Suministros - 304973-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bélgica-Roeselare: Edificios prefabricados modulares

2018/S 134-304973

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
AZ Delta vzw
0505931808
Rode-Kruisstraat 20
Roeselare
8800
Bélgica
Correo electrónico: procurement@azdelta.be
Código NUTS: BE256

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.azdelta.be

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/506/9K/2018
Puede obtenerse más información en otra dirección:
AZ Delta vzw
0505931808
Rode-Kruisstraat 20
Roeselare
8800
Bélgica
Persona de contacto: Mevrouw Kathy Van Hevel
Teléfono: +32 51237622
Correo electrónico: kathy.vanhevel@azdelta.be
Código NUTS: BE256

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.azdelta.be

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Ziekenhuis
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modulaire kasten, manden en bakken

Número de referencia: AZDELTA/2018/053
II.1.2)Código CPV principal
44211100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zie II.2.4

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE256
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

AZ Delta vzw, Rode-Kruisstraat 20 te 8800 Roeselare

II.2.4)Descripción del contrato:

De opdracht omvat het sluiten van een raamovereenkomst voor levering van modulaire kasten met de daarbij passende manden en bakken.

De raamovereenkomst is geldig voor een periode van 4 jaar met mogelijks 2 verlengingen van telkens één jaar.

Aanvangsdatum is gefaseerd per campus.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kwaliteit / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Service / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1o hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17-6-2016;

2o hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17-6-2016.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. nvt

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. nvt

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. nvt

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. nvt

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/08/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 15/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/08/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

AZ Delta vzw, Rode-Kruisstraat 20 te 8800 Roeselare

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Plaatsbezoek vereist:

6-8-2018 om 13:00 uur.

De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren op maandag 6-8-2018 of maandag 13-8-2018 om 13:00 uur.

U dient uw aanwezigheid op één van bovenvermelde dagen ten laatste woensdag 1-8-2018 voor 11:00 uur bevestigen op volgend emailadres: kathy.vanhevel@azdelta.be

De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Rechtbank van Eerste Aanleg (arrondissement Kortrijk)
nvt
Bélgica
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

AZ Delta zal een wachttermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen tussen de kennisgeving en de sluiting van de opdracht, conform artikel 11 van de wet van 17-6-2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. Deze termijn gaat in vanaf de dag die volgt op de datum van verzending van deze kennisgeving.

Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 17-6-2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze brief, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren in het kader van een procedure in kort geding voor de justitiële rechter.

Indien wij binnen de toegestane termijn geen schriftelijke kennisgeving in die zin ontvangen, zullen wij de procedure verder zetten.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 17-6-2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij u dat u zich ook kan richten tot de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, mocht u beroep wensen aan te tekenen tegen deze beslissing. Dit beroep moet op straffe van onontvankelijkheid worden ingediend binnen de 60 dagen na de betekening die u hierbij gedaan wordt.

AZ Delta verzoekt u haar hiervan binnen deze termijn per fax, e-mail of een ander elektronisch middel te verwittigen.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/07/2018