2 SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 22) ustawy, wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani są przedłożyć aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia, będący oświadczeniem własnym wykonawców.

Informacje zawarte w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (JEDZ) stanowić będą wstępny dowód, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia, określone w pkt 9.1.2 SIWZ warunki udziału w postępowaniu.

Składając jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), wykonawcy zobowiązani są wypełnić część II sekcję A, B i C, część III sekcję A, B, C i D oraz część IV sekcję α (alfa). Podane sekcje należy wypełnić w zakresie wskazanym w formularzu JEDZ, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Załącznik nr 7 do SIWZ zawiera formularz JEDZ w pliku xml. Plik należy wypełnić poprzez serwis eESPD, udostępniony przez Komisję Europejską pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/espd (bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl).

Jednolity europejski dokument zamówienia musi być wypełniony w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 7 do SIWZ. Instrukcja wypełniania formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

W przypadku, gdy wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału określonych w pkt. 9.1.2 SIWZ, polegać będą na zdolnościach zawodowych innych podmiotów zobowiązani są przedstawić zobowiązania tych podmiotów do oddania im do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz przedłożyć zgodnie z procedurą opisaną w pkt 18.5 SIWZ jednolite europejskie dokumenty zamówienia (JEDZ) dotyczące tych podmiotów. Podmioty udostępniające potencjał zobowiązane są wypełnić JEDZ w zakresie wskazanym w pkt. 10.1 SIWZ i w zakresie, w jakim udostępniają swoje zasoby oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym punkcie.

16.1 Oferta powinna być zabezpieczona wadium o łącznej wartości będącej sumą kwot określonych dla poszczególnych zadań, na które wykonawca zamierza złożyć ofertę.

1) zadanie nr 1 – 93 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100),

2) zadanie nr 2 – 74 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

16.2 Wadium wpłaca/wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (w zależności od wyboru wykonawcy):

1) w pieniądzu, wpłaconym na konto: Polskie Radio S.A. (PKO BP S.A.) nr: 95 1020 1026 0000 1002 0298 1389;

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) w gwarancjach bankowych;

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 110)

23.1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na sumę stanowiącą 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, w jednej lub w kilku następujących formach (w zależności od wyboru wykonawcy):

23.1.1. Pieniądzu w walucie złoty (PLN), wpłaconym na konto: Polskie Radio S.A. (PKO BP S.A.) nr: 95 1020 1026 0000 1002 0298 1389,

23.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

23.1.3. gwarancjach bankowych,

23.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

23.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

25.1 Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

25.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

25.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

25.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

25.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł On zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

25.6 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania w sposób inny niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, odwołanie wnosi się w terminie 15 dni od dnia przeslania rzeczonej informacji.

25.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

25.8 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 25.2 SIWZ i 25.7 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

25.9 Jeżeli koniec terminu, o którym mowa w pkt. 25.6 SIWZ – 25.8 SIWZ przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

25.10 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes

W uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

25.11 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

25.12 Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów podniesionych

W odwołaniu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018