Suministros - 304976-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Mobiliario

2018/S 134-304976

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polonia
Correo electrónico: zamowienia.publiczne.olsztyn@kowr.gov.pl
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.kowr.gov.pl/

Dirección del perfil de comprador: http://bip.kowr.gov.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.kowr.gov.pl/
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. Głowackiego 6
Olsztyn
10-448
Polonia
Persona de contacto: Bożena Mićko
Teléfono: +48 895248801
Correo electrónico: zamowienia.publiczne.olsztyn@kowr.gov.pl
Fax: +48 895248802
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.kowr.gov.pl/

Dirección del perfil de comprador: http://bip.kowr.gov.pl/

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Państwowa osoba prawna
I.5)Principal actividad
Otra actividad: gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i montaż mebli biurowych w budynku przy ul. Kętrzyńskiej 45 A w Bartoszycach, woj. warmińsko-mazurskie.

Número de referencia: OLS.WOP.SSZP.260.46.2018.BM
II.1.2)Código CPV principal
39100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do pomieszczeń biurowych, socjalnych oraz korytarzy w modernizowanym budynku przy ul. Kętrzyńskiej 45A w Bartoszycach, woj. warmińsko-mazurskie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 27 551.89 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL62
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Bartoszyce, u. Kętrzyńska 45A, woj. warmińsko-mazurskie

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do pomieszczeń biurowych, socjalnych oraz korytarzy w modernizowanym budynku przy ul. Kętrzyńskiej 45A w Bartoszycach, woj. warmińsko-mazurskie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 27 551.89 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 42
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 500,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące pięćset), przed upływem określonego w SIWZ terminu składania ofert. Szczegółowe wymagania określono w SIWZ.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Nie dotyczy

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 09:30
Lugar:

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn - sekretariat pok. 103

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn w sali 34 (parter)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018