Suministros - 304972-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Alambre de púas

2018/S 134-304972

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
3 Regionalna Baza Logistyczna
121390415
ul. Montelupich 3
Kraków
30-901
Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Gnieciak
Correo electrónico: 3rblog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261137546
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.3rblog.wp.mil.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Jednostka Wojskowa
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa drutu ostrzowego

Número de referencia: 150/2018
II.1.2)Código CPV principal
44312300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drutu ostrzowego. Zakres zamówienia obejmuje 2 zadania tj.:

Zadanie nr 1 - drut ostrzowy o średnicy zwoju ø 730 mm - 4 500 szt.,

Zadanie nr 2 - drut ostrzowy o średnicy zwoju ø 980 mm - 4 500 szt.,

Podane powyżej ilości stanowią gwarantowane ilości przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań.

Zamówienie w zakresie obydwu zadań przewiduje Prawo opcji.

Prawo opcji w niniejszym postępowaniu polega na możliwości zakupu w zakresie każdego z zadań oprócz ilości gwarantowanych (podanych powyżej) dodatkowych ilości przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Drut ostrzowy o średnicy zwoju ø 730 mm

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44312300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL815
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

3 Regionalna Baza Logistyczna: Skład Dęblin, Ul. Saperów 3, 08-520 Dęblin

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa drutu ostrzowego o średnicy zwoju ø 730 mm w ilości 4 500 szt.

Podana powyżej ilość stanowi ilość gwarantowaną.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 90 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/11/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W zakresie zdania nr 1 zamówienie przewiduje prawo opcji. Prawo opcji dla zadania nr 1 polega na możliwości zakupu oprócz ilości gwarantowanej dodatkowo do 1000 szt. drutu ostrzowego o średnicy zwoju ø 730 mm.

Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, wykorzystać jedynie jego część, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia,

Zamówienie w ramach prawa opcji realizowane będzie w okolicznościach przewidzianych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do dokumentacji postępowania.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dla zadania nr 1 zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 11 500,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Drut ostrzowy o średnicy zwoju ø 980 mm

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44312300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL815
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

3 Regionalna Baza Logistyczna: Skład Dęblin, ul. Saperów 3, 08-520 Dęblin

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa drutu ostrzowego o średnicy zwoju ø 980 mm w ilości 4 500 szt.

Podana powyżej ilość stanowi ilość gwarantowaną.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 90 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/11/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W zakresie zdania nr 2 zamówienie przewiduje prawo opcji. Prawo opcji dla zadania nr 2 polega na możliwości zakupu oprócz ilości gwarantowanej dodatkowo do 1000 szt. drutu ostrzowego o średnicy zwoju ø 980 mm.

Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, wykorzystać jedynie jego część, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia,

Zamówienie w ramach prawa opcji realizowane będzie w okolicznościach przewidzianych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do dokumentacji postępowania.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dla zadania nr 2 zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 14 500,00 PLN

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał iż posiada doświadczenie w realizacji dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

Przez dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zamawiający rozumie dostawy drutu ostrzowego

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie ww. warunku musi wykazać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Nie jest dopuszczalne „sumowanie” spełniania powyższego warunku przez podmioty nie posiadające samodzielnie wymaganego doświadczenia.

W niniejszym postępowaniu wykonawca w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Minimalny poziom zdolności wymagany przez zamawiającego w zakresie powyższego warunku to wykazanie przez wykonawcę (poprzez złożenie w tym zakresie oświadczenia a następnie przedstawienie dowodów) należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jednej dostawy (lub maksymalnie dwóch dostaw) odpowiadającej/-cych swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj. dostawa/-wy drutu ostrzowego), której wartość (lub w przypadku wykazania należytego wykonania dwóch dostaw – których łączna wartość) była nie mniejsza niż

Dla zadania nr 1 – 250 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 – 300 000,00 PLN

W przypadku gdy wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedno zadanie zobowiązany będzie wykazać należyte wykonanie jednej lub maksymalnie dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, której wartość (lub – w przypadku wykazania należytego wykonania dwóch dostaw – których łączna wartość) była nie mniejsza niż łączna wartość dostaw wymagana dla tych zadań.

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jest on zobowiązany dołączyć do składanej oferty:

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia(JEDZ) w zakresie opisanym w dokumentacji postępowania.

Zamawiający zastrzega, iż w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu – wykonawca winien ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV formularza JEDZ.

Wypełnienie sekcji α w części IV formularza JEDZ jest równoznaczne ze złożeniem przez wykonawcę ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu. Pozwala to wykonawcy na niewypełnianie innych pól części IV formularza JEDZ.

— w przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów - dla każdego z tych podmiotów składa odrębny formularz JEDZ w zakresie opisanym w dokumentach zamówienia oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie danego zadania, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie do złożenia poniższych dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku:

1) wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane;

2) dowodów, czy dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym dokument zamówienia.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/08/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/08/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

3 Regionalna Baza Logistyczna. 30-901 Kraków, ul. Montelupich 3, bud. 28, sala 012

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Wraz z ofertą każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ

— w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

— w przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów dla każdego z tych podmiotów składa odrębny formularz JEDZ oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2. Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

W niniejszym postępowaniu zamawiający zastosuje procedurę przewidzianą w art. 24 aa ustawy Pzp.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie danego zadania, przed udzieleniem zamówienia zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie poniższych dokumentów:

A. Potwierdzających spełnianie warunków udziału, (wskazanych w sekcji II.1.3 niniejszego ogłoszenia) tj:

1) wykazu wykonanych dostaw,

2) dowodów, czy dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

B: Potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, tj.:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 oraz 21 ustawy Pzp;

2) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Wskazane w pkt. ppkt 1) ÷4) dokumenty składa odpowiednio:

— wykonawca,

— w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieni,

— w przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów - wskazane w ppkt 1) ÷4) dokumenty wykonawca składa dla każdego z tych podmiotów.

Uwaga.

W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym, że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. JEDZ należy przesłać na adres email: 3rblog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl. Szczegółowe instrukcje dot.sposobu składania JEDZ w formie elektronicznej zamieszczono w treści SIWZ (dokument zamówienia).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w rozdz. VI ustawy Pzp dla postępowań, których wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również uprawnionym do wnoszenia środków ochrony prawnej organizacjom.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

7. Terminy składania odwołań:

a) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane

Przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018