Suministros - 304982-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Partes de locomotoras de ferrocarril o tranvía o material móvil; equipo de control del tráfico de ferrocarriles

2018/S 134-304982

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
DP „Natsionalna kompaniya Zhelezopatna infrastruktura“
130823243
bul. „Knyaginya Mariya Luiza“ No. 110
Sofiya
1233
Bulgaria
Persona de contacto: Snezha Velichkova
Teléfono: +359 2932-3322
Correo electrónico: s_velitchkova@rail-infra.bg
Fax: +359 2931-0663
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.rail-infra.bg

Dirección del perfil de comprador: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH79
Puede obtenerse más información en otra dirección:
ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114 А
София
1233
Bulgaria
Persona de contacto: Иван Кирков
Teléfono: +359 2932-2421
Correo electrónico: s_velitchkova@rail-infra.bg
Fax: +359 2931-0663
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.rail-infra.bg

Dirección del perfil de comprador: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
Bulgaria
Persona de contacto: Евгения Русимова
Teléfono: +359 29326115
Correo electrónico: s_velitchkova@rail-infra.bg
Fax: +359 29310663
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.rail-infra.bg

Dirección del perfil de comprador: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Поддържане на железопътната инфраструктура

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на резервни части за релсови самоходни специализирани машини „Матиса“

II.1.2)Código CPV principal
34630000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на резервни части за релсови самоходни специализирани машини „Матиса" по видове, както следва:

1. резервни части за траверсоподбивна машина В 45 L, с фабричен № 4504 „Матиса" — Швейцария;

2. резервни части за траверсоподбивна машина В 45 L, с фабричен № 4505 „Матиса" — Швейцария;

3. резервни части за стрелкова траверсоподбивна машина В 41 UE, с фабричен № 4105 „Матиса" — Швейцария;

4. резервни части за стрелкова траверсоподбивна машина В 41 UE, с фабричен № 4106 „Матиса" — Швейцария.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 510 036.60 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34630000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, бул. „Илиянци“ № 2, жп секция Враца — механизиран район София.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на резервни части за релсови самоходни специализирани машини „Матиса“ по видове, както следва:

1. резервни части за траверсоподбивна машина В 45 L, с фабричен № 4504 „Матиса“ — Швейцария — 183 броя;

2. резервни части за траверсоподбивна машина В 45 L, с фабричен № 4505 „Матиса“ — Швейцария — 176 броя;

3. резервни части за стрелкова траверсоподбивна машина В 41 UE, с фабричен № 4105 „Матиса“ — Швейцария — 389 броя;

4. резервни части за стрелкова траверсоподбивна машина В 41 UE, с фабричен № 4106 „Матиса“ — Швейцария — 366 броя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 510 036.60 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 210
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Към техническото предложение се представя допълнителен документ, издаден от производител на РССМ „Матиса“, че предлаганите резервни части, произведени с каталожни номера, съгласно изискванията на техническите спецификации – Приложение № 1, могат да бъдат влагани в траверсоподбивни машини „Матиса”, както следва:

1. „Матиса“, В 45 L, с фабр. № 4504;

2. „Матиса“, В 45 L, с фабр. № 4505;

3. „Матиса“, В 41 UE, с фабр. № 4105;

4. „Матиса“, В 41 UE, с фабр. № 4106.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не се изисква.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Не се изисква.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на критерия за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

2. При подаване на офертата съответствието с критерия „Технически и професионални способности“ се посочва в част IV: „Критерии за подбор“, раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от еЕЕДОП.

3. За доказване на техническите и професионални способности на участниците се представят следните документи във връзка с поставените изисквания:

3.1. Сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по серията европейски стандарт от ИА БСА или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП.

4. Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Участникът да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/ БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификация, включващ разработка, изграждане и поддръжка на специализирани машини за железен път. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Плащане:

1. Авансово — до 50 % от стойността на договора без ДДС, платимо до 10 раб. дни след подписването му срещу представяне на искане за плащане на аванса и на гаранция, обезпечаваща на 100 % авансово предоставените средства в една от формите, посочени по чл. 111, ал. 5 от ЗОП, която се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Фактурата за аванса се издава от изпълнителя в срок до 5 дни от получаване на сумата за аванса.

2. Окончателно – 50 % от стойността на договора без ДДС, платимо до 10 раб. дни след получаване на авизо за експедиция чрез банков превод срещу представяне на фактура в оригинал. Плащанията по договора ще се извършват по банков път по банкова сметка на изпълнителя, посочена в договора.

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в размер на 510 036,60 EUR или 997 544,88 лева без ДДС, изчислени по официалния курс на БНБ 1 евро = 1,95583 лева.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 038-082329
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 31/08/2018
Hora local: 16:45
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/09/2018
Hora local: 14:00
Lugar:

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура", гр. София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, партер, заседателна зала.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на режима за достъп до сградата на ДП НКЖИ. Документът за упълномощаване, оригинал или заверено копие, се предоставя на комисията. За заверен документ се счита този, върху копието на който е записано „вярно с оригинала" и са поставени подпис и печат.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице (ЮЛ) по чл. 10, ал. 2 от ЗОП. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, както и наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

С този документ следва по безусловен начин да се удостовери определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката. Всеки член на обединението, което не е юридическо лице, и подизпълнителите, ако има такива, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП има право да представи доказателства по чл. 56 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП). Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, при подаване на офертата за участие за всеки член на обединението се представя отделен еЕЕДОП. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, при подаване на офертата за участие за всeки от тях се представя отделен еЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата и съответствието с критерия за подбор. Документите се представят от всеки член на обединението, което не е юридическо лице, и от подизпълнителите. При сключване на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. При изпълнение на договора изпълнителят има право на авансово плащане до 50 % от стойността на договора без ДДС срещу представяне на искане за плащане на аванса и на гаранция, обезпечаваща на 100 % авансово предоставените средства. Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) банкова гаранция, в оригинал; или

б) парична сума,

в) застраховка, която обезпечава изпълнението или авансово предоставените средства чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията, обезпечаваща изпълнението се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ — ръководител на сектор в отдел „Правен“.
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
Bulgaria
Teléfono: +359 2932-3598
Correo electrónico: m.kanazirska@rail-infra.bg
Fax: +359 2931-0663

Dirección de internet: http://www.rail-infra.bg

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/07/2018